1 Ocak 2014 Oðlak Burcu Yeni Ay Etkileri- Amentü Gemisi

Maestro Pluto

“yazsak defterlere sýðar mýydý
þah açmazýnda vezirin ölümcül tutkusunu
yerine göre piyon da bir tufandýr
içinde hep bir vezir sürekli mahzun…” Ýlhami Çiçek

1 Ocak 2014 tarihinde, TSÝ 13:14’ de, zaman nehrinde, insan için yeni bir tarihe geçiþ yaptýðýmýz günde, Sabýr ve Hýrs, Zirve ve Týrmanýþ hikâyelerinin baþkahramanlarýndan Oðlak Burcunda, Toprak unsurunda, Öncü nitelikte, jenerasyon gezegenlerinin en bilinmeyeni, en uzaðý, Satürn ötesi gezegenlerin ve insanlýðýn keþfettiði en uzak mesafede yer alan, sessiz sessiz görevini ifa eden, olurken deðil, olduktan sonra iþte ben buradayým, bunu ben yaptým, bu benim görevim diyen, (astronomi dünyasý tarafýndan bir kabul edilen bir reddedilen),bir var olan, bir yok olan Pluto’nun maestroluðunda, yine güçlü bir gezegen kümeleþmesiyle (stelyum) “hiçbir þey eskisi gibi olmayacak” sözünün güçlü yansýmasýyla, Oðlak 10 °57’ evet bir YENÝ AY doðuruyor gökyüzü.

Þahlar, vezirler, atlar, filler, piyonlar ve hepimizin kalesi, yapýsý, iç ve dýþ dünyasýna iliþkin, “ ÞAH-MAT “dönemi baþlýyor. Bir oyun ve eðlence panayýrýna döndürdüðümüz, maalesef oyunun, insanýn faydasýna ve huzuruna vesile olan kurallarýný kendi nefsimizle çiðnediðimiz, oyuncudan soytarýya evirildiðimiz, bir bulaþýcý hastalýk gibi hýzla aþaðýlýklarýn en aþaðýsýna düþtüðümüz ve bu düþüþten büyük bir zevk aldýðýmýz, haz duyduðumuz dünyamýzda, “ÝNSAN sen beceremedin yine, becerenler de var lakin beceremeyenler geçin bir kenara hele, becerenler gelin hele siz bi' bu tarafa, alýn kurun yeniden oyunu, kurun hadi yeniden dünyayý” diyen bir ses ile dünyanýn 2025’e kadar temizlenme döneminde, evet þimdi hesap-kitap zamaný.

Kimimiz hissetmeyecek, kimimiz için sert esecek, kimimiz ektiklerini biçecek, kimimiz anladým hata bendeymiþ diyecek tövbe edecek, kimimiz azgýnlýðýnda zirvede bir mazlumun zalimi olacak, kimimiz bir mazlumun Ýsa’sý olacak. Kimimiz çoktan çözdü HAYATIN ÞÝFRELERÝNÝ þimdi huzurun kollarýnda, hani yazarým bazen, “ONLARI ATEÞÝN ÝÇÝNDE YANIYOR ZANNETME, ONLAR KÝ, SERÝN BÝR SUDA, HALÝS BÝR ÝMANIN GÜCÜYLE, AÞK ÝLE SONSUZLUÐUN HUZURUNDA”  (EDEBÝYATINDA DEÐÝLÝZ AYNEN ÖYLE!). Evet bu zamanda burada bu dünyada olan bu zaman havuzunu doldurmada katkýsý bulunan bizler için iþte þimdi asýl “YÜZLEÞME” YÖNELME” HASILAT” ÝLAHÝ KUDRETÝN NÝSYANA SÜRÜKLENENLERE KENDÝNÝ HATIRLATMASI” baþlýyor.  (ne diyor bu deme! Düþün bakalým bi' zorla o güzel beynini, ÇUVALDIZI HER ZAMAN, ÖNCE KENDÝNE BATIRANLARA SELAM! ONLAR ÇOKTAN ERDÝ SIRRINA). 2008’den bu yana anlayanlar, farkýna varanlar için baþlamýþtý, provalarý yaþadýk son 5 sene, maestro Pluto’nun bageti eline almasýyla iþte þimdi Çok Sesli Dünya Senfonisi baþladý.

