22 Aralýk 2014 Oðlak Yeni Ay Etkileri; Duvarlar

ben bir duvarým hiç güneþ görmedim

sen hiç güneþ görmemiþ bir baþka duvar

yüzümüz benek benek tahtakurusundan

ve sinemiz baþtan baþa ak üstünde karalar

- kelepçeden kahroldu kahroldu bileklerim

- sýyrýlýp çýktým artýk ölüm korkusundan

- dilim dilim sýrtýmdaki yaralar

ben demirbaþým sýðýr siniriyle dayak yedim

biz de duvarýz dinleyen duyan düþünen duvarlar

bizim kucaðýmýz terkedilmiþ bir yatak gibi kirli soðuk

ve bizim kucaðýmýzda kasýrgalý insanlar.- Attila Ýlhan

 

22 Aralýk 2014 Tarihinde TSÝ 03.35’te sabrýn, disiplinin, sorumluluk duygusunun, engellerin, yavaþ iþleyen iþlerin, sýnýrlarýn, maddesel güvenliðin ve emniyetin, statünün, onurun, toplumdaki konumun,  Boðadaki tohumun, Baþaktaki faydalý faydasýzýn ayrýþtýðý ve nihai dünya pazarýna en son halimizle çýktýðýmýz alan olan 10.evin ve son Toprak unsurunun üyesi zamanýn nasýl geçtiðinin saðlamasý olan Oðlak Burcunun baþlangýç derecesinde bir YENÝ AY doðacak.

Yeni Ay dönemleri, yeni baþlangýçlarý getirir beraberinde,  hangi burçta doðmuþ ise o burca haiz konularda, bireysel olarak doðum anýmýzda talihimize isabet eden o iniþli çýkýþlý yolculuk haritamýzda doðduðu yaþam sahnemize isabetiyle o alanlarda bir hareket kazandýrýr. Çoðu zaman ilk anda, bazen bir hafta öncesinde ve bazen de tam 1 sene sonra Güneþ o noktadan geçtiðinde dönüp bakarsýn deja vu dersin, bu sahneyi daha önce yaþamýþtým, bu daha evvel aklýma gelmiþti, bu adýmý o an atmalýydým vs. 1 sene önce düþünceye gelen, yaþamýnda kendini gösteren,  belli belirsiz kalmýþ olan olmuþ, geçmiþ, bitmiþ gitmiþ.

Arþiv Linkler;

4 Ocak 2011 Oðlak Güneþ Tutulumu

24 Aralýk 2011 Oðlak Burcunda Yeni Ay Etkileri- ARÞÝV

11 Ocak 2013 Oðlak Burcu Yeni Ay Etkileri Sebep - Felek

1 Ocak 2014 Oðlak Burcu Yeni Ay Etkileri- Amentü Gemisi

Her Yani Ay ile hayatýmýzýn farklý alanlarýna dokunuþlarýyla bir dünya yýlýnýn daha geldik iþte sonuna.  Ben-Sen- Biz, Onlar, Benim, Senin, Onun, Fikirler, Harekete geçtiðimiz Hayatýmýzý ilgilendiren giriþimler, Baþlangýçlar –Bitiþler, Evlenmeler-Boþanmalar, Evlat sahibi olmalar, Ailemiz, kayýplarýmýz, kazançlarýmýz, iþimiz, aþýmýz, emeðimiz, kardeþimiz, arkadaþýmýz, dostumuz, yâremiz, yârimiz, devâmýz, hastalýklar, doðumlar-ölümler, vazgeçiþler, asýlmalar, alýþkanlýklar, býkkýnlýklar, yýkýlmalar, doðrulmalar, içsel ameliyatlar, dýþýmýzdan ameliyatlar, korkular, yüzleþmeler,

2014 senesinin bu son ay fazýnda, kýþý, baharý, yazý, son baharý beraber yaþayýp, geldik iþte yine yeni bir senenin kýþýna. Bu Yeni Ay Oðlak Dönencesiyle kavuþum üzerine doðacak, Oðlak vasýflarý hepimiz için sanýrým gözle görülür ölçüde hayatlarýmýzda etkin olacak.

