Transit Satürn Yay Burcunda; Sýnýr Ötesi I


Transit Satürn Yay Burcunda-  23 Aralýk 2014- 20 Aralýk 2017


hürriyetin afeti sýnýrlarý aþmaktýr..

sýnýrlarý aþan sýfatlarýný kaybeder...

müþarunilehy.1 beyit...(babam-Ali Toker)

23 Aralýk 2014 tarihinde Satürn, Akrep burcundaki seyrinin ardýndan 20 Aralýk 2017 tarihine kadar konaklayacaðý Yay Burcuna geçiþ yaptý. Bu geçiþ 15 Haziran 2015 tarihinde Satürn’ ün Akrep Burcuna gerilemesi, burada bir süre daha kalmasýnýn ardýndan, 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle tamamen Yay Burcu alanýna geçip 20 Aralýk 2017 tarihine kadar devam edecek.

Ekim 2012- Aralýk 2014 tarihleri arasýnda Akrep burcunda konaklayan Satürn/Zuhal yeryüzünü, yerle gök arasýnda olanlarý nasýl etkilemiþ dilerseniz kýsa bir özet geçelim.

Akrep dediðimiz an, Akrep'in yaþam sahnesi olan 8.evin dekorunu hatýrlamamýz gerekir, Yerin altý üstü karýþtý, suç ve ceza nedir öðrendik, þu âlemde gizli bir þey olmayacaðýný, Settar olanýn rahmeti istisna, korkularýmýzýn nedenlerini, zaaflarýmýzý, irademizin yetersiz kaldýðý yönlerini, kaybetmeyi ve kazancýn nasýl korunacaðýný, ölüm gerçeðini, ölümün ne kadar yakýn olduðunu, aldýðýmýz nefesin dahi bir Rezzak olduðunu öðrendik. Güç savaþlarýný, menfaat çatýþmalarýný, kimlerin fiyatý ne, kimler kendini neye satýyor ve kimlerin fiyatý yok, satýn alýnamaz öðrendik. Bizi neler satýn alýr neler alamaz, nelerimizi, hangi deðerlerimizi kaybetmiþiz nasýl bir fiyata ne karþýlýðýnda satmýþýz, ne almýþ ne bulmuþuz öðrendik. Yüzleþtik, gördük. Satürn inþaatçý, akrep kabir, her birimiz kendi kabristanýmýza uðradýk, yokladýk, yoklandýk, eþtik, eþelendik, eledik, elendik, helallik nedir, helal haram nedir, yaþadýðýmýz nice þeylerle farkýna vardýk, acýdý bazen canýmýz, bazen acýtmak istedik birilerini, ayna tuttuk kabrimizden çýkýverdik yýllar sonra karþýlarýna, geçmiþleriyle yüzleþtirdik. Hepimiz birbirimizin büyümesine, tecrübelerine, hüzün ve sevinçlerine vesile deðil miyiz? Hem baharýna, hem de kýþýna, insan insanla sýnanmýyor muydu, sýnadýk sýnandýk. Elbette GÖRENE yoksa KÖRE NE?

Korkularla inþa ettiðimiz yapýlarý, bizi tutsak eden, elimizi kolumuzu baðlayan bilinçaltýmýzda duran duvarlarý gördük.

Ve biz, Akrep ülkesi biz,  yükselenimize yerleþen Pluto ile katmerli Akrep olan biz, Derin yapýlanmalarýn, stratejik oyunlarýn, güç savaþlarýnýn tarihimiz boyu cirit attýðý ve tarih sonuna dek de böyle devam edecek olan biz, Satürn’ün Akrep geçiþinde dünya gündeminde en bomba ülke idik.  Sanýrým yeryüzünde, ülkemizin adýný bilmeyen duymayan, siyasi figürlerimizi tanýmayan kalmamýþtýr artýk. Ýyi reklam olduk el âleme,  Mihenk Taþý Türkiye. Hizmetin Kime-Þefkat Tokadýndan Zecr Tokadýna-Dönüþen Türkiye; Akrep-Yýlan-Kartal

Satürn patronlar dünyasý, otoriteler kadar iþçi sýnýfýný da, meslek erbabý olanlarý da yönetir, Akrep alanýnda, en çok maden kazalarý, toplu ölümler, acýlar, yoksunluklarý getirdi beraberinde. Bahanesiyle elbette. Tek baþýna muktedir deðil.  