Ýnsana, sýrat-mizan-hesap-edep-ahlak, denilince zannediyor ki, bunlar alelade kavramlar, özgürlüklerine vurulan pranga, iþte SIRAT iþte MÝZAN, iþte HESAP, bak bak gör tam tamýna burada! Sebepler Dairesi, Felek Çemberi, Zamanýn kutsal döngüsü, inerken insanlara yaðmur gibi gökten sebepler, nasipler, bu yýldýzlarýn kendilerine verilen emirce her dönüþte onlar dahi kendilerine özel bir melodi çýkartarak Âlemlerin Rabbini zikrederken, bu yüzden birbirine çarpmadan o zikirle ahenkle iþlerini ifa ederken, e iþte Ýnsan, yýldýzlar kadar olamayan Ýnsan, Rabbinin tarihler boyunca gönderdiði nebilere uyarýlara, aman bu ne, hepsi birbirinden kopya çekmiþ diyen insan, bunlar eskilerin uydurmasý çað deðiþti diyen insan, bak Sýrat da, Hesap da, Mizan da buradaymýþ, varmýþ deðil mi? Mahþeri kalabalýkta alýnlarýmýzý kara çýkarma Ya Rabbi diye dua eden gönüller, bu dünyada, eþ zamanlý bir anda insan, mahþeri kalabalýklar içinde rezil rüsva olabiliyor, alnýnda kocaman bir leke ile ortada nasýl da kalýyor öyle… Vicdan tutukluyor, hesabýyla baþbaþa kalýyor… Ve mutlaka her canlý ölmeden evvel aslý ne ise ona Rücu ediyor-muþ deðil mi?

“Her þey akar, su, tarih, yýldýz, insan ve fikir; oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.”N.F.K

 

Yýldýz bahanelerine geçmeden evvel, aç þimdi gönlünü OKU! Aþaðýdaki ayetleri (kýsmen tefsir), devam edelim yine olduðumuz yerce. (ayetsiz düþünemiyorum, çalýþmýyor beyin sistemim bir âlim deðilim ama cahil de deðilim, ayetleri karýþtýrmak deðil derdim, ne kadar Müslümaným aman aman haþa deðil ki ELHAMDÜLÝLLAH ÞAHSÝYETLÝYÝM,  çocukken de böyle idim ayetlerle konuþurdum þimdi de, hani bazen günahýma giriyorsun bana da yazýyorsun ya, ayetler de neyin nesi, sen sadece astroloji yaz diyorsun ya,(ben astrolog deðilim!) günahlarýmý alýyor kendine buðz oluyor, kalbine fesat yerleþtiriyorsun ya, güzel kardeþim, beni de ta buradan yazmaya mecbur býrakýyorsun ya, Yapma! Kendine kötülük yapma! Ben buyum! )

Þu dünya hayatý (en sefil yaþam - esfeli sâfîliyn) bir eðlence (kendini avutarak keyifle oyalanma) ve bir oyundan (kurallarýna göre oynanan senaryo) baþka bir þey deðildir! Sonsuz gelecek vatana gelince; iþte asýl bilinçlilik - yaþam yurdu odur. Kavrayabilselerdi. –Ankebut-64

Dünya hayatý ancak bir oyun ve eðlencedir. Eðer iman eder, Allah’a sýðýnýp, emirlerine yapýþýrsanýz, günahlardan arýnýr, azaptan korunursanýz, kulluk ve sorumluluk þuuruyla, haklarýnýza ve özgürlüklerinize sahip çýkarak þahsiyetli davranýr, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olursanýz, Allah size mükâfatýnýzý verir. Sizden, mallarýnýzý tamamen sarf etmenizi istemez. Muhammed -36

Dünya hayatý yalnýzca oyun ve eðlenceden ibarettir. Âhiret, ebedî yurt ise, Allah’a sýðýnanlar, emirlerine yapýþanlar, günahlardan arýnýp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk þuuruyla, haklarýna ve özgürlüklerine sahip çýkarak þahsiyetli davrananlar, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için daha hayýrlýdýr. Hâlâ aklýnýzý kullanarak bu hakikatý kavramayacak mýsýnýz? En’âm-32