Anadolu’nun bazý yerlerinde hala kýsmen de olsa devam eden bir adet-gelenek artýk her ne ise adý bir DUVAR vardýr, yeni evli çift ebeveynlerinin yanýnda birbirine yabancý gibi durur, ebeveynlerle yaþayan çiftler/ kendi hanelerinde dahi ebeveynlerin yanýnda yeni doðan bebeklerini, biraz büyümüþ çocuklarýný alýp kucaklarýna sevemez, öpemez, koklayamaz. Hala vardýr günümüzde kadýn-erkek birbirine ismiyle hitap edemez ve hatta eþinden bahsederken bizimki der, o der. Sevmek ayýp mýdýr? Bu duvar neden vardýr? Abes midir evladýný öpüp koklamak sarýlmak, abes midir eþine ismiyle hitap etmek, ya da eþiyle sevgi selini dýþarý taþýrmak? Ýþte Duvarlardan sadece bir örnek.

Oðlak geleneklerimizi temsil eder, ailemizden gelen gelenekler Yengeç, Toplumsal olan gelenekler Oðlak ve hepsinin toplamý yine Oðlakta birleþir, Toplum önemlidir Toplumdaki isim önemlidir el bana ne der önemlidir,  bazý yerlerde fren mekanizmasý pekâlâ görebilir ama aþýrýsý ve yaþanacak olanýn da yaþanacaðý gerçeðiyle ne yapacaksýn? Öldürecek misin? Aforoz mu edeceksin? Hâk dahi insanýn iþleyeceði en büyük zulmü en büyük ayýbý bu dünyada deðil ötelere hesaplaþmaya yüzleþtirmeye býrakýyorken bir de kendimize insan Tanrýcýðý statüsü ekleriz, Al bir duvar daha. Geç geçebilirsen içinden o Duvarýn, ek içine ekebilirsen merhamet-sevgi tohumu.

Yüzümüz sürekli asýktýr, eþimize, evladýmýza çevremize hep toslayacak gibi bakarýz, boyun ileri gözler açýlmýþ, ürkütücü, tahammülümüz yoktur, sabýrsýz, kuralcýyýzdýr, karþýmýzdakini anlamak deðil adeta anlamamak adýna beynimizde mücadele veririz, kalp mühürlendi mühürlenecek, sevgi damarý kurudu kuruyacak, yalnýzlaþýrýz, kendimiz de üzülürüz bu hale ama çok mu zor o duvarý aþmak, yýkmak ve sarýlmak eþimize çocuðumuza, onlara sürekli sirke satmak yerine bi parça bal sunmak çok mu zor, tanrýcýk parçamýz mý dökülür?

(Tanrý kavramýný katt’a Allah cc. Ýçin kullanmýyorum, Allah’a þirk koþmak, Ýnsanýn Kendini Allah zannetmesi olarak ele alýyorum. Tanrý ilahlýk hevesindeki insancýktýr. Bu açýklamayý þuan yapmak zorunda kalýyorum bilen anlayan anlar ama iþte bu da benim ‘el bana, Allah cc. Bana ne der’im.)

Statü sahibi olmak, Saygý görmek, Güç elde etmek ve o güçle kendimizi emniyete almak, pekâlâ insanýz biz bir güvenlik arayýþýmýz her zaman var, Teslimiyetimiz hepimiz de geliþmiþ olmayabilir, olabilir zordur teslim olmak, Tedbir önceliðimizdir feraset ile bakýnca, Lakin bunlar için bilmem çoðu zaman kaç tane duvar örüyoruz kendimize, hem kendimize eziyet hem de bizimle bu sahnede bir þekilde yolu birleþenlere, öyle çok duvarlar örüyoruz ki; level level üstüne. Ýnsan kalarak, yüzümüz sirke satmayarak, dürüst ve ilkeli þeffaf olarak da bunlara ulaþabiliriz, saygý görmek istiyoruz, saygýsýzca, statümüz olsun istiyoruz, torpille, iltimaslarla, hileyle hurdayla, güç elde etmek istiyoruz akýþýna býraksan zaten anlayacaksýn en büyük gücün kendinde olduðunu içindeki bahçeyi cennet yapmak olduðunu sonrasýnda dýþýnýn da cennet olacaðýný, asýl güç denilen kavramýn bu olduðunu, ama olur mu, olmaz o gözle görülür mü görülmez, o elle tutulur mu tutulmaz, istediðimiz güçlü olmak kavramýna bile ihanette bol bol duvarlarla hýrsla, güçleniyoruz ama iç hârâbe, iç virân olmuþ bir bahçe.