Biz halkýn morali, eðlence anlayýþý, eðitim sistemine dâhil olan nüfusu, sanat camiasý, riskler, yatýrýmlar, sahnede tanýnan popüler yüzler vb. Satürn 5.EV alanýmýzdan geçerken, halkýn morali sýfýra indi, yatýrýmlardaki gizli pazarlýklar ortaya çýktý, eðitim sistemi bir karýþtý, yeni düzenlemeler getirildi ve hala devam etmekte, sanat camiasý artýk siyasetin tamamen içine girdi, sanatçýlardan kabz edilenler, linç edilenler, popüler isimlerden baþ tacý edilenler, boykota tabi tutulunlar, ülke içinde eðlence anlayýþýnýn deðiþmesi, ironi- kara mizahýn yükseliþi, bi' el acayip durumlara þahit olduk.

Bireysel yine, kabýna kacaðýna göre, kemâlatýna göre, kem ahlatlýðýna göre, boþanma oranlarýnda yükseliþ, boþanmalarda evliliklerin þirketleþmiþ olduðu, mal-mülk ayrýmlarý,  her türden ortaklýklarda çürük yapýlar var ise testten geçmesi, býçak sýrtý durumlar,  neþterin deðmesi kesip atmalar. Satürn Akrep’te bu alanlarda da teste tabi tuttu. E þu âlemin düzenleyici görevi ona verilmiþ. Ders vermek ona, öðretmek ona verilmiþ,  kal ya da geç fazla endiþeye düþme. Biz insanýz hepimiz tornadan çýkmýþ gibi ayný bilince sahip deðiliz, iyi insan olabiliriz, ama zorlamamalý fazla kötülük de var fýtratýmýzda, mükemmel deðiliz hani. Sadece þeriat kanuna göre, sana yapýlan nispet kadar. Ve affetmek, baðýþlamak daha iyisi olsa da, hepimiz bunu hazmedemeyebiliriz,  Satürn akrep, affetmek ile had bildirmek arasýnda zor olan bir dengeyi de kazandýrdý bu süreçte bizlere. Ve bu geçiþte en çok iyi/kötü, helal/haram, hak/hukuk, menfaat/güç, kaybetmek/kazanmak, gizlilik/ifþa, deðer/deðersizlik gibi kavramlar üzerine düþündük. Bir duruþ, bir tuðla daha eklendi yapýmýza ve þimdi Yay temalarýnda bilmem yapýmýzýn hangi odasýna, hangi bölümüne denk gelecek, girdik iþte yeni sýnýfýmýza. Ýyi dersler Arkadaþlar.

Arþiv Link:  Satürn Akrep Geçiþi (2012-2015) Mezarlardan Yükselen Bahar

“Ýlim bir nokta idi cahiller onu çoðalttý. “Hz. Ali (ra).(yani bize seslenmiþ)

Cahilliði fazla çoðaltmadan, tadýnda býraktýðýmýz, arþivden alýp, deðiþmez manalarýný bir daha ekleyelim alta.


Satürn’ün görevi, imtihandýr, sabrýn denenmesidir, öðretmendir, zamanýn eðitmenidir, þer gelmeden hayrýn kýymeti bilinmez, düzen sarsýlmadan, iyi mi kötü mü olduðu anlaþýlmaz. Yaþam, sonu ölüm olan bir yol, bu yolda giydiðin ayakkabýyý sen seçersin, beðeneni olur beðenmeyeni, yoluna taþ döþeyeni olur, gül döþeyeni, Satürn tüm bunlarý gözler önüne serer, gerçekçi bir yaklaþýmla canýný yaka yaka, burnunu sürte sürte, gösterir sana, dayanma gücünü artýrýr. Taþ döþeyenler de hayrýnadýr, Ýmtihan iþte, ya alýrsýn dersini güzelce, verirsin geçer gidersin, ya da kalýrsýn orada ömür sonuna kadar bahtýna lanet edersin. Bahtýn senin adýmlarýndan oluþur da, suçlayacak birilerini ararsýn.”

