13 Haziran 2014 Yay Dolunay Etkileri; Sil Baþtan


Bir an kayboldun gibi! yaþadým kýyameti
Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti
Yeniden su yürüdü dalýma yapraðýma
Bir bakýþýn can verdi kurumuþ topraðýma
Çiçeðe durdu kalbim içtim parmaklarýndan
Göz çeþmem suya erdi sevda kaynaklarýndan
Bir aydýnlýk denizin sonsuz derinliðinde
Yüzüyorum gözünün yeþil serinliðinde
Bir ýþýk bir kelebek biraz çiçek biraz kuþ
Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuþ
Soluðum bir kuþ gibi uçuyor ellerine
Kapýlýp gidiyorum saçýnýn sellerine
Gözlerinden göðüme sayýsýz yýldýz akar
Bir gülüþün içimde binlerce lamba yakar
Bir kurtuluþtur o an çaðrýlsa senin adýn
Sesin ne kadar sýcak sesin ne kadar yakýn…

Erdem Bayazýt (1971)

13 Haziran 2014 Tarihinde, TSÝ. 07.11’ de ikizler/Yay aksýnda, Yay Burcunun 22°06’ 3.ev ve 9.ev konularýnýn hâkim olduðu hakikatin peþinde, gerçeklerin gün yüzüne çýkacaðý, emek verilenlerin karþýlýðýnýn görüleceði güçlü bir Dolunay cereyan edecektir.

Dolunay fazýnda, Ay’ýn bulunduðu burç, o burcun niteliði ve tabiat unsuru üzerinden yeryüzüne iner iþ-oluþ- düþünce ve emirler, Yay burcu biz insanlar âleminin dokuzuncu yaþam sahnesini kapsar, nedir þu dokuzuncu yaþam sahnemiz, hani hepimize düþen on iki dilimli pastadan oluþan þu pay bir bakalým.

Dokuzuncu Ev, üçüncü evin karþýsýndadýr, üçüncü evde ham olan, dokuzuncu evde piþmiþtir, olduðu olacaðý ne varsa payýna düþen, eðitim-öðrenim-maneviyat-felsefesi- bilgisi-görgüsü-ahlaký-erdemleri dokuzuncu evde tamam olur, bir bakýma yaþam sahnemizin bu noktasý, olgunluðumuza tekabül eder. Ýçinde konaklayan gezegen var ise, kiþinin +/- olgunluðunda kâmil insan olma yolunda bir çeþit ön karnesinin ipuçlarýný da taþýr. Dokuzuncu eve doðru yol alýrken, tabakadan tabakaya binen insan, sýrasýyla dört, beþ, altý, yedi ve sekizinci yaþam sahnelerinden geçer, her sahnede dünya ve öteler görüþünü ilgilendirecek olaylar yaþar, tecrübe kazanýr, bir bilgi sahibi olur. Dokuzuncu ev tüm bunlarýn havuzudur.  Bu evin üzerindeki vekil yönetici Müþteri yani Jüpiter gezegenidir (yavaþ yavaþ lügatimden gezegen ve yýldýzlarýn Latin isimlerini kaldýracaðým bilginize emi, alýþtýrma yapýyorum).Müþteri yýldýzý (gezegen tabii ki ama ben yýldýz olarak bahsedeceðim bunlardan bu da bilginize),  insana ve doðaya nasibince inen, rýzýktan, idrakten, geniþ görmekten, bilgi sahibi olmaktan, dünya hayatýna adapte olan maneviyattan, moralden, iyimserlikten ve lütuflardan sorumludur (lütuf = þans).Yay ateþ unsurundandýr, ateþ unsuru, giriþken, dinamik, harekete geçiren, yeni baþlangýçlara her zaman hazýr olan, sezgileri bir kývýlcým gibi aniden çakan bir unsurdur,  Ateþ unsuru yüksek olan insanlar etrafýna, yaþamýn canlýlýðýný getirirler, yýkýlmak, ölmek, bitmek lügatlerinde yoktur haliyle, her zaman yeni bir baþlangýç yapma kuvvesine haizdirler. Öfkeleri yakýcý olsa da, gönül yapmayý bilirler, ne kadar dalsalar da umutsuzluðun girdabýna, kendi labirentlerini en iyi onlar bildiklerinden, her vakit güneþe doðru uzanan yolu bulur ve aydýnlýða çýkarlar.

Ýþ bu nedenle, Ateþ unsurlarýndan olan Koç ve Yay’da gerçekleþen Ay Fazlarý, ne kadar gerilimli bir iþaret taþýsa da, iyimserlik, yeni bir baþlangýç ve içinde binbir renkte açmýþ umutlar taþýr. Bir Ateþ mensubu olan Aslan’da böyledir lakin Aslan’da gerçekleþen ay fazlarý sabit iþaret unsuru ve Arþ’ýn dört kapýsýndan biri olduðu için dramatik halleri çoðalttýðýndan, umutlar kaotik bir yapýya dönüþür, sabit yapýyý kýrmak zordur, çözüm önerilerini reddeden bir tabiat öne çýkar, biraz zorlar, bu nedenle þimdilik ocak dýþýdýr.