Biliniz ki, dünya hayatý, ancak bir oyun, eðlence, bir süs, bir ihtiþam ve aranýzda övünme vesilesi ve çok mal ve evlât sahibi olma yarýþýndan, isteðinden ibarettir. Týpký, bitirdiði ekinleri çiftçinin hoþuna giden, topraðý suya doyuran yaðmura benzer. Sonra o ekinler coþar, gürleþir. Daha sonra onlarýn sapsarý olduðunu görürsün. Sonra onlar tarlada çerçöp haline gelir. Âhirette, ebedî yurtta da dehþetli bir azap vardýr. Allah tarafýndan baðýþlanma, O’nun rýzasý ve rýzasýna ulaþma mertebesi de vardýr. Dünya hayatý sadece aldatýcý bir zevkten ibarettir. Hadid-20

Hepsini birbirine baðlayan ayet; (oyun-eðlence-oyalanma ama bunun içinde yaratýlmamýþ bir kâinat? Oyuna çeviren kim?)

Elbette Biz göðü, yeri ve aralarýnda olan varlýklarý oyun ve eðlence olsun diye yaratmadýk. Enbiya-16


“bu ne amentü gemisiydi ki yürümezdi
vav'lar soluya soluya kürek çekti
Hz. Ali'nin yüreði titredi
"yâ Hak" okunu gerdi
"yâ Hak" oku varýp yüreði deldi
"âh mine'l aþk" dedi
gözlerinden yaþlar indi
vardý geminin altýna eriþti
amentü gemisi yürüdü gitti…”(Tonguç Yaþar-Sezer Tansuð)

 

12 konaðý olan her bir konaðýn iþlevi birbirinden farklý olan ama bir bütünlük adýna hepsinin birbirine baðlý olduðu, biri görevini eksik yapsa, zaman kaybýna ve zorluða neden olan, her bir konaðýn bir de karanlýkta kalan gizli bir köþesi, daðýnýk bir dolabý olan felek çemberinde (Zodyak-burçlar kuþaðý), konak yapýsýyla alt tarafý balýk kuyruðu, gövde ve baþý keçi þeklinde olan Oðlak burcu, inþaat, yapýlanma, düzen, büyük ve köklü uzun yýllara yayýlan kurumlar, yasalar ve sýnýrlarýn, sorumluluðunu üstlenir. Bu Yeni Ay ve daha evvel geçen(son 4 sene) Oðlak burcundaki Yeni Ay-Dolunay-Tutulumlarýn hayatýmýzda nasýl tezahür ettiðini dünya gündemi ve bireysel olarak daha net anlamýþ olduk. Oðlak ciddiyet, sabýr ve sorumluluk ister, lay loy lom olan, dengesinde olmayan, niyette bozukluk olan herþey oðlak alanýnda gerçekleþen ay fazlarý, transitlerle insaný- yönetimleri-ülkeleri uðraþtýrmaya baþlar. Bazen düzen saðlamdýr, ciddiyet vardýr, herkes sorumluluðunun farkýndadýr, iþte böyle bir durumda sarsýlýyor ise ülkeler yönetimler insanlar bu da imtihandýr, imtihanýn bahanesidir. Yani imtihan sen kötüsün diye gelmez baþýna, eminsen kendinden, gelen imtihan nimete dönüþür ki bunu da yaþamýþsýndýr, anlamýþsýndýr sen : )

Ay fazlarý düþünce sistemimizde ve dýþ dünyamýzda sebepler itibariyle, her burç kiþisini etkiler, oðlakta gerçekleþiyor aman aman oðlaklar sadece deðil, küçük âlem olan insanýn 12 konaklý âleminde oðlak alaný hangi yaþam sahnesine isabet buyurdu ise o alanda seni de etkiler. 360 meleke ile donanmýþ insan vücudunda, hangi melekesini çalýþtýrdý ise var ise yanlýþa kullandýðý, nefsini melekesine karýþtýrýp arýzalandýrdýðý sýkýntýya, yok ise hayrýna çalýþmaya devam eder. Hepimiz arýzalý, defoluyuz, ilk doðduðumuz an gibi deðiliz hiçbirimiz, herbirimizin farklý farklý arýzalarý mevcut, arýzalarýmýz için tedavi bakým gerekir, iþte bu etkilerde, var ise Oðlak alanýnda bir arýza, görebilirsen, farkýna varabilirsen düzeltmek ve yeniden düzenlemek adýna bahanendir. Ne güzel bir sistem, nasýl da hayretlik ve hayranlýk… Merhamet denilen kuvve ne kadar güçlü böyle, insanýn kendisine kendi eliyle ettiðini kimseler edemez, nasýl da büyük bir merhamet böyle, kendi elinle ettiklerin kendine verdiðin zarar ve kendine açtýðýn yaralar için, nasýl da güzel bir tedavi biçimi böyle… Seni mahcup etmeden, rezil rüsva olmadan, kullar içinde utandýrmadan, hani bir þans daha dercesine ne güzel bir hatýrlatma biçimi böyle. Aklýmda, unutmadým! Diyebilir miyiz? Birinin ibretlik hikâyesi bizim için bir uyandýrma, anlayabildik mi?

