25 Mayýs 2013 Yay Burcunda Ay Tutulumu ve Etkileri Revizyon

 

"Uzun uzun susuyoruz sözün kýyýlarýnda
Hangi kapýyý aralasak bir uzaklýk esiyor
Hiçbir düþünceyi sonuna dek götüremiyoruz.
- Böyle belirlenmiþ sýnýrlar içinde
Bir iç denetimle, bir dýþ denetimle
Konuþmasak da eski tadýný yitirdi -
Düþler kuruyoruz yeniden gelecek üzerine
Kaldýrýp kirpiklerimizi ayak uçlarýmýzdan
Daðlara bakýyoruz, ufuklara, bulutlara
- Ah, o insan yüreðinin deðiþmeyen tutkusu" - Þükrü Erbaþ

25 Mayýs 2013 tarihinde, TSÝ 07.10’da, Ýkizler/Yay aksýnda, Yay Burcunun 4 ° de Yarý Gölgeli Ay Tutulmasý cereyan edecek.  28 Kasým 2012 tarihinde Ýkizler Burcunda gerçekleþen Kýsmý Ay Tutulmasýyla paralel özellikleri taþýmaktadýr. Güneþ Tutulumlarýnýn etki zamaný; 1 saat, 1 yýla, Ay tutulumlarýnýn etki süresi ise ay hesabýna dayanýr. Örnek: 4 saat 41 dk. süren bir Güneþ tutulmasý, taþýdýðý etkinin 4,5 yýla yakýn süreceðini, 34 dakika süren bir ay tutulmasýnýn ise, 1 ay kadar etkisini taþýyacaðýný söyleyebiliriz. Tutulum burcunun niteliði(sabit, öncü, deðiþken) ve unsuru(toprak, hava, su, ateþ) bu hesaplamaya +/- etki etmektedir. Öncü Burçlarda cereyan eden tutulumlar, Koç-Terazi-Oðlak-Yengeç, harekete geçiren, Sabit Burçlarda cereyan edenler, daha bir zamana yayýlan, kalýn bir duvarý, týrnaðýmýzla kazýya kazýya etkileyecek yaþam sahnelerimizi oluþturuyor. Deðiþken Burçlar ise, o anki havaya baðlý, mantýðýn daha üst seviyede olduðu, akýl ve kalbin bir derin muhasebede uzlaþmaya çalýþýp,  etkinin hemen tezahür edeceði olaylara iþaret etmektedir. Tutulum süresi olan, 1 ay boyunca her Allah’ýn günü bu etkinin artçýlarýný elbette yaþamýyoruz, her tutulum bir tohum ise, bireysel haritalarýmýzda bu tohumla açý yapan diðer gök sakinlerinin tetiklediði dilimler, þuurun almaya açýk, iradenin +/- deðerde kendisini ortaya koyacaðý olaylarý, sebepleri getiriyor. 

Tutulumlar, cereyan ettiði burca ait temel özellikler ve o burçlarýn yaþam sahnesi (evler) olan alanlarda aktifleþmektedir. Örnek: Koç burcunda cereyan eden bir tutulum, öncü, ateþ ve maskülen karakterde, Mars etkileri taþýmakta ve 1.ev konularýnda; ben, çevrem, dönüm noktam olacak ciddi bir adým, yaþamýmda radikal bir deðiþim, zorlayan, mücadeleyi içeren geliþmeler,  aniden ortaya çýkan husumetler, çatýþma, tartýþma ortamlarý, dikkatsizlik, fiziksel olarak yaþamýma etki edecek herhangi türden, bir ev kazasý, düþmek, yakmak, yaralanmak, bedensel hareketlerimi kýsýtlayacak, kemik kýrýlmasý, burkulma, spor yaparken ani bir kramp, darbe vs. Her tutulumun bir de, dünya sahnesindeki rollerine göre, etki sahasý içinde olan meslek gruplarý vardýr. Herþey olaðanüstü bir nizam içinde, en ufak bir tesadüf yok! Koç burcunda ise bir tutulum (dolunay ya da yeni ay fazý deðil, özellikle tutulumlar) nedir, askerleri, polisleri, güvenlik alanýnda çalýþanlarý, sporcularý, þirketlerin yöneticilerini, liderlik edenleri vb. alanlarda faaliyette olanlarý daha yoðun etkiler.  Marsýn yöneticiliðinde, cerrahlar da etki alanýndadýr.  Mars; býçak, kan. Koç, Býçak-Kan…Ne kadar özenli ne kadar muhteþem bir sistem. Basit anlatýyorum farkýndayým, aslýnda herþey öyle aþikâre ki, basit anlatýmý olan çoðu þeyi, karmaþýk hale getiren sonra da içinden çýkamayan, bilgiyi hiç eden biz insanlarýz.