Kalbimizin odasýna sýðýnmak istiyoruz bazen unutuyoruz o güç için duvar ördüðümüzü kalbimizin kapýsýný kapattýðýmýzý, kapýdan boþ dönüyoruz ve öfkeleniyoruz ona buna bir duvar daha. Dengeleyebilsek en baþta, bir gönlü kazanmanýn,  bir insaný tebessüm ettirmenin, ona nefes aldýrmanýn, onun/onlarýn gönlündeki tahta çýkardýðýný, saygýnýn korkudan deðil,  sevgiden kaynaklandýðýný, asýl gücün, ipin ucuna, uçurumun sonuna geleni oradan alýp hayata yeniden baðýþlamaya vesile olmak olduðunu, statünün kalp mimarý, gönül imaretçisi olmak olduðunu, sonraki dünyevi meslek ve statülerimizin bunlar olmadan yavanlaþtýðýný ve soðuk olduðunu.


Duvar evet Duvarlar, Oðlak’ýn yöneticisi olan Zuhal-Satürn inþaatlarý, mimariyi, mühendisleri, yapýlarý, topraðýn iþlenmesini, hayatlarýmýzda iç ve dýþ her türden oluþturduðumuz yapýlanmayý,  dýþ iskelet, bizi ayakta dengede tutan hareket kazandýran kemiklerimizi, muhafazakâr, katý ve kuralcý yanlarýmýzý, sýnýrlarý, bazen dogmatik yanlarýmýzý yönetir, Aldýðýmýz tesire göre bunlar üzerinde artý eksi bir duruþumuz, sunumumuz olur.

Bir çocuk tanýmýþtým, anne ve babasý sürekli tartýþan, her akþam, her sabah sürekli huzursuzluk çýkartan, negatif üretim trafosu bir ebeveyn, çocuk yorganýnýn altýna saklanan ve dua eden “ Allah’ým n’olur bugün olsun tartýþmasýnlar, bugün olsun akþam yemeðinde beraber olsak, bugün olsun neþeli þeyler olsa, babam kolunun altýna alsa, annem saçlarýmý okþasa, sýrtýmý kaþýsa, Bir Çocuk tanýmýþtým, Mars’ý yengeçte bir çocuk þimdi kocaman. Çocuk içine kapanmayý öðrenmiþti, ailesinden uzaklaþmayý, ilerde büyüdüðünde aile kurmadan korkuyordu artýk, huzursuz ortamlardan kaçýyordu, huzursuz ortamlar yerine yalnýz kalmayý tercih ederdi, akþam yemeðini ailesiyle yemek yerine artýk yalnýz yiyordu, evde nefesini bile zor duyacaðý kadar sessizlik hâkimdi, hayatýna birini almaya korkuyordu, aile olmaya korkuyordu. Ýþte bir DUVAR.