 “Astrolojide Satürn( zuhal, sekendiz, kronos ) gezegeni Oðlak burcunun yöneticisi ve Kova burcunun (yardýmcý) yöneticiliðini üstlenir. Terazi burcunda yücelir(21 derece), Koç burcunda gücünü yitirir. Yengeç ve Aslan burcunda zararlý konumdadýr. Satürn  yedinci felek göðündedir, günü cumartesi, madeni kurþun, Yüce Yaratýcýnýn esmalarýndan, El Kabid-El Mani, El Kuddus, El Vasi, El Âlim' e tekabül eder. Bu Esmalarýn tezahürlerini içinde barýndýrýr, doðum anýndaki etkiye göre bu esmalar düþükte olabilir yüksekte, her iki haliyle de dengelenmesi gerekir. Oðlak’ta Satürn’ün düzenleme, saðlam yapýlar inþa etme, kontrollü hýrs, Kova burcunda ise yüksek akýl, idrak gücü, ileri görüþlülük, icat yeteneði ve sayýsal zekânýn gücüne iþaret eder. Satürn bir döngüsünü 29,5 senede tamamlar, burçlar kuþaðýnda her bir burçta 2,5 sene kadar kalýr Adýný Roma Tarým yöneticisi Saturnus’dan almýþtýr. Mitolojik tasvirinde babasý Uranüs’ü oraðýyla hadým etmiþtir. 

Satürn’ün +/- özellikleri:Kabz edilme, daralma, sýkýþma, bunalma, elem keder, mutsuzluk, yargýlanma, sorgulanma, içe dönme kapanma, yaþlanma, býkkýnlýk, aðýr gelen görevler, sorumluluk alma, ciddiyet, soðukluk, asabilik, düzen takýntýsý, gelecek kaygýsý, materyalist endiþeler, çürükle saðlamýn ayrýþmasý. Zamanýn geçmediði hissi, gündüzün kýsalýp gecenin uzadýkça uzamasý, kemik, eklemler, diþ ve cilt, bedenin iskelet sistemi, feleðin çemberi, kaderin çarký, imtihanlarýn ekilenle paralel olmasý, yaþlý ebeveynler ve yaþlý insanlar, otorite kabul edilen kimseler iþinde ustalaþmýþ dünyalýlar, katý kurallar, hoþ görgüsüzlük, kaba bir akýl, sýð bir zihniyet. Yoksulluk, sýkýntýlý her türden dünyalýk telaþe, ya süreci uzayan bir boþanma, ya da bir miras kavgasý, ya hayatýnýza lap diye giren birinin sizin üzerinizde hak iddia etmeye baþlamasý, baskýcý tutumu ve tüm düzeninizi iç ve dýþ âlemde yeniden yapýlandýrmaya çalýþmasý, hani sevgiyle olur ise olur, ama bu daha farklý ben akýllýyým, sen aptal söylemleriyle kiþiliðinizi eze eze, ego tatmini üzerine...

Olumlu yönlerinde ise, odaklanmýþ zihin, kontrollü gitme, adil bir görüþ, korumaya alma, Transitlerle geçtiði her ev diliminde yaþam evleriyse yaþama yönelik, iliþki evleriyse iliþkilere yönelik, varlýk evleriyse sahip olduklarýnýza yönelik yoklayan sarsan, sarsaklaþtýran, bildiðinizi bilmez yaptýran bir etki. Peki ya bu denli vahim mi, elbette deðil, size ait olan hatalarýnýzla yüzleþtirecektir, eksik býraktýðýnýz alanlarý yeniden gündeme getirecektir, düzelttiniz düzelttiniz ne ala, transit bitiminde mükâfatý da o denli büyük olacaktýr. Her halükarda deneneceksinizdir kader denilen deðiþmezin ve ne denli kader karþýsýnda aciz olduðumuzun gerçeðini bize gösterecektir.

Yaþam haritanýzda doðduðunuz anda aldýðýnýz ilk etkilerle kuracaðý baðlantýlarýn malefik ve benefik olmasý, yücelim, düþüþ, zararlý, güçlü, kendi tabiatý, Satürn’ün derslerinden nasýl fayda saðlayacaðýmýzý nasýl yumuþak geçiþ yapacaðýmýzý gösterecektir. Satürn’ün dersi, kiþiyi eðitmek, yormak, sýkmak ama kemâle erdirmektir, ne ise kemâliniz O’ dur cemâliniz.

