Transit Satürn/Yay Ev-Burç Geçiþleri; Sýnýr Ötesi II

Ey Hayat, sýðýnýp merhametin göðsüne, zifir saçlarýmý salýp gecene, küllendirenlere inat, elimde deste deste güllerle, þimdiki aklýmla seni sil baþtan yaþayacaðým; Ahdým Olsun!

Yay Burcunda 20 Aralýk 2017 tarihine kadar konaklayacak olan Satürn/Zuhal’in etrafýndaki halkalardan biz yeryüzünün yolcularýna, iç ve dýþ âlemimize ne gibi haller ekleyebilir, imtihan ya iþte durduk yere gelmiyor, yolculuðumuz esnasýnda ne tür vesilelerle olgunlaþacaðýz,  eski beðenmediðimiz hangi aklýmýz deðiþime uðrayacak, hangi eksiðimizi fark edecek, hangi olgun yanýmýzýn mükâfatýný görecek, ödülünü alacaðýz, bunlara deðineceðiz bu yazýmýzda. Bu gökyüzü sakinlerinin yerle gök ve ikisinin arasýndakilerin yaþamlarýna düþüncelerine getirdiði etkilerin de ötesinde onlara görevlerini tanzim eden Hakk Teâlâ’nýn bambaþka lütuflarý vardýr bunu asla unutmayalým/atlamayalým e mi? “O dilediðini siler, dilediðini sabit býrakýr” kaderin de ötesinde bir kader vardýr. Karalar baðlamayalým, o yar yeþiller giysin salýnsýn, biz karþýsýnda çullar içinde, zülüfleri tarasýn seyrine dalalým : )

Hakkýn lütfudur ya, nasiptir ya, bir hoþuna giden amelin vardýr, Rýzasýný kazandýðýn bir hayrýn aldýðýn bir duan vardýr da hani, bu yýldýzlar devran ederken, birbirine sert bir nazar eylemiþken, hani zorluk olacak kemâlât için, bu zor yollarda yürürken,  o yýldýzlarýn seyri sana iþlemez olur, gelenin nelere gebe olacaðýný bilirsin de hani anne karnýnda daha canlanmamýþken doðacak bebeðin bir rahatsýzlýkla doðma olasýlýðý yüksekken, týbbý yöntemle doktorun bebek daha CANlanmadan  alýr o parçaný, hem ailenin hem de o Can’ýn bu dünya hayatýna doðmamasýna vesile olur.(engelli evladý Can’ý olan anneler ise baþ tacýdýr, âlemde hiçbir þey boþa deðil.)

Ýþte bazen o lütuflardan biri olur, hayatýn çömleðini þekillendirmeyi öðreten Ustan vardýr yanýnda,  tecrübe için, olgunluk için çoðu þeyi baþýna gelmeden öðrenir, yolunu yordamýný bilir, ona göre gardýný alýrsýn, kader bir þeyin son haliyle olmasý, kazaya uðratan insanýn nefs yoluyla vereceði karar yapacaðý seçim ise çoðu iþlerde (ki o dahi takdir edilmiþtir ezelden-el habir) bu yýldýzlardan Hakkýn emriyle inen düþünceye etki eden iþler sýkýntý ise, zorluk ise, þöyle bir silkeleme ise, velhasýl bize göre þer ise, hayra dönüverir, yaþanýr yine yaþanmasý elzem olan da, bakmýþsýn ki o þerrin içinden doðan bir güneþ duruvermiþ tam yaný baþýnda. O sýkýntýda sen öyle ferahsýndýr ki, öyle alabildiðine geniþ, neþeli, olgunluk haliyle karþýlaþsýn da, yakýnýndakiler hayret içindedir baktýkça sana. E hayatýn çömleðini þekillendiren ustan vardýr yanýnda ne gam.

Zuhal yýldýzý bir bakýma bâtýni manasýnda iþte o çömlek ustasýdýr senin için, hazýrlar seni sonraki bir boyuta, baþka bir tabakaya, tecrübe sahibi edindirir, bir zamanlar ayný olayla karþýlaþtýðýnda velveleye verdiðin þeylerde artýk daha sabýrlýsýndýr ve daha bir teslimiyette, daha bir kontrollüsündür daha bir sakinlikte. Bazen de bir insan bedeniyle çýkar karþýna, þekillendirir, düzenler, düzeltir, vesile oluverir þu dikenli tellerle örülü yolda nasýl az yara alarak geçilir, nereden ne kadar nefesle geçilir ise menzile daha çabuk eriþilir… Býkmadan usanmadan bir þey beklemeden yanýndadýr. Sen ona o sana yoldaþ.

Evet, burada noktalayýp girizgâhý, sadede geçelim. On iki odaya ayrýlmýþ her bir odanýn içi farklý döþeli, nerede tadilat yapacak, þöyle bir yeniden düzenlemeye koyulacaðýz, tembellik etmeden, boþ vermeden, öldüm demekle ölünmediðini bilen, gittim demekle gidilmediðini bilen biz oteliler için, gönlü küllendiren deðil, güllendirenler için, hadi bakalým Hakk’ýn yazmamýza vesile kýldýðý, gönlümüzün dilini döndürdüðü kadarýyla, okuyarak þu kâinatý kalbimizin gözüyle “Ýgrâ”  baþlayalým mý Ya “Bismillâh” : )