Kâinatýn varlýðýyla takdir ipi bir düðümlenmiþ þu yýldýzlý gökyüzü tarlasýndan yeryüzüne tohumlar inerken, Ay ve Güneþ insan ve doða yaþamýnda bu denli önemli bir faktör iken,  Yay konaðýndan o burçlarla süslü gökyüzünden bakalým neler iner þu yeryüzüne…

Zorluk ve kolaylýk içiçe bir yaþamýn içindeyiz, topu topu öteler zamanýyla bir vakit aralýðýný bile bulmayan insan ömrü, þu rüyada kâh kâbus kâh güzel düþler içinde düþe kalka yürüyoruz. Her zorluðun içinde bir kolaylýk önümüze kadar geliyor, bazen bu kolaylýðý kabule egolarýmýz engel oluyor, bazen de o kolaylýðý dahi çið yanlarýmýzla öyle zora koþuyor, kendimizi ne çok yýpratýyoruz. Basit ve sade bir yaþam, ölçüsünde insaný yormayan bir yaþam, ama iþte insanýz hýrslar galebe geliyor, þaþasýna ermek için, o güzel gönlümüze nice buðz oluyoruz farkýna varmadan, ne çok yoruluyoruz.

Olana þükrden uzak, olmayana isyan kýyýlarýnda þu dar-ý dünyada, bir kalýn tabaka darlýkta kendimiz ilave ediyoruz. Yay ise yöneticisi Müþteri’den dolayý, geniþ bir iþarettir, gönül geniþlemesi denilen, gönle inen sekine denilen kavramlar Yay’da vücut bulur. Bu dolunay etkisi, þu dönemler gönlüne týpa týkamamýþlar adýna serin serin kendilerini ferahlatacak nice muþtuyu barýndýrýyor içinde. 

Yeni, taptaze hayatý kolaylaþtýracak, gönlümüzü teskin edecek, nefsimizi ehîleþtirecek  vesileleri barýndýrýyor içinde. Herþey zamanýnda iþte bu da zamaný, ya þimdi ya çok bekleyeceksin ya da hiç görmeden geçip gideceksin. Bu ilimde hatýrlatmak için yok mu? Nakýs yönlerimizi törpülemek, kör gözlerimizi açmak, tedbire tedbir, güzel olana sarýlmak, hayýrlý olana yönelmek için yok mu?

Utarit Retro dönemine denk gelen bu yenilikçi, zafere odaklý, iyimser Yay dolunayýnda, bitiþlerin içinde olan baþlangýçlara adým atmada biraz zorlanabiliriz. Amma insan aklý muazzam bir muhakeme ve öngörü gücüne sahiptir, akýl insana verilen en büyük kolaylýktýr. Tecrübeler, evvelki yaþanmýþlýklarýn bellekteki yerleri,  bir iþin baþýndan sonunun belli olmasýna yardýmcýdýr elbet, þimdi tecrübelerimizi gözden geçirme zamanýdýr. Yay bilge iþaretidir biliyorsunuz, Müþteri bilgedir, bilge olmak tecrübeyi gerektirir, þimdi yepyeni baþlangýçlarý göreceðimiz bir büyüteç var elimizde,  kýrýklarý, acýlarý bunlarýn denenmiþ bilgilerini bir yere tecrübe diye kaldýralým, o büyüteci önümüzdeki iþlere, elimizden gelenlere tutalým, büzüþüp kalmak yerine yerimizde hadi þimdi aklýmýzla, bilgeliðimizle, kendimize insan olarak güvenimizle ataða geçelim. Tam zamanýdýr. Yay gerilsin, ok yerine gelsin ve hedef tahtasýný vuralým. Artýk hayatlarýmýzdaki baþlangýç gerektiren konular her ne ise, kiminin madde boyutundadýr kiminin mana boyutunda, bismillah de YA HAKK de (burasý birþeye gönderme hoþuma gitmiþti ne yalan deyim) at okunu hedefine.