"Doða basittir, karmaþýk deðildir. Karmaþýk ve dolambaçlý olan bizim aklýmýzdýr." – Sepherial

 

 

Tutulum güzergâhý, Amerika kýtasýný, Afrika’nýn büyük bir bölümünü ve Kuzeyde, Latin Avrupa ülkelerinden, Portekiz, Ýspanya’yý içine almakta. Ýngiltere’ye ise özel dikkat. Tutulumun gözlemlenmeyeceði bir ülke ama Tutulum eðrisinde ikiye böldüðümüzde Ay’ýn negatif yönde olan karanlýk enerjisini en çok hissedecek bölgelerden birisi gibi durmakta. Bakalým global olarak þu 1 ay içinde Ýngiltere’den nasýl gündem maddeleri çýkacak karþýmýza.

Bakalým göksel tesirler, eylem ve düþüncelerimize ne gibi mesajlar getiriyor, yaþam sahnemize nasýl bir dekor yapmakta, mevcut rollerimizin üzerine ne türden roller eklemekte.

Tutulumun burcu YAY, niteliði deðiþken, unsuru ateþ, yöneticisi Jüpiter. Deðiþken iþarette olmasý, hýzlý sarýlmýþ bir filmin içinde gibi hissettirir, ateþ unsuru olmasý, eylemlerimizde daha kaba, sezgilerimizde daha akýþkan, bizi dürten karþý koyamadýðýmýz, zorlandýðýmýz, anlýk öfkelere zemin hazýrlayabilir. Yay iyimser bir dünya görüþünün ki bu iyimserlik bilmenin getirdiði güvendir, maneviyatýmýzýn, ruhsal düzeyde kendimizi beslediðimiz, geliþtirdiðimiz her birimizin yaþam standartýna özgü, kimi doðaya, kimi hayvanlara, kimi insanlara verdiði hizmetlerle de maneviyatýný zenginleþtirir, inançlarýmýzýn, bizi tutan ve Azad eden inançlarýmýzýn, hoþgörünün, farklýklardan ortaya çýkan ortak yaþam içinde, evlilik, hükümetler, kardeþler, akrabalar, yakýn uzak tanýdýklarla aramýzdaki kültürel alýþveriþin, manasýnda ya da mecazi yolculuklarýmýzýn ki, bazen kendimizden göç ederiz, bedensel olarak yaþadýðýmýz yerdeyizdir ama ruhen oradan çoktan göç etmiþizdir, bu türden uzaklaþmalarýn, yabancýlýðýn etkilerini içerir. Eðitim, Geliþim, Bilgi, daha uzaklar en uzaklar adýna faydasý olacak karakterimize katacaðýmýz uygulanabilir, pratik deðiþimler de Yay alanýndadýr. Öðretmen ve öðrencilik, uzmanlýk, olgunluk, yeterlilik vb.