Transit Satürn/Zuhal Yaþamýndan Geçerken

Yükselen ve Güneþ Yay- Transit Satürn 1.Evden Geçerken; yorgunum, bitkinim, fiziksel olarak yaþlýlýk belirtilerim kendini göstermeye baþladý (1.evden geçerken yaþýnýz kaç olursa olsun 17 de bir 37 de bir )saçlarýmda beyazlar çoðalýyor ve dökülüyor, diþlerimde çürüme dökülme baþladý, eklemlerim aðrýyor ve sürekli üþüyorum, sanki bir rüzgâr içimde ruhumda göðüs boþluðumda esiyor durmaksýzýn, utanmasam aðustos ayýnda kalýn giysilerimle çýkacaðým dýþarý. Çevremdeki insan sayýsý azalmaya baþladý, her gün görmeye aþina olduðum yüzler bir þekilde yaþamýmdan ya da çevremden uzaklaþmakta çýkmaktalar. An da var olan yaþamýmý sorguluyorum ve geleceðe ait derin bir endiþedeyim karamsarlýkla birleþmiþ ve bana masal geliyor teskin ve teselli etmeye çalýþan diller. Uyumak istemiyorum, uyuduðumda ise uyanmak istemiyorum, bedenimi yenilemem lazým, diyet yapmalýyým, saðlýðýmla ilgili sorunlar artmakta bir an evvel saðlýk alanýnda düzenleme yapmam gerekiyor. Hayatýmla ilgili düzenlemeler yapmalýyým. Yaþadýðým evimle, bende olan biz adýný verdiðimiz hayatýma dâhil olanlarla ilgili düzenlemeler. Ama hareket edemiyorum.

Ketum içine dönük, daha ciddi olmaya baþladým. Sorumluluk almaya hevesli oldum istemesem de bazý sorumluluklar beni bulacaktýr zaten. Kendini sevmemek, kendine dikkat etmemek bu Satürn 1.ev geçiþinin tuzaðýdýr, kendini sevmeyen (yüksek egoyu kast etmiyoruz tabii ki) Hakký, insanlarý nasýl sevsin ki, bu beni biraz yoracaktýr. Vücudumla ilgili estetik gibi düþüncelerim olabilir. Bu artýk bir lüks deðil psikolojimi etkilediði için ihtiyaç haline gelebilir.

Her þeyi ama her þeyi yeniden düzenlemek isteyebilirim, çevremi, yaþadýðým evi, arkadaþ-aile iliþkilerimi her þeyde bir tadilat olabilir. Ýþimle ilgili tanýnan, saygýn kabul görmüþ biri haline gelebilir bir ödüllendirme yaþayabilirim. Etrafýmda ciddi, alanýnýn uzmanlarý olan sert ama saðlam karakterde insanlar oluþmaya baþlayabilir. Hayatýn amacýný asýl gerçeði daha çok sorgulayacaðým bir dönem olacaktýr ve bunun ne olduðunu öðrenmem için çeþitli vesileler karþýma çýkacaktýr. Hayatýmýn merkezine neyi aldým ise, varlýðým bu dünyada en çok neye baðlý ise, o konular, o kiþilerle ilgili testlerim olacaktýr. Ve yaþamýma bu geçiþ çömlek ustasý birini getirecektir. Hayatýmý yeniden þekillendirmeyi öðreten Ustam olabilir. Bu etki 4.ev ve 8.evden geçerken de mevcuttur.

Natal güneþ ve Ay üzerinden kavuþum/karþýt açý yaparken de ayný etkiyi verir.

Genel hava bu minvaldedir, doðum anýnýzdaki sahip olduðunuz kader yolunuz üzerinde hangi kavþakta ve hangi araçla yakýnlýk uzaklýk iliþkisinde ise bu kendinize ve çevrenize saðlýðýnýza tüm yaþam alanýnýza iliþkin yapacaðýnýz düzenlemelerinde yönünü gösterecektir.

Yükselen ve Güneþ Akrep Transit Satürn 2.Evden Geçerken; çok çalýþýyorum ama az kazanýyorum, sahip olduðum deðerlerle ilgili sürekli endiþe içindeyim, gelecek kaygým had safhada, umulmadýk masraflar çýkýyor ve yetiþmekte zorlanýyorum, yatýrým yapmak istiyorum, bu yatýrým daha çok emlak üzerine toprakla ilintili. Materyal dünya ile ilgili sorunlarým var ise Satürn beni sýnava çekecektir, aðustos böceði ve karýnca gibi. Yaþ ve konuma göre madde ile tanýþýlacaktýr Satürn bu evde kiþiyi bu alanda eðitime tabi tutacaktýr. Bir zaman þuursuzca savurduðu maddenin deðerini kiþi anlamaya baþlayacaktýr. Cimrilik getirisi olabilir ya da düzenlemeyi öðrenecektir hesaplý gidilmesi gerektiðini iktisadý öðrenecektir. Kendime deðer vermeyi öðreneceðim bir zaman dilimi olacaktýr. Yaptýðým her iþin ve aldýðým her þeyin hakkýný veren, deðerini bilen biri yapacaktýr. Ha önceden öðrendimse bunu þimdi ödül zamaným olacaktýr. Kendimde olan eksikleri göreceðim, deðer ve deðersizlikle ilgili konularla meþgul olacak bu konuda dersler alacaðýmdýr. Ýhmal ettiðim Hakkýn lütfu olan þu yaþamý, hakkýnca yaþamak için adýmlar atacaðýmdýr. Eleþtiri gözlüðüm bu defa kendime yönelecektir, karakterim, prensiplerim, olurlarým, olmazlarým ezcümle ne var ise hepsiyle bir bir yeniden tanýþýp, baðnaz yönlerimi törpüleyeceðim, memnun olduðum yönlerimi parlatacaðým bir dönem olacaktýr. Bu geçiþ, dersimi iyi alýrsam, tecrübelenmem için Hakkýn karþýma çýkardýðý satürnvari vesileleri, insanlarý dinlersem, gözlerimdeki perdeler kalkacak ve gelecek adýna bir saðlam tohumum olacak bunun sorumluluðunu alýp yaþlýlýk yýllarýmda büyümüþ kocaman bir zeytinliðim olacak. 