Gökyüzünde kendi burcunda, Boða’da  seyreden Zühre ile Akrep Burcunda artýk misafirliði sonlara doðru gelen Zuhal yýldýzý arasýnda bir karþýtlýk bir muhalefet var. Karþýtlýk zor enerjiler taþýr, amma bak püf noktasýna, Zühre hoppa bir tabiattýr, Zuhal ise aðýr kâmildir, hoppa yanlarýmýz hepimizin var elbet, hoþumuza gider bazen hoppalýk, sonra acý acý öderiz bedellerini onu da yaþamamýz lazýmdýr ya, neyse Zuhal yýldýzý kader ve zamaný, felek çemberini sembolize eder, boða ve akrep, sahip olduklarýmýzý, bunlardan kaynaklý krizleri, çürükleri, yeniden bir taze tohumla sil baþtan baþlamanýn enerjilerini taþýr. Bak þuracýktaki inceliðe ki, hayret ki ne hayret! Bu ikisinin arasýndaki zýtlaþmanýn mesajý; þuandaki mevcut durumun için baþkasýný suçluyordun, kader diyordun, ben ne yapayým diyordun ya hani, bak zamanýnda bunlarý bunlarý imtihan gailesiyle yaþadýn, hani derim ya hep, çok açsýn, bayýlacak durumdasýn, önüne hýrsýzlýðý haramý kapsayan gasplýk bir þey geliyor gelen sýnav, almak ve almamak iþte senin tercihin ya hani, alsan açlýðýn geçecek ama vicdan tutuklanacak, kalp lekelenecek, göze bir perde daha inecek, almasan açlýktan öleceksin, ölüm ise iþte ne vakit olacaðý asýl olan kader, onu almasan biraz yürüsen bir yerde nasibinde olan helale eriþeceksin, açlýktan onu almadýðýn için ölsen dahi, asýl yaþama baþladýðýnda ilahi adalet tecellisi ile o sýnavýn takdirini, teþekkür belgesine karþýlýk gelen mükâfatýna ereceksin ki sonsuz olan yaþam içinde. Bir anlýk zevkler için sonsuz olan yaþamý yakmaya deðer mi?

Bu açý kalýbý yine, memnuniyetsizlik, tatmin olmayan duygularý da artýrýr, Akrep ve Zuhal yýldýzý, kabz eden, memnuniyetsizliði artýran, sýkýntýlý durumlarla kiþiyi eðiten bir okul içindeki öðretmendir. Ýkili iliþkiler, iþ çalýþma hayatýmýz, sahiplendiðimiz deðerlerimiz için endiþeyi artýrýr bu etki. Elimizdekilerle yetinmek güçleþebilir, kanaat duygumuz zaman zaman bizi sýfýrlayabilir, kanaatsizliðimiz artabilir! Çok deðil 1 hafta sonra normale döneriz, malzemem bu kumaþ bu kadar, benden ancak ya bir gömlek ya bir pantolon çýkar diyeceðizdir, ha memnuniyetsizlik izleri hala yokluyor ise, elimizdeki malzemelerden þimdi farkýna varamadýðýmýz etki geçince görmeye baþlayacaðýmýz,  malzeme ayný ama pekâlâ farklý tasarýmlar da yapabilirim diyeceðizdir : ) yani þu 1 haftalýk sürede bir an gelen bu etkiyle aman aman ha, kendimize eziyet etmeyelim yanlýþ iþlere meyletmeyelim, þükrümüzü koruyalým, etki geçince,  evdeki bulgurdan köfte de olur, pilav da yapýlýr ve hatta kýsýr bile: ) bilmem anlatabiliyor muyum?

 

Ýþte Zühre ve Zühal’in bu durumu, Boða dünya, Akrep öteler ve bu köprüde, çoðumuz için hoppa olan, bir zamanlar yaptýðýmýz günümüzde ceremesini çektiðimiz aþýrýlýk ve uygunsuz olan davranýþlarýmýzýn getirilerini kendimizin oluþturduðunu anlayýp kabullenip, arýnacaðýmýz, çürüðü atacaðýmýz, taze tohumlara duracaðýmýz bir zaman olacaktýr. Hadi nasiplenelim, sil baþtan baþlayalým, þu nakýs, þu hoppa, kendimize eziyetten baþka iþe yaramayan hallerle vedalaþalým. Yay Burcunun bilge ve hakikate erdiren nasiplerine açalým göðsümüzü.