Bir çocuk tanýmýþtým, sürekli beceriksizlikle suçlanan, sen geri dur denilen, sen yapamazsýn denilen, baþarýlarýn utanç olduðunu hisseden, takdir göreceðim, övüleceðim diye ödü kopan, Ýnsanlarla yakýn iliþkiler kurmanýn daha çok eleþtiri, daha çok sorumluluk olduðunu düþünüp yalnýzlýðý tercih eden, iþlerini gizli yapan, toplumda dikkat çekmekten kaçan bir çocuk. Sevilmekten korkan bir çocuk, insaný en çok anne/babasý sever, onlarýn sevgisinin dýþa vurumu böyle ise, el olanlarýn sevgisi kim bilir baþýnda nasýl patlar. Bir çocuk tanýmýþtým sürekli ailesinin kendilerine yük olduðu hissettirilen bir çocuk, olur mu hiç evlat ana/babaya yük olur mu? Bu yüzden yük olacaðým diye, gönülden kopan hediyeleri bile kabul edemeyen, birine bir þekilde yük olacaðým diye fazla yakýnlaþamayan samimiyetin dibinde ama o samimiyete bile bir mesafe koyan bir çocuk. Ýyi bir iþ, iyi bir eþ, rahat bir hayat, bolca çocuk, ebeveynlerinin kendisinden devamlý beklediði bu olan ve bunlara fobi geliþtirip, kendisinden beklenenlerden öcü görmüþ gibi korkan ve kaçan bir çocuk. ÝÞTE BÝR DUVAR daha. Ay Yengeç- Satürn Terazi anlý þanlý kare.

Bir Çocuk tanýmýþtým, sen erkeksin, sen güçlü olmalýsýn, sen yaparsýn, sen de yapacaksýn denilen. 5 yaþýndan bu yana babasýnýn iþ yerine çalýþmaya giden, iþ hayatý için yetiþtirilen, para makinasý haline dönüþtürülen, tüm hayatý iþ ve para kazanmaktan ibaret olan, sevgi yok, aþk yok, dinlenme yok, paylaþým yok, hayatýn içinde alýnacak lezzetler var haram olmayan onlar yok. Ve çocuk yetiþkin oldu, asýk suratlý, ciddi, sevgisini çocuðuna ailesine bir þeyler alarak gösteren, yüzü hiç gülmeyen, hep öfkeli, hep stresli, bedeninde sürekli aðrýlar olan, 25 yaþýnda saçlarý beyazlayan 35 ine geldiðinde büyük ölçüde saçlarý dökülen. Baba rolü anne tarafýndan sindirilen, kendisine baba rolü verilen, Sürekli babanýn eleþtirildiði bir ortamda yetiþen, babasýnýn babasý olan-olmak zorunda kalan, anne ile soðuk, anne ile uzak, anne ile sürekli tartýþan ve anneye olan nefretini açýkça yüzüne haykýran. Sonuç: Sevgiyi gösterememe ve Yaþamdan tat alamamak, yaþayan bir ölüye, þartlanmýþ bir hamala dönüþen. Ýþte bir Duvar daha. Satürn Yengeç 12.Ev

Ve ebeveynlerimiz için iki yaþam sahnesi vardýr, biri yengecin evi 4.ev diðeri ise oðlaðýn evi 10.ev, 4.ev çocukluk koþullarýmýz, ailemizin bize kattýklarý, aileden aldýðýmýz ilk eðitim, kavramlarý öðrendiðimiz yer, yapma, etme, dur, sus, uzaklaþ, git-gel, öcü, cýss, doðru-yanlýþ, ayýp-günah-yasak-haram-helal, emniyet, korunmak, güvenmek, hayata hazýrlanmak. Ama hangi hayata hangi þartlarda, çocuklarý nasýl hazýrlamak o hayata, korkutarak mý? Utandýrarak mý? Yasaklayarak mý? Baþlarýnda her an ceza kesmek için fýrsat kollayan bir trafik memuru, bir zabýta gibi mi? O hayata o çocuklarý nasýl hazýrlamak?

Evet, onlarda ebeveynlerde çocuktu bir zamanlar, onlarý gördüler ve 4.evde aktarma evi, kök evi, genetik evi, nesil evi, gelenek evi, her ebeveyn olmasa da çoðunlukla toplumda ailelerin kültürel-dini,  nice þey var. Kimi olgunluk, þükr ki dediðimiz nice þey, kimi ise yük, kimi ise zorunluluk, kimi ise DUVARLAR.