Ýþ hayatý kazançlar, maddiyat vs. bu süreç kiþiye çoðunlukla istemediði, yapmaktan zevk almadýðý iþler çýkartýr karþýsýna. Kiþi egosunu törpüler, helal kazancýn azý çoðu olmaz bunu iyi bilirse ve çalýþtýðý yer olur ya da yeni baþlayacaðý bir iþ olur sabýrla bu yerde çalýþmaya devam eder ise, 5 sene sonraki Satürn açýsýnda bunun mükâfatýný görebilir. Yani tekke-derviþ hikâyesi. Bizler biz insanlar Hakkýn bize sunduðu her anýmýzda öyle çok nimet var ki, o egolarýmýz, o tembelliklerimiz yüzünden burun kývýrýp geçtiðimiz, sabýrsýz davrandýðýmýz sonra kadere küstüðümüz, kaderi suçladýðýmýz, hani Hz. Musa biraz sabretse ledün ilminin tamamýný alacak ama sabredemedi aldýðý kadarýyla kaldýk ya:) iþte bu misal, o misaldir (tabii bu dahi ezelde Rabbin bilgisinde, Rabbim öyle yazdýðý için deðil, O’nun ne iþleyeceðini bildiði için, e denemeden, kadere de Hakka da nankörlük yapmasak iyi olur hani)

Yükselen ve Güneþ Terazi Transit Satürn 3.Evden Geçerken; konuþmalarýmda ölçülü olmayý öðreniyorum, yakýnlarýmla kardeþ ve komþularýmla bir þekilde iletiþimde olduðum kiþilerle sorunlarým olabilir oluþabilir, eksik býraktýðým ve öðrenmekte inat ettiðim ne var ise Satürn bana öðretmek için üzerime gelecektir. Ve bildiðim her þey yetersiz ve ne kadar da tecrübesizim. Zorunlu seyahatlere çýkmam gerekebilir ve bu beni pek te memnun etmeyebilir çeþitli sorunlar yaþayabilirim yolculuklarýmda. Astroloji, doðaüstü olaylar ilgimi çekebilir. Bu dönemde yeni yepyeni bir konuda öðrenme merakým artabilir, ilk adýmýný atabilirim ve sebatkâr olur isme o alanda uzmanlaþabilirim. Eðitim hayatýnda ise kiþi bu transiti yaþadýðý dönemlere denk geliyor ise bir þekilde çok çalýþmasý nefes almadan eðitimine eðilmesi gerekecektir aksi takdirde Satürn bu dönemin ilk karesi olan 7,5 sene sonra kiþiyi kontrole gelecektir nerede 6.evde nedir orasý iþ hayatý çalýþma alaný günlük yaþam için gereksinimlerin kazanýlmasý adýna verilen mücadeleler. Saðlamasý adýna. Kitabýmda geniþ kapsamlý olarak deðindim, buraya aktardýðým özet.

Terazi iliþki burcudur, sosyaldir, bu geçiþ sosyal hayatta kýsýtlama, insanlarla iletiþim kurmada zorluk, yanlýþ anlaþýlmak, harekete geçme de yavaþlýk, evlilik içinde bastýrýlan düþünceler, sýkýntýlý durumlar, söz hakký verilmemeler olarakta karþýmýza çýkabilir. Satürn Güneþleriyle olumlu açýda olsa dahi, Satürn dersleri iþlete iþlete hayr mý þer mi bize gösteren öðretmendir:

Ortak çalýþma, eþle ortaklýk içeren bir çalýþma için yine test zamaný olabilir, eþlerin birlikte sahip olduðu emtialar üzerinde mücadeleler görülebilir. Ki diðer yandan Koç Uranüs Transitinin zýt enerjisiyle çevrililer.

Yükselen ve Güneþ Baþak Transit Satürn 4.Evden Geçerken; Olumlu ýþýklar altýnda ise ve yaþ konumda müsait ise, maddesel olarak durumunuz olsun ya da olmasýn istatistiktir, kiþiye bu transitte mülkiyet edindirebilir. Ev almak gibi, bir inþaata baþlamak gibi, yaþanýlan evi yeniden dekore etmek gibi. Bu da tedbiri gerektirir sýkýntýya düþebilirim. Ebeveynlerimle sorunlarým olabilir, aramýzda çatýþmalar çýkabilir bu çoðunlukla maddesel konulardadýr. Anne/baba saðlýk sorunlarý olur ve uzun süre bakmak ve hatta evimde aðýrlayabilirim. Evliliðimde sýkýntýlý bir süreç olabilir sorunun temeli ebeveynler olabilir, yuvamla ailemle ilgili aðýr sorumluluklarým olabilir ve bu da beni hayattan keyif almayan sürekli þikâyet eden bir moda sokabilir. Sürekli çocukluk anýlarýmý hatýrlarým ve bunlar hiçte iç açýcý þeyler deðildir suçlayacak birini arayabilirim. Akýllý yatýrýmlar yapabilir ve yaþlýlýk yýllarýmý emniyete alabilirim. (4.ev kiþinin var ise ömür yaþlýlýk yýllarýný hayatýnýn sonuna doðru olan halinin iþaretlerini taþýr) Beni sabote eden, ürkekleþtiren, bir tür içimde karmaþýk olan davranýþlarýmýn kaynaðýný bu transitle görebilir, teþhisini koyabilir ve çözümüne odaklý olarak iþe koyulabilirim. Bilinçaltýmda bir þantiye kurulu gibidir yeniden düzenleme yapar ve çocukluk izlerimden kendimi azad edebilirim. Evim, yaþadýðým yuvam için tadilatlarým olabilir, evimde yaþamýma düzen ve disiplin getiren, öðretmen gibi ciddi insanlarý aðýrlayabilirim.

Olumsuz ýþýklar altýnda yaþadýðým evimle sorunlarým olabilir, memnuniyetsizliklerim olabilir, taþýnma arzum artabilir, evimde sanki haps edilmiþ gibi hissedebilir, daralabilirim. Ya da tresi olur sürekli evimde olmak isteyebilir, evimden yapacaðým bir iþ alaným olabilir. Alternatif týbba merak salabilirim, evimde bol bol bitkisel karýþýmlar olabilir. Bunlarla ilgili ciddi çalýþmalara girebilirim.