Yay burcunda olan bir tutulum, hayat ne kadar aðýr görevleri getirse de, yükümüzün ipleri o ince boynumuzu kesse de, hastalýk, aile içi geçimsizlik, fikirsel ayrýlýk, hoþgörüsüz, anlayýþsýz ortamlarýn içinde debelensek de, bu tutulum hayatlarýmýza dönüp baktýðýmýzda, içinde umudu taþýr. Revizyon, yani yeniden deðerlendirmek, planlarýmýzý gözden geçirmek, eksiði gediði görmek, mutluluk / mutsuzluk tablomuza bakýp nedenlerini Yay’ýn geniþ vizyonuyla daha net idrak etmek adýna olumludur. Bedensel olan rahatsýzlýklarýmýz, ruhsal olarak oluþan, evham, kuþku, vesveseler, fýsýltýlar, sýkýntýlar, keþkeler, piþmanlýklar, içimizin kaynamasý þu, bu, hepsi temelinde insanlarla kurduðumuz iletiþim ve iliþki ile… Kimlerle alýþveriþteyiz, günlük yaþamýmýzda en çok hangi temalar hangi bilgiler üzerine yoðunlaþtýk, içimizi kimlere döküyoruz, kimlerin derdini yüklendik o dertlerin türevi nedir, nelere müsemma gösteriyor, nerelerde tahammülsüz olmaktayýz, soframýza oturup beslenenler, bizim sofrasýndan doyduklarýmýz, hayat okulunda, öðretmenlerimiz kim, bizler kime öðretmeniz, bu dünya için bir daha geliþ yok, ne öðrenirsen, ne öðretirsen, nasýl yaþarsan nasýl kendini yetiþtirir ve geliþtirirsen sonsuz yaþamýnda o bilinçle uyanacaksýn, buna benzer düþünceler içinde, bu konularda yoðun bir beyin fýrtýnasýna tutulabiliriz.

Aynýlýk-Farklýlýk, farklýlýklardan insan kendini yeniden doðurabilir de, yok edebilir de, aynýlýk da öyle, iliþkilerimizle, iletiþimimizle, baþýmýza sardýðýmýz gönüllü/gönülsüz iþlerle, sözlerle vb. tamamlanýyor ömür dediðin.

Hakkýn emrindeki göksel tesirler teknik olarak nasýl bir nizam içinde, bir bakalým þimdi, yýldýzlý gökyüzü tarlasýna. Önce tutuluma eþlik eden, 20 Mayýs’ta gerçekleþen, OÐLAK/PLUTO-KOÇ/URANÜS karesinin 3.randevusunu yaþamaktayýz. Bu etki daha 5 defa bizleri, yaþadýðýmýz dünyayý, hükümetleri, dünyanýn jeolojik yapýsýný yoklayacak;

3.Randevu 20 Mayýs 2013

4.Randevu 1 Kasým 2013

5.Randevu 21 Nisan 2014

6.Randevu 14 Aralýk 2014

7.Randevu 16 Mart 2015

Uranüs özgürlük, Pluto esaret, birisi kalk gidelim yüreðim buralardan, diðeri ya benimsin ya topraðýn, uzlaþmanýn bir yolu kalkmamýþ, týkanmýþ, geçici morfinlerle avunduðumuz yaþamýmýzda cereyan eden, morali dibe indiren, bir coþkulu bir pasif, dengesizlik içinde, þaþkýnlýkla delalete düþtüðümüz konularda neþter görevi üstlenmiþler. Oðlak, sistem, düzen, kurulu, iþleyen somut her yapý, ailen, yuvan, iþin, aþýn, maaþýn, toplumdaki yerin, mevkiin, makamýn, sabrýn, azmin, Koç, yenilik, hareket, öncülük, acelecilik, tahammülsüzlük, gerilim hali... Bu etki ile yukarýdaki temalarda var ise göz önüne gelecektir o sorunlar, .iliþkilerimize bakalým, birarada olmak mecburiyet mi, toplumsal baský mý, sabýr ama niçin, neye sabrettiðini biliyor musun? Alýþkanlýk mý? Korkaklýk mý? Tutuklandýðýmýz iliþkiler mi? Negatif enerji aldýðýný bile bile neyin esareti, deðiþim mi? Dönüþüm mü? Koparmak baðlarý, daha mý iyiye ya da daha mý kötüye gibi düþünceler içinde bizleri dürtüp duracaktýr. Bu tür þeyler her zaman hayatýmýzda olabilir, illa ki bu kare etkiden deðil, lakin bu konularda düþünüp de radikal karar alanlar iþte böyle zorlayan kare etkilerde adým atanlardýr. Her zaman düþünürsün ama adým atmazsýnýz sürekli þikâyet edip durusun, pencerene gelen güneþi görmez bir de üstüne perde çekersin, sonra da neden güneþ doðmuyor bu eve, hayatým hep böyle mi devam edecek, o suçlu bu suçlu diye sýzlanmaya baþlarsýn. Demir tavýnda, döðeceksen þimdi döð, ne seninle olanlara zulm et ne de kendine. Ya güt ya da çek git. Ýþte tam böyle zamanlardayýz. Ýyi ya da kötü, yaptýðýn þeyin sorumluluðunu tamamen üzerine alýyor isen, en kötüsü olsa ada, umduðun gibi olmasa da, sahip çýkabiliyorsan, evet yaptým, istedim, ben istedim, iyisi de benim, kötüsü de benim, hiçbir þart geçmiþtekinden daha kötü ve zor olamaz, olsa da yeniden yeniden kuracak, deneyimlerle büyüyecek, tecrübe sahibi olacak benim. Hayatýmýn sorumluluðunu aldým ve negatif aldýðým, kendimi baskýda hissettiðim, kula kul durumuna düþtüðüm herþeye rest çekiyorum diyebilirsin pekâlâ. Bazen bazý konularda sabýr denilen haslet nafile ibadet gibi olur, Sabrýnda bir asaleti, sabrettiðin þeylerin de Hakk katýnda makbul bir yaný olmalý deðil mi? Kýstasýný belirleyecek konumda elbette deðilim, kimse de deðil hani, intikam almak adýna bekleyen de sabrediyor? Buna göre kýstasýný her insan, kendi malzemesiyle zaten belirlemiþtir.