 

 

Bir erkek / kadýnýn en güvendiði dostu, arkadaþý eþi olmalýdýr, insan uykuda savunmasýzdýr ve huzur, emniyet hissi içinde baþýmýzý yastýða koyup uyuduðumuz kiþi eþlerimizdir, (anamýz/babamýz, kardeþlerimiz). Ýnsan her kiþinin yanýnda baþýný yastýða koyup uyuyamaz, Eþler evvela birbirinin dostu olmalýdýr, birbirilerinin sözlerini dikkate almalý, eleþtiriler var ise kulak kesilmeli dinlemeli ve buna uygun davranmaya gayret etmeli, zira insana en doðruyu dostu söyler ve dost insanýn aynasý olur. Acý da söylese kaale almalýdýr hemen kükremeden bir kendini yoklamalýdýr. Eþler birbirlerinin hem öðretmeni hem d öðrencisidir, öðrenci olmaktan yüksünmemeli, öðretmenlikte ise öðrenciye kapasitesince yaklaþmalý, anlatmalý, bilmediðini ve olmasý gerekeni, uygun cümleler, tatlý bir dil ile anlatmalýdýr. Eþler yuvanýn salahiyeti açýsýndan, en önce birbirlerini kollamalý, madden ve manen en evvela birbirlerinin geçimini düþünmelidir. Evlilik salt yatak arkadaþlýðý deðil, olmamalýdýr, evlilik sadece akþam gelinen, sabah gidilen bir yapý içinde olmamalýdýr, eþler birbirine amiyane tabirle odun gibi davranmamalýdýr, gönlü hoþ edecek, ya bir tatlý latife, ya minik bir buket kýr çiçeði, ya da ortak kurulan bir hayal için beraber birbirini satmadan yol arkadaþý olmalýdýr. Eþlerin ortak bir hayalleri olmalýdýr, bu ya bir Hakk davasý olmalý birlikteliði dipdiri tutacak ya da yine bir hayr iþi olur, bir hayrat olur, ya da baþý sokacak bir ev olur, bunun için ortak çabalarý olmalý.

Neden, ne alaka þimdi diyebilirsiniz,  (gerçi eski okurlarým alýþýk bu duruma a’dan baþlayýp z’den çýkmalara, ama neden böyle yaptýðýmýn bilincinde olan sabýrlý eski okurlar:)  e bi’ sabýrlý olun Oðlak sabýr demektir deðil mi?

Venüs Oðlak Burcunda Geri harekette ve Mars Terazi Burcunda, 1 Mart itibariyle Terazi Burcunda Mars da geri harekete geçecek. Oðlak ve Terazi açýlarý, etkileri, transitleri vs. iliþkiler, ortaklýk, ekonomik baðlantýlar, evlilik konularýnda çalýþýr ve de çatýþýr. Evlilikler, iþ ortaklýklarý, iliþkiler adýna yapýlarýmýzý, düzenimizi gözden geçirme düþüncesi yoðun olacaktýr, kimimiz sýmsýký sarýlacaðýz, kimimiz boþanma bahanesi arayacaðýzdýr. Bu düþünceler yoðun olarak geliyor ise yukarýdaki yazýyý oku, gelmiyor ise sen olmuþsun demektir, sýký tutun : )