Yükselen ve Güneþ Aslan Transit Satürn 5.Evden Geçerken; Çocuklarýmla ilgili aðýr sorumluluklarým olabilir, onlarýn geleceði adýna çok fazla endiþe duyabilirim (yaþ ve konuma göre),kendimden yaþça büyük insanlarýn hayranlýðýný kazanabilir ve hatta uzun soluklu bir iliþkiye adým atabilirim bu süreçte. Devam eden iliþkilerimde ise baský altýnda hissederim kendimi ve bu da yaþam motivemi düþürür heyecanlarým sönebilir. Çocuk sahibi olmaktan bir þekilde ya çok korkarým ya da olmak için pek çok engeller çýkabilir karþýma. Sert etkiler altýnda isem yalnýzlaþabilirim eðlenceden sosyal hayattan koparým(ben bu transite gelmeden çok þükür karþýt kutbu 11.evde koptum yalnýzlaþtým)bilinçaltým karþý cinse sevgimi göstermede ve vermede engel olur, fiziksel aktiviteler yaparken sakatlanabilirim (ya da hafif olsun kemik kýrýlma burkulma vb.)

Yaþ ve konum itibariyle evli ve çocuk sahibi 30+ üzeri isem, çocuklarýmla ilgili sorunlara karþý hassas olabilir, üzerlerine titrer, aþýrý korku ve panik içinde olabilir, hep bir þey gelecekmiþ gibi baþlarýna derin kaygýlara düþebilirim. Çocuklarýmla ilgili sorumluluklar beni bekleyebilir, yeni bir boþanma olayý olmuþ ise çocuklar bir þekilde bu transit esnasýnda kiþi için olumlu/olumsuz tarafýyla gündemimde olabilir.

Borsa, okullar, eðlence hayatý, bir yer iþletme gibi bir iþ alanýna merak salabilir adým atabilirim. Olumlu bakýþ açýsýnda Satürn borsa gibi spekülatif yerlerden kazancýmý artýrabilir. Olumsuz açý var ise bu yine iflas zamansýna da gelebilir. Tedbir bizden Takdir Huda’nýn.

Çocuksuz çiftler için bu geçiþ, çocuk sahibi olmak için atýlacak ciddi adýmlarý gösterir. Bu süreçte atýlacak adýmlar zorlu olabilir. Çok zorlukla gelen bir yavrumuz olabilir, doðum konusu bireysel haritamýza göre sýkýntýlý olabilir.

Ýliþkisi olmayan, hayat eþine henüz rastlamayanlar, evlilik nasibi, kapýsý henüz açýlmayanlar için ise, Satürn 5.ev geçiþi kadýn/erkek yaþça bizden çok büyük bir iliþki getirebilir, bu iliþki zorlu bir iliþki olabilir, evliliðe doðru giderken çok engeli olabilir,  yaþlý insanlarla duygusal yakýnlaþmalarýmýz olabilir. Yine duruma göre özellikle Terazi-Ýkizler ve Kova iþaretleri için yaþlý tarafta olan siz genç biri ile yaþça sizden çok küçük biri ile bir iliþkiye adýmlayan taraf olabilirsiniz.

Çok mu uzatýyorum ne: ) Bunlar bu geçiþlerin istatiksel kavilediðim potansiyelleridir. Hayatýnýzda vücuda gelip gelmemesi, olumlu olumsuz olup olmadýðý doðum anýnýzdaki haritanýzdan belli olur, o da kýsmen, hiç bir zaman netlik yoktur, Dua vardýr Ünsiyet vardýr Korkma Dua Et: )Takdir Huda’nýn. Dünyada dolu terazi, ikizler, kova var hepsinin deðil elbet bu yüzden sevmiyorum ya þu genel yorumlarý.

Yükselen ve Güneþ Yengeç Transit Satürn 6.Evden Geçerken; her zaman olduðundan daha fazla çalýþmak zorunda bulabilirsiniz kendinizi, daha dikkatli ve kontrollü gitmeniz gerekecektir. Çalýþma ortamýnýzda çeþitli sorunlar çýkabilir, olumlu ýþýklarla attýðýnýz tohum ve yaþ konuma göre bir terfii gündeme getirebilir ve bu sizi çok zorlayacak sorumluluðunun artacaðý bir görev olabilir, Satürn’ün zorlayarak sabýrla deneyerek getirdiði her deðiþim aslýnda ödüldür bunu hiç unutmayalým. Zahmetsiz rahmet olmaz, Satürn zahmeti ve akabinde rahmeti getirir, görmek ayrý bakmak ayrý. Gündelik yaþamýn mücadelesi aðýrlaþabilir, çok fazla çalýþmaktan dolayý saðlýðýnýzý bozabilirsiniz. Safra kesesi taþlarýný ve bedenin ürettiði diðer taþlarý Satürn yönetir bir þekilde bu konularda saðlýðýmýz bozulabilir.(yerleþtiði burç ve niteliðine göre saðlýk sorunlarýnýn nerelerden geleceðini görebiliriz)

Ýþimle ilgili aðýr sorumluluklar beni bekleyebilir, iþimde üstlerim olanlarla sorunlarým olabilir, Çok çalýþabilir bu yüzden saðlýðýmý bozabilirim. Bu süreci atlatýr isem ve hakkýný verir isem, kul görmese de El Adl olan görür, 7.eve geçiþte iþimdeki özverili çalýþmalarýmla bir ödüllendirme olabilir. Kendimde özel yetenekler olduðunu becerilerim olduðunu keþfedebilirim. Bir hobiye baþlayabilir ve ileride bu benim iþim olabilir.