Ve Oðlak 10.ev Zuhal sahnesi,4.evde bilinçaltýna gömülmüþ, atýlmýþ aileden o hayatý ilk öðrendiðimiz sahne ve figürlerden ne almýþsak sunulduðu, sahneye çýktýðý, toplumda, sosyal ve özel yaþamýmýzda ve hatta profesyonel yaþam dediðimiz iþ alanýmýzda açýða çýkan. Tanýdýðým çocuklar, yetiþkin þimdi, dünya sahnesindeler 10.evdeler ve Duvarlarýný biliyorlar, gördüler artýk ve þimdi YIKIM ZAMANI… Aþma ZAMANI. (Satürn- inþaat, yýkým, yapým, engel, sýnýr, var ise bir sýnýr piþtikten o çemberden geçtikten ve dersi aldýktan sonra aþmak)

Global anlamda ise; marka olmuþ ürünler, holdingler, büyük kurumlar, hükümetler, devletlerin prestiji, devlet baþkanlarý, skandallar, toplumsal gözden düþmeler ve yücelmeler, toplumda tanýnan isimler, inþaat sektörü, yapýlar, sanayileþmiþ, endüstriyel iþler ve patronlar, finans-ekonomi dünyasý ve bu baðlamda kurulan topluluklar, birlikler, ünlüler dünyasý, unvan, terfi vs. bu alanlarda 1 aylýk gündeme hazýr olmalýyýz sanýrým. Ýþini düzgün yapan için, iþi ne olursa olsun, hakkýný veren için, iþini aþkla yapýp, getirisine götürüsüne, karþýlýðýnda alacaðýna takýlmayan aþkýyla çalýþan, üreten için, dürüst ve ilkeliler için bir onurlandýrma, þayet Satürn bu, iþ her ne ise 10.eve gelmek adýna statü, unvan, güç elde etmek adýna hile, hurdaya bulaþanlar için ise zor günler olabilir. Ünlü hepimizin bildiði markalar, dünya çapýnda bilinen tanýnan marka ve isimlerle ilgili, artý/eksi gündemler diyelim geçelim. 19 Aralýk - 20 Ocak 2015 arasý istatistikçiler görev baþýna: )

Bireysel olarak yukarýda baþta yazdýklarýmýza ilaveten özetçe; Duvarlarýmýzla yüzleþiyoruz yine, bu ay fazlarý yüzleþmek deðil midir? Hangi alanýn hükmünde ise bu burçlarla süslenmiþ Hakkýn görevlileri olan bu melekler, melekeler, kendilerine düþence iþte emirleri indiriyorlar bizlere, yeryüzüne. Oðlak-Satürn(Zuhal) Yeni Ayý her türden oluþturduðumuz yapýlar, yapýlanmalar, gruplar, nafakamýzý temin ettiðimiz iþimiz, aþýmýz, kendimize kurduðumuz ailemiz, yuvamýz, aile yaþamýmýz, evlatlarýmýz, anne/babalarýmýz, su yüzüne çýkmýþ olan korkularýmýz, toplumsal baskýlarýmýz, “el bana ne der” lerimiz, neyi neden yaptýðýmýzý, neyden neden korktuðumuz, kendimize neler için sýnýr koyduðumuz, sýnýrlarýmýzýn hayatýmýza nasýl yansýdýðý, tezahürlerini anlayacaðýmýz bir Yeni ay OLACAKTIR, SANIRIM. (Ben bilmem Rabbim bilir)

Velhâsýlý kelâm; iþte geldik hem bir dünya yýlýnýn sonuna hem de safer ayýnýn sonuna, þükr kazasýz belasýz, kalbi taþlaþtýrmadan, öfkelere yenik düþmeden, bol bol Allah’ým susuyorsam senin rýzan içindir diye diye, yapmýyorsam- yapýyorsam senin rýzan içindir diye diye evet geliverdik iþte bir yýlýn sonuna. Kalbimizi taþlaþtýrmayalým, bu yeni dünya yýlý miladý oluversin öyle ya her þey matematik esasýyla bu dünyada, nefes dahi sayýsýnca, Anne/Baba olduðunuzda çocuklarýnýzýn baþýnda onlara ceza kesmeye memur olan, onlara güzellikler deðil sürekli kötülükler aþýlayan,  onlara somurtan, onlarýn çocuk kalbine aðýr yükler olan, onlarýn baðýrlarýný taþlaþtýran bireyler olmayalým.