Evet, Venüs Oðlak ile devam edelim yine,  21 Aralýk 2013 tarihinde, Venüs Oðlak burcunda geri hareketine baþladý, en özet haliyle, SABAH YILDIZI olmasýyla Savaþlar, husumetler, tartýþmalar, fitneler, AKÞAM YILDIZI olmasýyla saðlam birliktelikler, maddesel konfor, huzur-sevgi-barýþ ve bereket ve Ýliþkiler ve Finans dünyasý iþleriyle görevli olan, yýldýz etkilerinde en dünyevi görevlere insanýn en zayýf nefs bölgesine tekabül eden Zühre (Venüs), katý, sert kurallarý olan, disiplini, hýrsý, sabrý, düzeni, mantýðý, zorlaya zorlaya yükseliþi, tekkeyi bekleyenin içtiði içeceði çorbanýn mahiyetini, büyük aile yapýsýný, topluma kendini lanse etme, finans alanýnda birikimlerin deðerlendirilmiþ ve rýzkýn neye kullanýldýðýyla ilgisi olan, hem iliþkiler- ortaklýklar- birlikler hem de finans dünyasý, dünyevi maddesel rýzklar için, tedbiri olan için relaks, olmayan ve azgýnlýðýnda zirvede olan içinse sýkýntýlý zamanlarýn tezahürü olarak karþýmýza çýkacak gibi.

Venüs Oðlak burcunda 17 Ocakta Sabah Yýldýzý olarak doðacak, Ekonomi dünyasýnda savaþlar, ikili iliþkilerde gerginlikler noktasýnda tedbir, saðduyu ve sabýr. Yani sen rahat ol, rahatsýz olan var ise onlar düþünsün sen niye geriliyorsun ki: )sen izle ibretini al sadece.

Bu sene Pluto’nun damgasýný vuracaðý bir sene, Nisan 2014 de(Uranüs /Pluto karesi) bu damganýn mahiyeti iyice kavilenecektir. Bu yeni ay ile harekete geçmiþtir, Merkür, Venüs, güneþ, ay kavuþumu, Uranüs ve Mars’la kurulan öncü T-Kare, Jüpiter Yengeç ile geniþ orbda kurulan Büyük Öncü kare ile yerin altý üzerine geleceðe benzer, bunu her manada düþünmeli, hem yerküre hem de bizlerin oyunlarý, oyuncaklarý için. Korku salmak adýna deðil, hiç iþim olmaz, benim iþim hatýrlatýcýlýk, hatýrlarsýn, gelmeden varsa çaban harekete geçersin, eksik olaný tamamlar, fazla gelenini atar, kusurlu olaný düzeltirsin olur biter. Yaradan sadist deðil haþa! Kula bela yazmazmýþ, kul azmayýnca! Söz olsun diye deðil, düþün iyice hýmm diyeceksindir!

Evet, Dünya yeniden bir yapýlandýrmaya girdi, Balýk Burcunda seyreden Neptün(2025) ve Þiron (2018 )her türlü olumsuzlukta, huzursuzlukta orada acil kapýda bekleyen ambulans göreviyle, bu yapýlandýrmada kimsenin haybeye ayakaltýna, gümbürtüye gitmesine izin vermeyecektir, onlarýn görevi de bu,  Neptün dev dalgalarýyla, tsunamiyle, üzerindeki çöpleri dýþarý atacak ve birlikte göreceðiz, diplerdeki inciler pýrýl pýrýl açýða çýkacak. Görevini hakkýyla ifa etmeyen, niyetlerin ve iþlerin bozuk olduðu tüm sistemlerin, kiþilerin, kurumlarýn, topluluklarýn yýkýmýna þahit olacaðýz. Zindandaki Yusuflar, balýk karnýndaki Yunuslar, ateþteki Ýbrahimler, maðaradaki gençler ortaya çýkacaktýr.

Þimdi sen hani bireysel yorum diyeceksin : ) Hepimizin doðum aný, parmak izimiz gibi kendimize özeldir, ana temalarý yukarýda sýraladým, bak þimdi doðum aný gökyüzü fotoðrafýna,  hangi yaþam alanýna denk geliyor ise Oðlak Yeni ayý ile oluþan kümeleþme (stelyum), burasý senin için gayet net ve açýk söylüyorum, 2015 Nisan baþýna kadar büyük bir inþaat içinde olacak, mimarisini üstlenirsen, çabaný verirsen, düzenlemeye baþlarsan emin olasýn ki, ben gayet eminim hiç olmadýðým kadar, iþte bu nokta bu yaþam alaný senin Mükâfatýn olacaktýr. Alýnca mükâfatýný, uzatmadan aldým de sadece bekleyeceðim maillerinizi. Geri dönüþ yapmasam da çoðu zaman okunuyor bilesiniz!