Yükselen ve Güneþ Ýkizler Transit Satürn 7.Evden Geçerken; Evlilik, ortaklýk, birlikte yaþadýðým, birbirimize karþý sorumluluðumuz olan insanlarla aramdaki dengeyi öðrenmeliyim. Ben ve Sen olgusu nasýl birleþerek Biz oluyor, benim haklarým karþýmdakinin haklarý nelerdir, fedakârlýk tek taraflý mý, verdiðim tavizleri isteyerek mi veriyorum yoksa herhangi bir kaygý içinde, buna mecburiyetim varmýþ gibi mi kendimden ödünler veriyorum. Baþkalarý ile geçinmek, uyumlu olmak için çabalarým nelerdir. Þu huzur denilen duygu hayatýmýn neresinde, bozan unsurlar neler, beni huzurlu kýlanlar neler. Eþimle aramýzda sorunlar olabilir, iliþkimizde uyumsuzluk ve negatif durumlar sýkça tekrarlanabilir. Sabýr testi. Bizzat bende eþime karþý soðuk davranabilirim, itici, asýk suratlý onunla az paylaþýmý olan biri olabilirim ve evliliðim sýký bir testten geçiyor olabilir.

Yaþlý insanlarla sorunlarým olabilir, 7.ev alaný açýk düþmanlýklar evidir. Yaþamýma yaþlý bir insan bir anda girebilir, bana hayat dersi verebilir, Hukuksal konular gündeme gelebilir, ortaklýk-evlilikle ilgili davalarým olabilir.

Ve bu oluþma ihtimali yüksek olan hayat derslerinin tersinden düþünelim, doðum anýmdaki diðer yerleþimlerle olan görünümlerine göre, olumlu tarafýnda, yaþça benden oldukça büyük biri ile ciddi bir birlikteliðe doðru gidebilirim, evlilik yapabilirim, evlilik yolu ile maddesel güvenliðim oluþabilir, gelecek kaygýlarým azalabilir, Ciddi bir insan ile iþ ortaklýðýna adým atabilir, köklü, saðlam uyumlu bir iþ ortaklýðý ile yüksek gelirler elde edebilirim. Evliliðimde uzun zamandýr devam eden sorunlarýmýz için ciddi bir þekilde konuyu ele alýp, düzenlemeler yapabilir, bizi daraltan sýkan konularý çözüme kavuþturabilir, yuvamýzý yeniden inþa edebiliriz. Lakin Satürn’ün 7.evden geçiþi evli olan çiftler için doðum aný görünümü olumlu dahi olsa çoðunlukla sorunlara, ciddi bir evlilik, birliktelik testinden geçmeye iþaret eder. Bu yüzden bu tesirleri alanlar evli ise eþleriyle baðlarý kuvvetli ve razýlar ise birbirlerinden, olabilir sorunlar, bazen düþer o gül yüzlerimiz, büzülür dudaklarýmýz, bükülür boyunlarýmýz þu 2,5 sene kadar Satürn 7.ev geçiþinin test olduðunu hatýrlayýp, bir celallenme ile ayrýlýða kalkýþmasalar aczane, takdir Hakkýn elbette hani belki oluruz vesile onun izniyle. Satürn 7.evinden geçerken ve yine Güneþ’i üzerinden geçerken ayrýlan çiftler mutlaka piþman olur ve günün birinde yine birbirinin kapýsýna gelirler. Satürn bu bir çember bir felek çarký, döner döner ve dersin üzerinden farklý bir yaþam sahnesindeyken yine geçer. (istatistik-ah bu istatistiklerin gözü kör olsun :) sorunlu iliþkiler için ise üzerini örtmeye çalýþtýðýmýz, yok gibi davrandýðýmýz iþte bu iliþkiler için ise Satürn koparýp atar, savurur çoðu zaman. (Ýstatistik) En doðrusunu Allah bilir.

Yükselen ve Güneþ Boða Transit Satürn 8.Evden Geçerken; Hayatýmda ortaklýkla, mirasla, eþimin geliriyle ilgili geliþmeler olabilir, Ortaðým olan bir iþim var ise sýkýntýlý testten geçeceðim bir dönem içindeyimdir, bizzat kendimde olabilirim sýkýntý kaynaðý ortaðýmda olabilir, bu yüzden hakkaniyetli olmak, kendimle yüzleþmek iyi olacaktýr. Unutmamalýyým ki, 8.ev yüzleþme evidir. Bir boþanma durumum var ve ortak gelirler söz konusu ise kayýplarým olabilir, Çýkmasý gerekiyordur bu da bir yaþam dersidir tecrübedir, kaybede kaybede kazanýrýz tecrübeyi deðil mi? Olsun Çýkan çýksýn bir gider bin gelir. Ýþveren isem vergi olur, sigorta olur bunlarla ilgili dikkat etmeliyim düzenli olmalýyým. Miraslýk, ortaklýk olan bir mülkiyetle ilgili gündem olabilir, bu konulara ait bana sorumluluk verilebilir, adaletli olmalýyýmdýr. Bu 3 sene içinde alacak-borç konusunda tedbirli olmam lazýmdýr, krediler çekebilirim ödemede zorlanabilirim, borç verebilirim almada zorlanabilirim. Uzunca süredir devam eden bir rahatsýzlýðým var ise, bu geçiþ artýk son noktadýr ve cerrahi operasyonlarým olabilir. Yine estetik amaçlý (Boða-Venüs) deformasyona uðramýþ bölgelerim için düzenleme bir inþaat çalýþmasý baþlatabilirim. Lakin Satürn geçiþi bunlara bu þekilde meylettirse de ihtiyaç hissettirse de oldukça temkinli olmalý ustalarýný iyi seçmeliyim hemen pat diye karar almamalýyým.

Ölüm korkusu sarabilir düþüncelerimi, ölümden sonraki yaþama merakým artabilir, korkutan rüyalar artabilir, uyku apnesi denilen rahatsýzlýkla tanýþabilirim. Doðum anýmdaki diðer Satürn ötesi yýldýzlarla olumlu ýþýklar altýnda ise bu konumum, ölüm hali, ölümden sonraki yaþam, ruhsal geliþim, paranormal olaylar mistik deneyimlerle bu alanda saðlýklý bilgilere ulaþabilir ciddi bir eðitime girebilirim. Manevi açýdan beni besleyecek bir çömlek ustasýyla tanýþabilirim.