Ve 14 Haziranda, Oðlak Plüton ve Merih Terazi arasýnda keskinleþecek bir zorlayan kare etki olacak, 2014 senesi yedinci ev ve onuncu ev alanýyla çokça bireysel gündem oluþturdu,  evlilik, ortak yaþam, paylaþým, toplumdaki yerimiz, prestijimiz, skandallar, gözden düþmeler, göze gelmeler, gizli saklý örtülü ne varsa ifþa olmalar, sýkýntýlý gergin zamanlar. Bu alanlarla evveli olan, huzursuz bir iþ ortaklýðý, evliliði olanlar, yine yaptýðý iþ alanýyla toplumda tanýnan, kendine mesleði ile ilgili bir unvan edinenler adýna gergin bir yýl oldu ve hala devam etmekte, bu gergin açý patlayýcý bir etki taþýyor, etekteki taþlarýn dökülmesi anlamýna geliyor. Kimlere isabet eylemiþse, kimlerin evveli var ise bu zamanlara getirdiði Allah yardýmcýlarý olsun yine de. Ýlahi adalet denilen bir durum var burada, zeytinyaðý gibi bu defa suyun üzerine çýkmak fayda etmeyecektir, insana yakýþan kusurlarýný kabul etmek, hatayý anlamak daha asilce daha erdemli bir davranýþ olsa gerek. Haklý olan ise kabadayýlýða varmadan zira Merih/Pluto halk dilimizde anlatayým ne vakit zýtlaþsa, kötü açý yapsa, kabadayýlýk, vurma kýrma oldukça artar, maðduru iseniz bu sahnelerin, kendinizden emin, pes etmeyeceðinizi gösteren bedensel dil ve gayet stratejik bir þekilde ahýnýza neden olan sizi maðdur edenlere karþý sakince savaþýn. 14 Haziran sonrasý olan etki, agresif tutumlarý artýrabilir yeryüzünde, ama burada agresif taraflar haklý olan maðdur olanlar olacaktýr. Merih Terazi adalet istiyor artýk!

 

 

Sözün Özeti:  Yay Dolunayý gerginlikleri çoðaltsa da, bu dolunayýn fýtratýndandýr : ) genel intibada, iyimser, neþeli, pozitif, eðlenceli, yeni baþlangýçlar için adým atmaya hevesli, cesur bir dolunay etkisine girmiþ bulunmaktayýz. Bunlar hep bahanesi, elbette yazdýklarým laf ola beri gele asla ve asla deðil, bahaneleri kâh  eðlenceli kâh dramatik bir dil ile aktardým, bahaneleri iþlemek bizim tercihimiz, ben yazdým, koydum, bakarsýn bi dýþýna bir de o iç âlemine, bu Elif delisi böyle demiþti, bir yoklayayým kendimi dersin, varsa açýk, varsa yara alýrsýn eline, bahaneleri iþlersin güzelleþirsin. O kadar. Yoksa bir yara, yoksa bir açýk, sana isabet eylememiþtir, güzel olan bahanelerden alýrsýn iþine yarayaný geçersin harekete, piþman olmazsýn : )

 

Sevgimle Kalýn emi

Elif Hece Öztürk

11 Haziran 2014- Spartalucia – Hüzün kovan mh. (düþ sokaðý sakinleri)


astrolojistik@gmail.com


Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiþ gibi
Yüzüme kar yaðýyor sanki elinmiþ gibi
Sensiz geçen zamaný belli yaþamamýþým
Sensizlik bir kuyuymuþ onu aþamamýþým
Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
Ýþte yeni bir dünya peygamber sözlerinden
Ölüm bize ne uzak bize ne yakýn ölüm
Ölümsüzlüðü tattýk bize ne yapsýn ölüm

Erdem Bayazýt- Bulmak (1971)
(5) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Ýlirya Seven
Ýyiki varsýn:)) - Ýyi ki varsýn:)iyiki seni tanýdým iyiki:))Elif'çem öpüyorum ruhundan çok zor günler geçiriyorum,olsun... görelim mevlam neyler neylerse güzel eyler:))
27 Mayıs 2015, Çarşamba, 11:22Gönderen: nevin yýldýrým
Gerçekle yüzleþme zamaný - Elifim tespitlerin hepsini o kadar güzel sýralamýþsýnki....yaþýyoruz yine acý gerçekleri ama acýtmýyor gitmek yollara düþmek iki ruhlu soytarý insanlarla olmaktan iyidir..kral yada kraliçe olalým kendi hayatýmýzda..çürük görünen ne varsa aklayalým rabbim yenilikleri getirecek hemde güzel lutuflarýyla sen doðru isen
3 Temmuz 2014, Perşembe, 20:52Gönderen: ayþe
dolunay beraati - Rahman ve Rahim Rabbimiz, hepsini olduðu gibi bu dolunayý ve bu yýl ki Beraat gecemizi hayýrlara vesile eylesin! Beraat edenlerden olalým inþ.
12 Haziran 2014, Perşembe, 22:08Gönderen: ayfer abla
Eksik olma.. - Allah seni baþýmýzdan, yanýmýzdan eksik etmesin..Merhem sürdü satýrlarýn..Allah razý olsun.
Ve..

Akrep yükselen Yay'ým ve "Medet ya Hakk" diyorum:)
12 Haziran 2014, Perşembe, 00:06Gönderen: özlem kýlýç
Merhaba - Herþey zamanýnda. Vakit bu vakit. Yüce Allah'ým görerek geçip gidenlerden eylesin. Elinize ve yüreðinize saðlýk.Allah sizden razý olsun.Ýyi ki varsýnýz. Sizi tüm kalbimle seviyorum........

11 Haziran 2014, Çarşamba, 23:17