20 Haziran 2016 Yay Dolunayý Etkileri; Hayâller vs. Hayatlar"...Umduðun inceliðe inmiyorsa söz,
Çekil suskunluðun tüneklerine;
Ucuz etme anlamý...
Böyle zamanlarda insan
Çokluk yalnýz kalmalý...
Sevgisiz seslerle çevren çið,
Uysan uzaklaþýrsýn kendi özünden,
Dirensen günün karanlýk...
Bu yüzdendir gecelerin güzelliði,
Geceler aydýnlýk
Al getir kendi derinliklerine,
Ufuksuz sularda duran gemini...
Getir ki sabaha çok var...
Hem bakarsýn gecelerin koynundan
Bir 'bilen' çýkar...".

Þükrü Erbaþ
20 Haziran 2016 Tarihinde TSÝ. 14.02’ de Ýkizler/Yay aksýnda, Yay Burcu 29°de, Kuzey Yarýmkürede Yaz Gündönümüne dakikalar kala, Yengeç Dönencesi üzerinde bir dolunaya merhaba diyeceðiz. Günler kýsalmaya, geceler uzamaya baþlayacak

 

Dolunay etkisine 2-3 gün önceden girdik mi ne?  Bu dolunaylar aramýzdaki uzay zamanýndan olsa gerek, etkisini çok geniþ bir banttan daðýtýyor, bir hafta önceden hem fiziksel hem zihinsel þiþirip de þiþiriyor, uzay zamaný mý geri, biz mi ileri, anlamadým bu durumu, iddialý bir fizikçi deðilim, bi’ o eksik zaten.

 

Parlak fikirlerin, bilgiyi, beceriyi pratiðe geçirmenin, adamakýllý þöyle bir felsefe üretip, hayatý, hayatlarý, hayalleri sorgulamanýn, çýraklýk ve ustalýk belgemizle, yeterli ve yetersiz kaldýklarýmýzla,  nerden geldik nereye, gideriz þimdi nereye, ya varmak istediðimiz bir nokta var mý? Ya da tam olmak istediðimiz yerde miyiz? gibilerinden yine pek çok sualle, pek çok düþünce ile cebelleþiyoruz sanýrým. Yay insanýn kendisidir, hayatýmýzdýr, çok gerersek kiriþi kopartma tehlikesi var, fazla esnek olursak bu defa hedeften uzaklaþmak var, oku heba etmek var, ok hayallerimiz, ideallerimiz, dualarýmýzdýr, yayýna göre olmalý ok, küçük bir Yay’a büyük bir ok olmuyor, insan kendini yoklamalý her vakit, yayýna uygun oklarla çýkmaz ise yola, küçük hedeflerden baþlamadan bir anda km.lerce öteyi hedef seçerse, hayal kýrýklýðý þüphesiz kaçýnýlmaz olmakta.  ve nihai hedef, amacýmýzdýr, istediðimiz sonuçtur. Belki baþaramayýz, ulaþamayýz, vuramayýz, ama her atýþ diðer bir atýþ için beceri kazanmaktýr, tecrübe sahibi olmaktýr. Þimdi bu Yay Dolunayýnda, attýðýmýz oklarý, elimizdeki yay’ý yani kendimizi, ve seçtiðimiz hedefi-hedefleri gözden geçiriyoruz. Baþarýsýz olmuþsak þayet, ne kadar ders aldýk, ne kadar beceri sahibi olduk, baþarýlý olmuþsak þayet bu noktaya nasýl ulaþtýk, yerimizi nasýl korumalýyýz, istikrarý nasýl saðlamalýyýz, bunu salt profesyonel yaþam için düþünmeyelim, iliþkilerimiz için de durum aynen böyle, ne kadar layýk kaldýk, ne kadar layýk vs..


ideal denen þey bir yýldýza benzer, ona hiçbir zaman yetiþilemez; ama týpký denizcilere olduðu gibi, bize de yolumuzu gösteren odur. Cari Schultz


(…“Herkes ayný-EÞÝT hayatta, kendini bi’þi sanma” diyolla ama, o bir þarký sözü sadece, adaleti sorguluyor olmalýyýz bu ara, öyle ya Hukuk, Ahlak, Adalet, Ýnanç, Yay-Müþteri temalarý… Bülbüle zindan, baykuþa çifte yalýnýn düþtüðü bir çaðda, ister istemez sorgulanýyor da sorgulanmasýna, hayaller ve hayatlar mevzusuna geliyoruz yine: ) Adamým bu bölüm sana özel kaleme alýndý: ) Bulduðunla, olanýyla, kas yap, giyin-kuþan, görüntün olsun Ferrari:) yatýrýmý kendine yap, imaj her þey :) Geç öðrendim ama temiz oldu!