Boða erkeði için baba olgusu çok önemlidir, çoðunlukla Boða erkekleri babadan yana þanslý olan buna karakter de eklenir o da mirastýr hem de en güzeliyle, babanýn mirasý üzerinde oturan kiþilerdir. Hakk Teâlâ’da çoðuna böyle bir talih bahþetmiþ (istatistik) Satürn baba figürüdür ve bu süreç babayla ilgili sorunlar sýkýntýlar getirebilir, babamýzýn her vakitten daha çok üzerine düþeriz, onun kaybý gibi konulara daha çok kafayý yorabiliriz. Bu dönem baba ile sorunlarý olanlar var ise yeniden düzenleme yapmak için iyidir, babanýn duasýný almak için bahanedir.

Yükselen ve Güneþ Koç Transit Satürn 9.Evden Geçerken; Hayat felsefemin test zamanýdýr, din, maneviyat, eðitim alaný, felsefe, yabancý kültürler, insanlar, ülkeler ilgi alaným olabilir bizzat uzun seyahatlere çýkma isteðim artabilir ve bunlarla ilgili turizm turlarýna katýlmak isteyebilirim. Ýnsanlarý yargýlarken ölçüyü kaçýrabilirim, onlarýn ayakkabýsýyla yürümeden onlarý anlamamýn pek mümkün olmayacaðýný unutabilir, empatiden yoksun kalabilirim. Astroloji gibi bir alana meyledebilirim, Satürn 9.ev geçiþi istatistiktir kiþiye astroloji ilmi aþký verir. Akademik bir kariyer düþlemiþsem, 9.ev geçiþinde bu konuyla ilgili ciddi ve köklü baþlangýçlara imza atabilirim. Bu geçiþ bana akademik bir kariyer bir alanda unvan, terfi getirebilir. Adalet/hukuk yasal iþlemlerden bu transitte kaçýnmam gerekecektir, zira sýkýntýlý engelli uzayan bir türlü sonuçlanamayan davalarý hayatýma dâhil etme tehlikem mevcuttur.

Ýþim gereði olabilir baþka amaçla olabilir, uzun yolculuklar beni bekleyecektir, bu yolculuklara çýkmadan evvel satürn2ün bir þekilde aksilik, iptal edilme, engel gibi konular çýkaracaðýný unutmadan iþimi bana bahþ edilen akýl ile saðlam yapmalý, yolculuklar öncesi, prosedürlere dikkat etmeliyim.

Bir yazar yanýnýz var ise, iþiniz eðitim-basýn-yayýn-gazetecilikle ilgili ise bu süreçte yayýnlanan kitaplarým, ortaya koyduðum eserlerimle ilgili sýkýntýlarým olabilir, elimden geldiðince dikkatli ve yeniden düzenlenmesine gerek kalmayacak þekilde hazýrlanmalýyým. Dini konularda maneviyat alanýnda baský kuran biri olma tehlikem var, "leküm diyniküm veliyye din" bunu hep hatýrlamalýyým. Jüpiter ile olumlu ýþýk altýnda ise 9.ev Satürn geçiþi kiþiye yolculuk esnasýnda tanýþacaðý yabancý bir ülkede tanýþacaðý, yurt dýþýyla alakalý olan bir eþ getirebilir.(istatistik) yapýlan nikâh için tecrübe adýna, baþka ülkede yapýlan nikâh yine ülkenizde de yapýlmasý gereken nikâh vardýr, boþanmayý tabii ki kimse istemez lakin boþanma aþamasýnda böyle bir durumda, bir yerde boþanmýþ diðer yerde boþanamamýþ olduðunuzdan yeniden evlilik yaparken sýkýntýnýz olabilir. Buna göre tek ülke tek nikâh emi  ) yapmadýðým bi avukatlýk kalmýþtý hamd olsun ona da el attým. Zaten bu sene SDÜ. Hukuk Fakültesine kayýt olacaðým, öðrenci olacaðým ben: )

Yükselen ve Güneþ Balýk Transit Satürn 10.Evden Geçerken; Satürn kendi hanesindedir ve 10.evde güçlüdür, kiþiye iþ disiplini, iþinde ne istediðinden emin, kariyer alanýnda sabýrla yükseliþ getirebilir. Evveliyatýna göre tabii ki. Her balýk çalýþmýyor ya. Saygýnlýðýnýzý sabote etmek isteyenler olabilir, 10.ev toplum önü, tanýnma evidir ve toplumun nazarýný üzerinize çokça çekebilirsiniz.  Satürn’ün metali kurþundur ve hurafe deðildir, nazara sýkça gelebilirsiniz ve kurþun döktürmenizde fayda vardýr. (istatistik). Sýký bir çalýþma içinde iseniz, sabýrla bu yollarý kat etmiþseniz, arkanýzda þaibe yok ise, 10.ev Satürn kiþiye ödül getirecektir. Bu hakkýn bir lütfu kiþinin iç âlemine göre deðiþir lütuf, benim için lütuf abimin mutlu ve saðlam huzurlu bir yuva kurmasý, kafamýn rahat etmesidir, bir baþkasý için yýllardýr beklediði tayindir, daha bir baþkasý için sabýrla beklediði bir iliþkinin evlilikle sonuçlanmasýdýr.  