Zor deðil, yeniden baþlamak, hani derim ya hep, eline al aynayý, puhh de bak aynaya bir buðu oluþuyor ise hala buradasýn geç kalmýþ deðilsin, çocuklar yarýnýn büyükleri, bizler, bizden öncekiler þuanda þu sistemde var olanlar üzerinde artýlar kadar çok fazla eksi, çok fazla duvarlarla tanýþarak büyüdük ve þimdi bu haldeyiz, çocuklar yarýþ atý deðil, statü, kariyer þu bu evet amaç deðil ama güzel iþler için araç, neye niçin araç olduðunu anlatarak yetiþtirelim onlarý, herkes yüksek inþaat mühendisi, yüksek mimar olacak deðil ya, onlar da gereklidir ama kalp mimarý, gönüllerin imaretçisi, inþaatçýsý olmanýn yollarýný, halimizle yaþamýmýzla örnek olarak onlara yetiþtirelim, sonra hepsini de olurlar, o içlerindeki aþkla, o içlerindeki düzenle nizamla hepsini de olurlar, dünyanýn tüm unvanlarý, kariyerleri, o makamlarý onlarýn ayaðýnýn tozu olur : )

Bir yere bir konuma gelmiþsek, o koltuklarýn o ünvanlarýn o gücün kölesi olmayalým, biz insanýz ve  en büyük paye kimliðimizde Ýnsan yazýlmasýdýr, bunu atlamayalým, o sonradan kimliðe eklenenler çýkýnca, sonlanýnca, ortada bir þey kalmýyorsa, duvarlarla örülü kuru-soðuk yalnýzlýðýmýzla baþbaþa kalmayalým. Önce kimliðimizde Ýnsan yazýsýný koruyalým.  Bazý þeyler, deðerler, prosedürlerin de önündedir, atlamayalým. Astýðým astýk, kestiðim kestik, ham ahlat gibi boðazlarda durmayalým. Gücümüzün sarhoþluðuyla, kalplere hançer, düþüncelere nefret  olmayalým. Geldiðimiz konuma kendi becerilerimiz þuyumuz buyumuzla gelmeyiz, bizi getiren vardýr oraya onlar bahanedir, getiren indirir de, altýnýzda çalýþanlara, baþlarýnda ilahlarý gibi deðil, otorite diye baþlarýnda Tanrý gibi deðil, bir aile çatýsý altýnda bir ekip içinde, bir saatin iþlemesi için her bir parçasý gerekli olan gözüyle bakalým. Otorite korkutarak deðil, sevdirerek kazanýlýr, seven saygý gösterir, korkudan deðil, sevdiðini kaybetmek istemediðinden. Bunu iyi anlayalým.  EL BAKÝ HÜVEL BAKÝ.

Ve ben çok ama çok þanslý bir kulum, bunu yazmazsam çok ayýp ederim, hayatýmda dünyevi bir makama, ünvana, statüye, kendince helal bir mali gelire sahip olan, fakat önceliði bu olmayan, kimliklerine bunlarý eklettirmeyen, kimlikleri bunlardan ibaret olmayan, hem dünyevi mimar hem de kalplerin mimarý olan öyle çok güzel insan var ki, ÞÜKRETTÝM ve varlýklarý adýna Müteþekkirim.

Bir dua ile yýllardýr koruyucum olmuþ, kalkaným olmuþ bir dua ile huzurlarýnýzdan baþka bir huzura ayrýlýrken, yeni dünya yýlý Kalbime ekli olanlara, bu yolda yürüyenlere, yolun yolcusu olanlara, yoldakiyle iþimiz, zaten o yoldadýr karþýlaþmýþýzdýr, hepsine saadet, bereket, sýhhat ve afiyet getirsin. Öpüyorum ruhunuzdan.