Balýk burcunda seyreden Neptün, bu tutulumda, deðiþken etkide, t-karenin en etkin ve hatta baþrolünü üstlenmiþ. Neptün etkisi, çözen, sýnýrlarý zorlayan, kaldýran, daðýtan, daha içe dönükleþtiren, ruhsal olarak kendimizi tedavi edeceðimiz vizyonlarý gösteren, aldatma-aldatýlma fiillerini ortaya koyan, kiþi kendini de aldatabilir bunlarý bizlere gösteren bir etkidir. Neptün vazgeçiþ, Neptün kaçýþ, Neptün uzaklaþmak, Neptün kýyýsýz bir denizde yüzmek, Neptün manevi anlamda açýlmak, yükselmek, kendi neþeni kendin bulmak, kafanýn doðuþtan güzelliði, her zaman kendisine yardýmcý olacak ilahi bir vasýtaya ulaþmak. Ay ile yaptýðý kare etki, kendimizi içsel olarak kandýrdýðýmýz konularda samimiyet sýnavý yapýyor. Hani sen hep Relaks Ya Hu diyorsunuz ya, kendin cidden o kadar relaks mýsýn gibi, hani sen her zaman, insaný baðýþla affet, teþekkür et yoluna devam et diyorsun ya, kendin ne kadar baðýþlayabildin, ne kadar susabiliyorsun gibi, samimiyet sýnavý vereceðin konularý önüne getiriyor. Hayallerini, uzak düþlerini, kendi içinde kendine doðru yaptýðýn göçleri, göçüþleri deðerlendirmek adýna dürtüyor. Bu tutulum için Revizyon demiþtik. Yay, idealist bir burçtur, her zaman bir hedefi vardýr, bu hedefe ulaþmak için, bilginin gücüne inanýr, öyle bir anda yola çýkmýþ gibi görünse de, maceraperest gibi genel bir intiba býraksa da, hiçbir yay, plansýz programsýz hedefi olmadan ve ön hazýrlýðýný yapmadan çýkmaz yola, balýk da idealist bir burçtur, her ne kadar hayatý hasbelkader olaylarla geliþse de, geliþigüzel, inandýðý þeyler uðruna muhteþem hatalar yapsa da, çok ötelerde hayalleri olan, bedeni için deðil ruhu için yaþayan, yapacaðý iþte, konuþtuðu insanda, yapmasýný bekledikleri iþlerde ruh yoksa bir kutsal amaç yok ise, inanmýyor ise, parmaðýný dahi kaldýrmayan balýk enerjisiyle karelenen tutulum, ideallerimizi, inandýklarýmýzý, uzak hedefleri, hayallerimizi þöyle bir düþüncemize getiriyor olmalý. Yola çýkmak istersin de, e söyle bakalým ne kadar inandýn, ne kadar ruhu var inandýðýnýn?