Toplumsal olaylarda sosyal hizmet alanýnda bir yere gelebilirim, vakýf gibi alanlarla iletiþimim olabilir. Balýk yönüm ve Satürn yardýmý ile hayallerimin ayaklarý yere saðlam basmaya baþlar ve içinde güzellik olan bencillikten arýnmýþ olan kutsal bir mahiyeti olan hayallerim için bu geçiþ bana çeþitli vesilelerle insani ve vicdani sorumluluk duygumu daha da artýracaðýndan, bazý hayýr iþlerinde ön ayaklýk edebilirim. Disiplin, sistemli çalýþma, ekip iþi, faydacýlýk ve somut olarak hayallerimin gerçeðiyle karþýlaþabilirim. Bu durum bana toplumda bir alanda tanýnma getirebilir ki ben istemesem de. (perde arkasý iyidir : )

Mesleðimle ilgili, çalýþtýðým iþ ve konumumla ilgili Satürn bana kompleksler verebilir, kendimi üzen ezen biri olabilirim. Bu da almam gereken bir derstir, her yaratýlmýþýn bir özelliði bir güzelliði vardýr bu âlemde, uðraþýlan iþleri deðerli kýlan faydacýlýktýr, yapýlan iþle yoldaki bir taþý kaldýrmak baþkalarýnýn ayaðýna takýlmasýna engeldir faydadýr önemlidir, yaþlý bir insana bakmak onun ihtiyaçlarýnda yardýmcý olmak bir iþtir ve faydacýlýktýr önemlidir. Ýþim her ne ise onu artýk benimsemeli onunla gurur duymalý ve hakkýný vermeye devam etmeliyim.

Bu geçiþ yine, iþ hayatýna ayaklarýný sürüye sürüye gitme, toplumla olan münasebette yalnýzlaþma etkisidir, emekli olmak isteyebilirim, kendimi emekli edebilirim. Olumlu ýþýklar altýnda ise bu karar piþmanlýk olmaz ama sert açýlara maruz kalmýþ isem bu kararým için piþman olabilirim.

Yükselen ve Güneþ Kova Transit Satürn 11.Evden Geçerken;  geleceðim konusu beni derinden düþündürmeye baþlar, gelecek için kurduðum hayaller, planlarým, isteklerim dualarým için gözden geçirme zamaný olacaktýr. Ne istedim ne buldum, istediðim için nasýl harekete geçtim neler yaptým, þimdi sonuç nedir? Memnun isem devam yola deðil isem Satürn tecrübe kazandýracak elekle eletecek gelecek düþlerini ve kiþinin teslimiyeti, azla, olanla yetinmesini saðlayacaktýr bir süre. Ve elindekinin deðerini bildirecektir.

Arkadaþlarým, sosyal çevrem, kendimi dinlendirdiðim, ortak bir amaç için bir araya geldiðim gruplarla ilgili gündemim oluþmaya baþlayacaktýr. Bu sureçde aynen 9.ev Satürn geçiþi gibi astroloji vb. bir alanda eðitim almak isteyebilirim, bu konularla ilgili kiþilerle tanýþabilirim, bir forum olur atölye olur çeþitli þekilde eðitim sistemi olur eðitimin içine dâhil olabilirim.

Entelektüel alanlar olur, ihtiyacým olan yetersiz kaldýðým bilgimin az olduðu alanlar olur, bu alanlarla ilgili yetkili uzman olan kiþilerden yardýmlar alabilirim, hayatýma dâhil olabilirler ve onlardan bana faydasý olacak nice þey öðrenebilirim.

Bu konumla ilgili olarak sivil toplum hareketlerinde yer almayý isteyebilirim, duyarlýlýðým ciddi oranda artabilir, yine sosyal adalet ilkesiyle hümanist duygularýmla yaþlý-düþkün-kimsesiz bir þekilde zorda kalan ihtiyacý olanlara yardýmcý olacak aktiviteler içine girebilirim.

Yaþlý insanlardan oluþan bir çevreye girebilir, yaþlý olan insanlardan saðlam arkadaþ/dostluk baðý kurabileceðim kiþilerle bu dönemde tanýþabilirim. Uzun yýllardýr görmediðim hayatýmda izi olanlarla yeniden karþýlaþabilirim. Geçmiþten-geleceðe… Ünlü olan tanýnmýþ yüzü bilinen insanlarla tanýþabilirim, baðlantýlarým olabilir ve bizzat kendimde böyle ortamlarda bulunabilirim.

Çok olumsuz etki almýþ ise doðum aným, bu geçiþte arkadaþlarým tarafýndan suistimal edilebilirim, onlardan yana sýkýntýlarým olabilir, maddi ve manevi zararlara uðrayabilirim, Hava durumu raporu kar da yaðabilir, güneþ de açabilir, sonuçta bu hava durumu gibi, þemsiyeni yanýnda taþýsan iyi olur. Bu ilim vesile ise çoðu yerde.

Yükselen ve Güneþ Oðlak Transit Satürn 12.Evden Geçerken; Pluto Transitini yaþayan Oðlaklar, Satürn’ü zor bir evde aðýrlýyorlar özellikle yükselen oðlaklar için, Koç Uranüs baskýsý bir yandan derken az kaldý sabýrla. Ki zaten Oðlak sabýr beklemek aðýr derslerden geçmek ama tam olmak deðil midir? Nice þeyle dönüþüp durdular. Yalnýz kalmak istiyorum, kendime doðru döndüm, büyük korkularým var, istediklerimin hiç biri olmadý hayatým boyunca ne istesem bi engelle karþýlaþtým, sabýr da ettim lâkin yine olmadý gibi düþünceler içindeyken, iyi yönüyle olmayanlardaki hayrý göreceklerdir, Satürn deþicilik inþaat baþlatacaktýr o en diplerinde, hayatýn kazanmaktan, maddeye sahip olmaktan daha fazla bir þey olduðunu bu süreçte sýkýla sýkýla öðrenecek kâh ölüm gibi gelen zor düþünsel girdaplara girip çýkacaklar ve sonunda yaþ durumuna göre elbette, 30+ hayatýn bunlardan daha deðerli olan baþka þeylerini keþfedeceklerdir.