Ve “Allah iyilerle karþýlaþtýrsýn, adýný sadýklarýnýn yanýna yazsýn, yolun yokuþa uðramasýn, ayaðýna taþ deðmesin, umduklarýna nail, korkularýndan emin olasýn, çýnar aðacý gibi, köklü uzun ömürlü ve insanlara gölgelik serinlik olasýn”

 (Bir kalbimiz olduðunu bana ve kalbime ekli olanlara hiç ama hiç unutturma Allah’ým. O kalbin buralarda biçilmiþ fiyatý yok!)


Sevgimle Kalýn emi

Elif Hece Öztürk

19 Aralýk 2014- Spartalucia Atölyesi

astrolojistik@gmail.com


Bir çocuk gördüm uzaklarda
Gözleri kederli hatta korkulu
Her þeye raðmen bir an gülümsedi çocuk
Sýcak sade ama biraz kuþkulu

Bir çocuk sevdim uzaklarda
Sanýyordum ki onun özlemi de buydu
O ise bir bakýþta beni örtülerimden
Yalnýzca yalnýzca duygularýyla soydu

Bir çocuk gördüm uzaklarda
Biraz çocuk biraz adam biraz hiçti
Ellerinde yaþlý zaman demetleri
Daha önce denenmemiþ yeni bir yol seçti

Bir çocuk sevdim uzaklarda
Bir elinde yarýn öbür elinde dün
Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün
Dünyanýn haline bakýp güldü geçti

Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
Þimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okþadý birer birer
Gizli bir ümide sarýlarak biraz küskün... Sezen Aksu


(10) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Elif Hece
Teþekkürler - Selam, zamanýndan bir parça ayýrýp, buradaki satýrlara , sadýrdan mýsralar ekleyen her birinize teþekkür ederim. Bazýlarýnýzla yeni, bazýlarýnýzla uzun yýllardýr beraber yolculuk ediyoruz ve bazýlarýnýzla sadece buradan sesleniyoruz birbirimize, herhangi bir iletiþim baðýmýz olmadan sadece buradaki yorumlardan tanýþýyoruz. Her birinize teþekkür ederim, yalnýz olmadýðýmýzý orada, burada , þurada benzerlerimiz olduðunu bilmenin huzurunu duyumsuyoruz.
yeni bir dünya yýlýna giriyoruz, zaman kavramý iþte bizlere göre þu her þeyin an'da olup bittiði alemde. 2015 yýlý ayný yolda birlikte yürüdüðümüz yolcu olan bizler için hayýrlardan hayrlar getirsin. daha yumuþak, daha saðlýklý, Yaradanýmýzla yakýnlýðýmýzýn her an farkýnda daha kalbi uyanýk bir sene olsun emi.

Ve sevgili Özlem, bu makale yazýlýrken, ilhan irem'in iki duvar arasýnda adlý eserini epey dinlemiþtim:) duvarlar eskidi, sývalarý dökülüyor, yeniden sýva yapmak yerine yýkýyoruz o duvarlarý, güneþ görsün artýk o eski rutubetli odamýz. bak kalbimiz rutubetten romatizma oldu, "kapýlmalý, unutmalý, gitmeli", o rutubetli odalardan o saðýr ve dilsiz duvarlardan o içimize içimize öðünen þartlandýrýlmýþ yapýlarý yýkýyoruz þimdi. öperim ruhundan.