Ha bu mimariyi üstlenmez, haybeye iþlerle vakit geçirsen, hala ve hala körsen, bahaneleri iþleyemezsen, burasý sorun yumaðý haline de dönebilir aklýnda kalsýn emi. Hani diyeceksin aman be Elif, yýldýz ilmine ilgi duyan okursa ancak bundan faydalanabilir, hayýr, hayýr! Bu etkiler nereye ulaþýyor idi, düþüncemize deðil mi? Hani derim ya güneþli havada dýþarý çýktýðýnda, güneþ ýsýsýný herkese veriyordu deðil mi? Bu düþünceler herkese ulaþýyor ise, kiþinin bilip bilmemesine, okuyup okumasýna gerek bile yok, kendini þu dünyada getirdiði þuur ve bilinç ile düþüncesine geleni kendisi iþleyecektir, ya hayrýna ya þerrine, kendisine baðlý herþey ve Bir þey de Murad edilmiþ ise ilim ve bilim çare yok dese de, nice þeyler vardýr olan bu da atlanmaya. Herþey de bu yýldýz ilmiyle deðil, deðil mi?

Velhâsýlý kelâm: Bu yeni ay hayatlarýmýz adýna yeni bir inþaat sebebi, içimizdeki ve dýþýmýzdaki putlarý kýrma dönemi. Putlaþtýrdýðýmýz ne varsa hepsini tek tek kýrýp yerine bizi Hakka ve Hak olana yakýnlaþtýran yapýlar için çalýþma dönemi. Bir þeyi aþýrý istemek, bir konuda aþýrý inat etmek, bir hatayý hata olduðunu bile bile ýsrarla devam ettirmek, bunlarýn her biri puttur, kendi elinle yaptýðýn, gözünü kör eden, kalbini karartan ki putlarýn kendine faydasý yoktur sana mý olacak!

 

Sevgimle Kalýn emi

Elif Hece Öztürk

1 Ocak 2014- Isparta

 

*Ýyiler mutlaka kazanýr.* Ýþin edebiyatý ya da reklamý deðil, bu kazanç ki, tüm dünyanýn hazineleri bahþ edilse yine de o kazancý satýn almaya güç yetiremez. Ýyilik sadece mizacýn deðil, yaptýðýn iþin de içine girer. Bekle çürükler temizlensin ve sonra, Seyreyle güzel, Kudret-i Mevlâm neler eyler, Cânân”.(2) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Nalan
Seyreyle Mevlam Neylerse Güzel Eyler. - bu ne amentü gemisiydi ki yürümezdi
vav'lar soluya soluya kürek çekti
Hz. Ali'nin yüreði titredi
"yâ Hak" okunu gerdi
"yâ Hak" oku varýp yüreði deldi
"âh mine'l aþk" dedi
gözlerinden yaþlar indi
vardý geminin altýna eriþti
amentü gemisi yürüdü gitti…”(Tonguç Yaþar-Sezer Tansuð)Bu tarihte baþlayan Mart'ta M.S gibi bir devir baþlayan bir dönem.Ogretmen-Ogrenci,Usta-Cirak.Bi yerde okumuþtum ustan kim senin yazýyordu ustamida anladým hep sonradan.Sevdigimin huyuyla huylanmisim buda hep sonradan anladýðým.(Ýsim yazmadým ustam biliyor kendini😊)Ne kadar sukr etsem azdýr yaradanima.Kendimi verip bu dönemler yazamamisim ama amentü gemisi denildimi aklýma hep bu makalen gelir.Ellerine emeðine yüreðine saðlýk gurban.Masallah sana.Ýlmine kendine yüreðine her þeyine maþallah.Hep komsun olmak istemisimdir bu dünyada olmasa inþallah esas dünyamýzda her daim duamdir.Sevgimle❤️🌹❤️Gül kokulu odalardan gül kokularý gonderenim.
17 Ocak 2018, Çarşamba, 06:04Gönderen: ceylan çiler yüce
her hataya düsdümde.. - caným elýfm..her hataya düsdügumde yolumu saþýrdýgýmda yýne sýgýndýgým senýn lýmanýn yazýlarýn oluyor..sýnavlarýmýz hoþ geldi..neylerse mevlam güzel eyler..unutulmassýn asla..
14 Ocak 2014, Salı, 21:38