Satürn Yay Etkileri; Global ve Bireysel

Global manada Yay 9.ev; Uluslararasý hukuk ve ticaret, Dýþ Ýþleri Bakanlýðý, uzun yolculuk araçlarý, hava-kara-deniz ulaþýmý, yükseköðrenim kurumlarý, dini kurumlar(Vatikan-D.Ý.B.), dini liderler (Papa-Halife vs.) ve Profesörler, akademisyenler, yasal düzenlemeler, hayatýmýza dâhil olacak yeni kurallar, Yeni keþifler, Yabancý olduðumuz hakkýnda hiçbir fikre sahip olmadýðýmýz yepyeni konular, yaþam felsefeleri, tarzlar, göçmenler, umut yolculuðuna çýkanlar (kaçak), savaþ yüzünden ülkesini geride býrakanlar, Uzayla ilgili konular (UFO-pulsar-insan dýþý varlýklar), turizm, tarihi yapýlar, kültürel alýþveriþler, dogmatik, fanatik, aþýrý uçlarda ideolojiler ve kurbanlar, geleneksel yapýlar, basýn-yayýn dünyasý, felsefi ve bilimsel yeni düþünce sistemleri, mezhepler ve mezhep savaþlarýnýn en yoðunu, yeni bir din-inanç sistemi, dünya ülkelerinin bir araya gelerek oluþturduðu sivillere destek örgütleri (BM-UNESCO-UNÝCEF-Kýzýlhaç-Kýzýlay) vs.

Yay 9.ev temalarýnda 2017 sonuna kadar oluþacak gündem bu yukarýda belirtmiþ olduðum alanlar üzerinden start verebilir. Gökyüzündeki an tablosuna göre, ay fazlarýnda bu gündem bu emir-iþ-oluþlar yeryüzüne yaðmur gibi inebilir ki, sanki bir kayma var hesaplarýmýzda, bizler 2 senedir bu etkileri yaþýyoruz zaten yeryüzünde, Satürn sanki Yay’da gibi, kayýp uçaklar/kazalar, dini figürlerin sarsýlan otoriteleri, yeni keþifler, ulaþým uzun yolculuk seyahatlerinde büyük kazalar, fanatizm, din alt tabanlý çatýþmalar, ah ne bileyim ben…! Þu son 2 senedir dünya gündeminde ne var ise daha bir yoðun, daha bir sert gündem mi bekliyor ne? Aman gerildim bi,  valla sizler yaz diye dediðiniz için yazýyorum bunlarý, iþte bizimkisi gün tüketmek, hani tüketirken boþ kalmamak, yoksa olanýn da olmayanýn da…  

Ve ülkemizin 6. Yaþam sahnesinde konaklayacak olan Satürn, bu alanlarla ilgili yeni düzenlemeleri düþüncelere getirecektir daha sonra eylem. Nedir 6.ev alanýmýz, saðlýk, hizmet sektörü, iþçiler, çalýþma hayatý, sosyal güvenlik konularý, halkýn günlük yaþam içindeki mücadelesi, güvenlikten sorumlu olanlar, hizmet alanýyla;  polis-jandarma-asker vs. bir þekilde ülkeye hizmeti olan iþ kesimi, meslek eðitim kurumlarý, çiftçiler, gýda alaný, tarým, salgýn hastalýklar, iþçi sendikalarý,  evet ülkemiz için bu alanlarda hareket bekleyebiliriz sanýrým.

Ýþçi grevleri, boykotlar, iþ hukukunda yeni düzenlemeler, iþsizlik oranýnda artýþ diðer yandan boþalan kurumlar ve yeni alýmlar, iþe alýmlardaki deðiþen sýnav sistemleri vs. Tarým alanýnda faaliyet gösterenler için yeni düzenlemeler, Tarýmda +/- gündem, gýda konusunda yeni düzenlemeler, kýsýtlamalar, teftiþlerin sýkýlaþmasý bak bu iyi.  Ýlaç Endüstrisinde yeni geliþmeler, Hastalýklara iliþkin ciddi çalýþmalar. Hastanelerle ilgili yeni düzenlemeler. Hayýrlýsý.