Tamam özel muhabbeti kýsa kesiyorum, vurmayýn aaa tamam tamam öldü, öldü !...)

Nerede kalmýþtýk, hý Yay Dolunayý, n’etcen iþte çýrak olunca, elin klavyede, kafan baþka yerde oluyor haliyle : )  Alamadým gitti þu ustalýk belgemi, havalý havalý asardým duvara…Hayatý ironi ile yaþamak gerek, ciddiye almaya deðmeyecek kadar, kýsa bir AN- ANI hayatlarýmýz…

 

360 derecelik felek çarkýnda, 12 odaya ayrýlmýþ her bir odanýn görevli bir meleðinin olduðu, her biri 30’ar dereceden oluþan, her bir derecenin bir melekeye (melek deðil meleke) karþýlýk geldiði bu çemberde, son derecelerde cereyan eden ay fazlarý, görünümler oldukça önemli olmakta. Kritik nokta dedikleri bu olsa gerek, ölmeden önce alýnan son nefes gibi, öldüðün, bittiðin tamam dediðin o son anda bir lütfa mazhar olup yeniden ayaða kalkman gibi, ya ölüm ya hayat diyeceðimiz derecelerdir (anaretik) bunlar.

 

Dolunayýn yöneticisi Müþteri Ay’ýn artýþ noktasýnda geleceðe bakan yüzünde Kuzey Düðümle kavuþumda, Oðlak burcunda yer alan yavaþ ama saðlam, sabýr isteyen ama sabra deðen iþlerin burcundaki Plüton ile olumlu görünümde, güç kuvvet kazanmýþ, Tabiatýnda güçlü-vurgulu ateþ unsuru taþýyan Toprak Burcu mensuplarý için þu dönem atacaklarý adým, alacaklarý kararlarýn, 9 Haziran 2017’de gerçekleþecek olan Yay Dolunayý ile ziyadesiyle sonuçlarýný + tarafýnda göreceklerini söylemek mümkün sanýrým. Ne idi kural, her þeyin bir öncesi vardýr, hiçbir þey bir anda olmaz, sabýr ve inançla gidersen sonuç her zaman müspet olur. Ýnsanýn kaderi kendi çabasýna baðlý kýlýnmýþ deðil mi? (Ýsrâ-13)


”kaybetmeyi, ahlaksýz bir kazanç edinmeye tercih et. ilkinin acýsý bir an, ötekinin vicdan azabý ise, ömür boyu sürer. bazý idealler, o kadar deðerlidir ki o yolda maðlup olman bile zafer sayýlýr, bu dünyada býrakacaðýn en büyük miras, dürüstlüktür..." Xsentius

 

Ýkizler tecrübe ve bilgi adýna acemilik evresi ise, Yay deneyim, bilgi ve bunlarýn sonucunda edinilen olgunluktur. Bu son derecedeki Dolunay fazý, bireysel bazda 29 derece Yay’ý içine alan yaþam evimiz ve bu nokta ile görünüm yapan kiþisel gezegenlerimizin etkisi ile hayatýmýzda, hayallerimizde, idealize ettiklerimizde bir tamamlanma, bir ustalýk belgesi alma, olgunluðun getirdiði o kabulleniþ ve fark ediþle, her insanýn bilinç zeminine baðlý olarak acý-ya da tatlý bir dönem sonuna iþaret edebilir.

 

Akrepte seyreden Merih (R) ve Koç’ta seyreden Uranüs arasýnda birleþmeyen bir açý mevcut (150), kaza yapan pek çok done mevcut elimde, büyük oranda, tevafuki diyelim yine, Uranüs-Merih baþrolde idi, birleþmeyen açýlar haritalarýnda vurgulu idi, þu dönem, Dolunay’ýn dramatik bir tarafý da vardýr, bu dramatik gökyüzü etkisinde kaza potansiyeli artabilir, her gün dünya genelinde binlerce kaza olmakta, hepsinin haritasýnda ayný etki mi var bilmek elbette imkansýz ve kazalarý yýldýzlara büsbütün baðlamakta yanlýþ olur. Bizler dikkatli olalým yine, Tedbir imanýn bir cüzü deðil mi?