Uzan þöyle sevgilim bulut çimenlerine
Masmavi bir uyku insin gözlerine
Ýlahiler duyacaksýn düþlerinde
Uyan ! Uyan !
Ýlahiler duyacaksýn düþlerinde
Üzerinde bulutlardan bir gelinlik
Adýný haykýracaðým bir tepede...
25 Aralık 2014, Perşembe, 15:46Gönderen: özlem
Duvarýn çatlaðýndan sýzan : - Ben pek anlamam da analizimde gençlik yýllarýn satürnün etkisinde geçmiþ dediðinden çaðrýþýmla o yýllarda en çok Ýlhan irem dinlerdim. Herkesi satürn sýkmýþ, uranüs þaþýrtmýþ vs.. derken her duvarýn arkasýndan sesler gelmiþ bu da benden olsun hepimize.. http://www.youtube.com/watch?v=HcbHHQ8c4pk
25 Aralık 2014, Perşembe, 13:22Gönderen: hatice
Amin - Amin. icimi isittin. Allah'ta seninkini sicak tutsun.
23 Aralık 2014, Salı, 19:04Gönderen: Nes
Londrada guclenen cocuk - Bir cocuk tanimistim anne babasi onu yuk gibi goren. Saturn ve pluto ile guclendi. Kocaman kadin oldu bu cocuk. Halen anne babasi maddi guc ile korkutuyor onu yuk goruyor. Ama artik kendi yagiyla kavruluyor bu buyumus cocuk. Elindekilerle yasiyor ve ailesinin tum imkanlarina ragmen Allahin hosnutlugunu kazanabilmek icin yolundan vazgecmeden devam ediyor tek basina. Bu yaziyi okuyunca o gurbet ellerde guclenen kadinin icindeki kucuk kiz cok agladi cok. Operim ruhundan.
22 Aralık 2014, Pazartesi, 03:48Gönderen: Özlem Kýlýç
Merhaba - Bir çocuk tanýmýþtým, anlattýklarýnýn hepsini yaþamýþ,büyümüþ (Mars koç) ve üstünden koca bir satürn geçmiþ. Þimdi sayende satürne el sallamayý öðrenmiþ.Gülmeyi öðrenmiþ.(O çocuðun duvarýnda gülmek ayýptý.) Sonsuz teþekkürler.............. Rabbim sana hayal bile edemediðin güzellikler yaþatsýn.... Sadece yeni yýlda deðil ömür boyu.... SENÝ SEVÝYORUM. Ben sevmekten hiç borçlu çýkmadým. Ö.A.
21 Aralık 2014, Pazar, 07:08Gönderen: Ýlirya Seven
Balýklar! - Balýklarda aðlar ve ýslatýr denizleri...
20 Aralık 2014, Cumartesi, 02:41Gönderen: Ýlirya Seven
YILLARRR... - Bir yýl daha geçti yine sensiz:)aminn kalbine ekli olduðum( inþ) seviyorum seni:)DUVARLAR...DUVARLARI EN ÝYÝ DUVARLARA TOSLAYANLAR ANLAR:)BÝRDE SIRTINI DUVARLARA YASLAYANLAR...Sen güzel bir kelebeksin kalbime konan:))
20 Aralık 2014, Cumartesi, 01:13Gönderen: aynþinkaf
kalbimizin mimarý - çocuk, çocuk sen nasýl bir çocuksun çocuk. kalbimizin mimarý oldun sen çocuk. zeynep ablan daðýldý, öldü öldü bitti þuracýkta, kýzlarýmý aldým yanýma beraber okuduk. hem öldürdün haþa, hem de kalplerimizi dirilttin çocuk.bizde seni öperiz o ince, hassas ruhundan. duana binlerce amin.
19 Aralık 2014, Cuma, 23:45Gönderen: Ahiretliðin
Yeniay - Ah elifim güzel elifim benim,nasýl hissettin gene duvarlar arasýnda kaldýðýmý,asc Aslanýn ben haklýyým gururu egosu asabiyeti kapýlar ardý da kaldým, amannn Allahým beterinden sakýnsýn ne bileyim ben bu dünyayý anlayamadým :( kurban olurum sana... Her kelimenin alt hissiyatý alýndý anlaþýldý...seni sevmeyen ölsün:))
Ne güzel temennilerde bulunmuþsun kýyamam ben sana herþeyin en güzeli senin olsun saðlýkla bakan derin gözlerin hep gülsün...sevgilerimle....
***lütfen doðum haritasý programý koyarmýsýn sayfamýza :)
19 Aralık 2014, Cuma, 22:48Gönderen: sevil
çocukluðum - Merhaba Elif Haným, yazýnýzla çocukluðuma geri döndüm, bugün hala kendini koruyan duvarlarýma tosladým. Yýkmak, aþmak zamaný diyorsanýz, öyledir, öyle olmasýný ümit ediyorum. Yeni yýl size ve kalbinize ekli olan bizlere, saðlýk, huzur ve mutluluk getirsin e mi:)
19 Aralık 2014, Cuma, 21:44