Ve þu salgýn hastalýk, virüs olayý açýkçasý tedirgin etti biraz, her ne kadar olanýn da olmayanýn da desem de, Neptün/Balýk virüsleri, deformasyona uðratan nedeni anlaþýlamayan hastalýklarý, bulaþýcý salgýnlarý yeryüzüne þýrýnga eden bir etki, Yay/Satürn kontaðýyla yapacaðý açýlar 6.ev halkýn saðlýðý alaný olunca hedefteki ülke gibiyiz adeta ki elbette yýldýzlar sadece bizim üzerimizde deðil tüm dünya geneli için, Satürn/Neptün kontaðý tetikleneceði dilimler salgýn bulaþýcý ne olduðu bilinmeyen ve hatta bir anda deliriuma sokan, bilinç kaybý yaþatan kitlesel moral bozucu hastalýklar adýna ürkütücü biraz. E hayýrlýsý.

Ýlginç bir 2 sene bekliyor bizleri, Satürn sýnýr, Yay sýnýr ötesi, Satürn kurallar, Yay hem kurallarýn yazýlý metni, hem de çiðneyeni, Satürn dar görüþlülük, mantýk, Yay iyimserlik ve sezgiler, Satürn sabitlik, yerleþik düzen, Yay düzensiz deðiþken, yerinde duramayan uçarýlýk. Satürn katý kuralcý, Yay iyi yönüyle hoþgörü, Evet ilginç zamanlara girdik yine, her gün bir olay; e alýþtýk atraksiyona,

Velhasýl-ý kelâm; yazacak, anlatacak, saðlamasýný yapacak, hani geleceðe istatistik katkýmýz olsun diye eklenecek nice þey var daðarcýðýmýzda lakin Hz. Ali’nin sözünü tutalým çok bile uzattýk, çoðalttýk cahilliði, burada bitirelim. Ýkinci Bölümde, Satürn Yay geçiþinin bireysel etkilerine Yaþam sahnelerinden devam edelim. Takip edenlerden bilen vardýr, Transit Satürn’ün 6.eve kadar etkilerini, hani þu olsa da olur olmasa da dediðim kitap çalýþmamdan buraya eklemiþtim, diðer yaþam sahneleri ile 2.bölümde bir kolaj çalýþmasý yapýp, Ýnþâ’Allah yayýnlayacaðým.

 

Sevgimle Kalýn emi

Elif Hece Öztürk

10 Ocak 2015-Spartalucia Dolaylarý


astrolojistik@gmail.com


(6) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: minik
Teþekkürler - Daha sýk yazmanýz dilegiyle ellerinize saglik .bakalim mevlam neyler neylerse güzel eyler
13 Ocak 2015, Salı, 23:20Gönderen: minik
Teþekkürler - Daha sýk yazmanýz dilegiyle ellerinize saglik .bakalim mevlam neyler neylerse güzel eyler
13 Ocak 2015, Salı, 23:37Gönderen: Ýlirya Seven
YAY BEEE!!!!!!!!!!!!! - Heyytttt açýlalým dün akþam yeðenimin yükselenine bakýyordum,4 yaþýnda YAY!!!!!!!!!!yükseleni de yay çýktý o kadar tatlý ve kaçýk ki anlatamam...annesi özelliklerini okurken burcunun hayretler etti,abla dediðin kadar varmýþ diye:))gelelim olanlara ve olacaklara ne diyelim Allah!!!!!diyorum...
11 Ocak 2015, Pazar, 23:32Gönderen: Gül
ikizler - Ýkizleri unutmayýn ne olur:)
11 Ocak 2015, Pazar, 21:19Gönderen: Mervy
Satürn yay da - Aynen bende merakla bekliyorum. Yükselen terazi ay terazi akrep sýnýrýnda güneþi yay biriyim:)
11 Ocak 2015, Pazar, 20:26Gönderen: Yeþim
çoook teþekkür - Elif Haným ikinci bölümü sabýrsýzlýkla bekliyorum. Burçlarý nasýl etkileyeceðine, daha çok yer verir misiniz? Yükselen Aslan-Güneþ Yay-Ay Oðlak kadýný, sýnýftaki yerimi aldým, bekliyorum:p

iyi çalýþmalar e'mi :P
11 Ocak 2015, Pazar, 18:36