 

Ve 5 Haziran Ýkizler Yeni Ayýnda gökyüzünde hâkim olan, Zuhal-Neptün-Müþteri- Utarid arasýndaki Büyük Deðiþken Kare hala mevcut, o yazýmýzda bahsettiðim etkiler halen üzerimizde. Yeniden göz atabilirsiniz sanýrým? Durumu iyi olanlar göz atsýn, durumu olmadýðý için okuyamayanlar varsa, boþ versin pek bi kaybý yok, okuyanlarýn da zaten pek bi’þi anladýðý, bildiði yok: ) Eðitim þart da, da’sý var, eðitim kalitesi her geçen gün düþmekte, öðretmeniyle, öðrencisiyle… Alaylý hayat okulu mezunlarýna selam…

 

Velhasýlý kelam; Sözün özüne gelelim,( spor etcem ben daha, çalýþýom ben yaa), aþaðýda sizler için toparladýðým konular üzerinde etkin bir dolunaya girdik. Bazý þeyleri akýþýna býrakalým, bazý þeyler için survivor gibi savaþalým, o bazý þeylerin hangisi mühim, hangisi mühim deðil bunun muhakemesini yapalým bu dolunayda ve nasýl olsa ÖLÜM var sonunda deyip kendimizi rahatlatýp, zaman nehrinin aktýðý yöne kendimizi býrakalým… Oldu mu? Ablan star olcek bebem…

 

Yay Dolunayý Düþünsel Etkiler; Derdi de yazdým, Devasýný da.


Hakikat ve zan’lar, sanrýlar arasýnda çatýþmalar, Gerçek ve Hayal çakýþmasý, zaman duygusunu yitirmek, hangi zamana ait olduðunu anlayamadýðýnýz, geçmiþ-gelecek arasýnda birbirine geçmiþ rüyalar, bir nevi kehanet vari denileninden geleceðe ait görüntüler, kýrýlmýþ hayallerin tamiri yoktur putundan uzaklaþmak, hayallerimizde aþýrý duygusal isek, mantýk tarafýna geçmeye çalýþmak ve bir daha yeniden mantýk ile doðrulmak, bir parça bireysele dönmek, her insan kendi hayatýnýn sahibidir, kölelik boyutundan bir an evvel azad olmak için giriþimlerde bulunmak, kimse kimse için kurban olamaz, olmamalý gerçeðine aymak... tabii yazmasý kolay nasýl olsa, ele verir talkýmý, kendi yutar salkýmý : )  (Utarid-Neptün zorlu kare açýsý)


Bir dönemin sonuna gelmek, Yeni bir baþlangýç için yeniden hedef belirlemek. Tecrübeyi Konuþturmak, Yükselen Özgüveni ortaya çýkarmak, Fanatik bilgilerden arýnmak, baðnaz düþüncelerle vedalaþmak, Ýnanç-Maneviyat alanýnda eksikleri tamamlamak, Ýnanca ait gel-gitler, derin sorgulamalar, at gözlüðü varsa çýkarýp atmak, anlamadan fikir beyanýnda bulunmamak, hem dert hem deva demiþtik deðil mi: )  (Ay-Güneþ zýtlýðý 29 derece)


Mevcut düzen üzerinde, iyileþtirici fikirlerin ve vesilelerin oluþmasý, eskinin eskide kaldýðýný idrak edip, elde olan yeniye odaklanmak, yeni oluþmuþ, kurulmuþ her ne ise ona sahip çýkmak, hakkýný vermek. Geçmiþ, olmuþ, bitmiþ, ölmüþ olanlarla zihinsel olarakta vedalaþmak, kendi kendinin þifacýsý olmak, insan kendisi istemezse þayet, hiçbir ilacýn, þifacýnýn, bilgenin o insana faydasý olmaz, ne idi “gasilhanedeki mevt gibi olmak” (Merih-Þiron olumlu akýþkan 120’lik açý)


Sýnýrlarýmýzýn Ötesine Doðru Yolculuklar- Sýnýrlarý Zorlamak, Esaret ve Özgürlük kavramýna iliþkin farkýndalýk, Düþüncede Fikir Sancýlarý, Farklý Düþünce ve inançta olanlarla derin tartýþmalara açýk olmak, Yaþam Tarz, Hayat Felsefesi ayný olmayanlarýn çatýþmalarý vs. Bir Üst Akýla Ýhtiyaç Duymak, Bilge birinden destek almak (Zuhal-Utarid karþýtlýðý)


Ahlak-Vicdan Muhasebesinde Adilane Özeleþtiriler, Flu Olanlarýn netleþmesi, Ýlahi Adalet denilen kavramýn tezahürü olan duyumlar, þahitlikler (Müþteri-Neptün Karþýtlýðý)


Ýkili iliþkilerde stratejik hamleler, Koþulsuz Sevginin Uçlarýnda Birbirine karýþmýþ Þefkat ve Nefret Arasýnda Hastalýklý bir hale gelmiþ, Baðýmlýlýk olmuþ, Zarar veren Ýliþklerde Mantýksal Çözümler- Özgür Ýrdeye Baðlý ya tam bir kopuþ ya da yeni bir baþlangýç  (Zühre-Pallas-Lilith Su Üçgeni)


Külli kaderinden ileri gelen ne yapsan düzeltemediðin, kapalý, týkalý, engelli konularla ilgili alman gereken bir dersin olduðunu, takýldýðýn noktada es geçtiðin veremediðin bir dersin olduðunu fark etmek, (Uranüs-Merih-Güneþ Birleþmeyen Açýlar).