Hastanelerle ilgili iþleri olacaktýr, yardýmlaþma, sosyal hizmetler alanýnda gönüllü perde arkasýndan çalýþmalar içinde kendilerini bulacaklardýr. Bu tür vesileler karþýlarýna çýkar ise atlamasýnlar es geçmesinler, 12.ev zindanýndan insan ancak ve ancak yaratýlmýþ olana merhamet ederek, vicdani sorumluluk alýp harekete geçerek çýkabilir. Bir yara baþka bir yaranýn kapanýþýyla da acýsýný hafifletir.

Ruhsal sýkýntýlarým olabilir, kendimde beðenmediðim fiziksel ve ruhsal þeyler olabilir bunlar için yardýmlar alabilirim. Ciddi olarak bunlara eðilebilir ertelemeden üzerine gidebilirim. Ve Satürn’ün 12.ev geçiþi 1.ev ile hemen hemen aynýdýr, 12.ev dersi 1.ev ile de devam eder, 1.evi yeniden okumanýzý öneririm.

Satürn en zor devresini 12.ev 1.ev ve 2.evden geçerken gösterir buna saklý süreç deriz. Bu dönemde olaylara müdahaleniz fazla olmaz, akýl idrak azalýr, bir yalnýzlaþma içe dönme soðuðu ruhunuza kadar hissedersiniz.12.ev geçiþinde evinizin perdelerini dahi açmak istemez gün ýþýðýný görmekten kaçýnýrsýnýz.1.evden geçerken ne kadar sýkýcý bunaltýcý insan var ise bir b ir hayatýnýza girmeye baþlar yaþlý insanlarla vakit geçirmekten daha çok hoþlanýrsýnýz. Bu yaþamýnýza dâhil olan insanlar bir þekilde sizi eðitecek gözünüzü acýyla açacak insanlardýr. Ama fazla da uzatmayýn zemin saðlam deðil ve önceki tohumlarýnýz defolu ise bununda idrakine varmýþ iseniz sizi hasta edecek deðil sizi siz olduðunuz için anlayacak sizin düzeninize karýþmayacak olduðu gibi kabullenecek insanlara çekilin zira bazý þeyler fýtratý gereðidir insanýn ve diðer bir insanýn müdahalesi iyilik adýna dahi olsa sizi daha da yoracaktýr. Herkes kendi çöpünü görmeli.

Satürn geçiþlerinden yaþamýmýz adýna tedbir almak için diðer yaþam alanýna geçmeden önünüzü görmeye çalýþýn. Bu zamandaki huzursuzluklarýn hemen hemen kaynaðý satürnyenliðimizdendir, materyalist bir yapý, kuru ve soðuk bir duruþ, sürekli gelecek kaygýsý. Unutmayalým ki rýzýklarýmýz tayin edilmiþtir ezelden bu elbette ki tembellik yapmak deðildir gökten zembille de inmez soframýza hiçbir þey, sadece tedbirli gidelim çabamýzý gösterelim ama tevekkülü unutmayalým. Satürn’ün diðer gezegenlerle kurduðu açý korelasyonuna göre bu mükâfat zamaný da olabilir, ceza zamaný da, Satürn etkisi hasattýr saðlamasý da bu, ötesi pekte mühim deðil. Her 7,5 senede bir yoklayacaðýný unutmayalým. Evliliklerde bile en kritik zaman bu dönemlere gelir.

“Ya Hakk! Hakkýmdaki hükmün haktýr, hak ettiðimle deðil, lütfunla aðýrla beni.”

Sevgimle Kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

14 Ocak 2015- Zuhal Þatosu 10. odadan bildirdi

 astrolojistik@gmail.com


(6) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: elif
satürn - ben koca burcuyum yükselenim ikizler bu geçiþlerden nasýl etkilendiðimi anlamadým.yardým edebilirmisniz
31 Ocak 2015, Cumartesi, 16:07Gönderen: derya
kitap - kitabýnýzý almak çok istiyorum nasýl ulaþabilirim
26 Ocak 2015, Pazartesi, 01:49Gönderen: çiler ceylan yüce
elifim ya özledim seni ben - üzüm gözlü elifim umarým dualarýndayým..6 evden sýnandým son 2 senedýr..deli gibi çalýsdým yoruldum kazandým..baklaým sýmdý 7 evde görecegýz mevlam ne eyler eylerse guzel eyler..güzel yazýlarýnýn devamlarýný bizlerden esirgeme emi..bu arada mehmet çobanoglu'nun herseyin teorisine cevap adlý e kýtaba lütfen bir göz at..ilgini çok cekecegýnden eminim..seni seviyorum //ceylanýn
20 Ocak 2015, Salı, 01:15Gönderen: Özlem Kýlýç
Merhaba - Gülü gülene(Elif Hece), sevgiyi bilene(Elif Hece), kalbimi taþýyabilene(Elif Hece) verdim. Açtýðýn hikmet penceresine çok teþekkürler.Ýyi ki varsýn.......

16 Ocak 2015, Cuma, 09:37Gönderen: anka
satürn 5.ev - selam elif haným, bu geçiþ 5.evimde, daha önce yazdýðýnýz transit etkilerinin üzerine yeni ilaveler yapmýþsýnýz, keþke biraz daha anlatsaydýnýz, hiç de öyle uzatmýþ deðildiniz, siz yazýn uzuuun uzuuun bu ne dersem, ne uzun yazý dersem caným çýksýn.)
geçen sene kasým ayýnda bir boþanma durumum oldu, 8 yaþýnda kýzým benimle kalýyor, babayý istiyor, aramýz sürekli gergin, çok bunaldým. umarým bu yeni dersimizden, kýzým ve ben baþarýyla geçeriz. dua.
iyi çalýþmalar.
14 Ocak 2015, Çarşamba, 14:50Gönderen: Yeþim
Elif Elif Hece Hece - ya Hakk ile çoook teþekkür ederim Elif Haným. Doyurucu, aradýðýmý bulduðum, sabah sabah güzel bir hediye oldu. Siz durmadan yazýn hep e mi. Gözleriniz, elleriniz o yüreðiniz dert görmesin.
14 Ocak 2015, Çarşamba, 10:56