 

Sevgimle Kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

19 Haziran ’16- Eski Köprünün Altýndan Bildirdi

 

Hadi gel buluþalým eski köprünün altýnda, kimseler görmesin

Mehtaba (dolunaya) karþý uzanalým eski köprünün altýnda

Kimseler bilmesin, kimseler duymasýn : )(8) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Elif Hece ÖZTÜRK
Mahmud Beyefendiye cevaben - Selam Mahmud Bey, Türk Time'da köþe yazarlýðý yaptýðým dönemde; 2011-2014 yýllarý arasýnda yayýnlanmýþ olan yazýlarýma ulaþabilirseniz, hem bu sorunuza hem de daha fazlasýna yanýt bulacaksýnýz inþaallah.
Þuna inanýrým, insanlar öngörüde bulunur, plan yapar, tuzak kurar, hatta meçhul olan yarýn için stok yapar, istif yapar, lakin son raddede " Allah'ýn Dediði Olur" kendini düzelten toplumlar ve kendini bozan toplumlar, bazý toplumsal davranýþlar bazý sonlarý getirir. 3.Dünya Savaþýnýn içindeyiz zaten, Suriye tamamen düþtüðünde 3.Dünya Savaþý resmi olarak ilan edilebilir. En Doðrusunu Allah bilir. kilit Suriye.
29 Haziran 2016, Çarşamba, 16:24Gönderen: Mahmut
3. dünya savaþý - Elif haným yýllardýr yazýlarýnýzý keyifle takip etmekteyim.Þu sýralar en çok merak ettiðim konu beklenen 3. dünya savaþý.Kimi astrolog 2019'u , kimi 2023'ü iþaret ediyor.Sizin bu konuyla ilgili öngörünüz nedir?Ýyi çalýþmalar.
28 Haziran 2016, Salı, 22:01Gönderen: yükselen yay
yayýmý gerdim, kiriþ kopabilir her an:) - güneþ baþak, yükselen yay, ay oðlak, sabýrla bekleyeceðiz 9 Haziran'ý.
20 Haziran 2016, Pazartesi, 16:06Gönderen: Pervane
yay-ok-hedef - elifciðim yine çok güzel bir anlatýmdý, senin ok'larýný okumaktan büyük keyif alýyorum. daha sýk yazmalýsýn, aynen eskiden olduðu gibi. bizler, senin inþaatýný yaptýðýn o köprünün altýnda, eskimeyen takipçilerindeniz:p
spor etmene bayýldým ayrýca, sen zaten starsýn bebem:))))
20 Haziran 2016, Pazartesi, 16:18Gönderen: Nur
Merhem - Sen bize merhem oluyorsun ya keske biz de sana surebilsek Elifcim. Bak nasil da bulusturdun bizi koprunun altinda; varol! Bi de ozgur irademiz ne zaman hangi durumlarda ortaya cikiyo gibi sorgularken, yine comert guzelým yazmýs da yazmýs. E cahil de okusun arastirsin. Huzurlu AN'lar canimcim...
20 Haziran 2016, Pazartesi, 15:23Gönderen: Balýk aþkýna
Hayrolsun - Kaybetmek, kazanmak, ermek, vâsýl olamamak, flu kalan bölgelerin aydýnlanmasý ya da düpedüz karanlýkta kalmak.
Ne olursa olsun bir Balýk demiþti; "Hayrolsun, hayreylesin Allahým olup biteni, olacak olaný.
Ve her daim aþk baþ konuðumuz hatta ev sahibimiz olsun.

Klavyeye dokunan ellerine saðlýk.

20 Haziran 2016, Pazartesi, 04:05Gönderen: zaa
Heyoooo! - "Hayaller Paris, hayatlar Muþ"

"Zindanda bülbül, yalýda baykuþ"

Var git yoluna ey gamlý kýþ

Baharý gönderdik, yaza meylettik

Gönül telinde boz türküler söyledik

Zifiri karanlýkta kalan hayallerimizi

Feneri umut olan gemiye yükledik

Þimdi bizi rahat býrakasýn

Ey kalbimde çürümüþ vesvese

Var git yoluna selametle...
20 Haziran 2016, Pazartesi, 04:40Gönderen: Nalan
Gasilhanedeki mevt gibi olmak.HAYALLER ve HAYATLAR😊 - Külli kaderinden ileri gelen ne yapsan düzeltemediðin, kapalý, týkalý, engelli konularla ilgili alman gereken bir dersin olduðunu, takýldýðýn noktada es geçtiðin veremediðin bir dersin olduðunu fark etmek.Emegine,ellerine yuregine saglikk.12.evim sans noktam.Sevgimle duayla 💟
20 Haziran 2016, Pazartesi, 03:28