Boða Burcunda 25 derecede seyreden Mars, sabit yýldýzlardan en malefik etkili olan algol ile kavuþumda, tutulum enerjisine katkýsý, gerilimli, hastalýklý, nefes almada zorlandýðýmýz baþýmýzýn kopuyor gibi olduðu bizi rahatsýz eden konularýn verdiði eziyetleri göstermekte.

Meraklý, zihni karýþýk, birden fazla iþ içinde olup oradan oraya koþturan, bir türlü istikrar gösteremeyip her iþi yarým yamalak býraktýran ikizler ’de, Venüs-Merkür ve Jüpiter kavuþumunu görmekteyiz. Jüpiter tutulumun gezgeni, etkisinin negatif deðerde olduðu burçta seyretmekte, yanýna hilebaz Merkür’ü, çalgýya çengiye meraklý Venüs’ü almýþ, tutulumda çocuksu yanlarýmýzý, kurnaz yanlarýmýzý artýrmakta. Sözel olarak çenemizin düþtüðü, merakýmýz yüzünden baþýmýzý derde soktuðumuz, ciddiyet isteyen iþlere yüzeysel kaldýðýmýz, geçiþtirdiðimiz, yüzeysel konularla oyalanmayý pek bi sevdiðimiz dönemleri gösteriyor. Bir yanda ay tutulmasý içsel olarak gerilimli bir hayat sahnesi getirirken, diðer yanda bu üçlü, boþver noktasýna getirebiliyor. Med-Cezir hali, dengesizliðimiz: )

Global duruma baktýðýmýzda, yüzeysel anlaþmalar, geçmiþi olan halý altý yapýlmýþ anlaþmalar, gizli pazarlýklar ortaya çýkabilir þu 1 ayda, hukuksal konularda ülkelerin birbiriyle olan hukuksal mevzularda sona doðru gelinebilir. Durduk yere bir ülke hak talebinde bulunabilir, hava sahalarý, deniz sahalarý, yay idaresindedir, þu dönem buna benzer yüksek bir gerilim hattý var. Çatacak yer arýyorsan bahane mi yok adamým, yok tavuðun benim çimenimi yedi, yok horozun benim tavuðuma baktý, bahane çok. Eee ortada komþunun sahasýndaki milli yer altý kaynaklarý, zenginliði ise, kapitalizm çýlgýn atmakta ise, buna yasal bir kýlýf, doðal bir zemin oluþturulur, kendi öz vatanýnda parya da olur insan, haymatlos da. Manipülasyon altýn devrinde nasýl olsa! Tutulumun yöneticisi Jüpiter, hukuku, kanunlarý, yasayý yönetir, Yay yasal düzenlemeler, anayasa, kitaplaþmýþ, resmiyeti olan kanunlar. Bu salt bizim ülkemiz için deðil, dünyalýlarýn hepsi için geçerli, þu 1 ay en çok yeni yasal uygulamalar, yepyeni yasaklamalar, sansürler, kýsýtlamalar, ilahlýðýný ilan etmelerine ramak kalanlarýn yeni dayatmalarý, beyanlarý gündemde daha dramatik olabilir.

Yay, Dinleri, öðretileri, felsefeyi yönetir, 1 aylýk zamanda, birbirine tahammülü olmayan, dini deðil, kendine gör uydurduðu, bozduðu dini, öðretiyi yaþayanlarýn arasýnda, örneðin Myanmar- Arakan’da, Müslümanlara yapýlan þiddetle ilgili, psikolojik ve fiziksel baskýyla ilgili haraketli gündem içinde olabilir Dünya. Umarým iyiye, Umarým Yay'ýn o iyimser havasýyla, Hoþgörüyle, merhametle, adaletle çözüme ulaþýr. Suriye meselesinde, yeni anlaþmalar, uzlaþý yoluna gidilebilir, Esad’ý halký istemiyor adam o yüzden 3 senedir ülkesinde! Geçici, deðiþken çözümler iþte. 1 ay içinde, dýþ politika alanýnda uzmanlaþmýþ akademisyen dostlarým, yapýlan yeni görüþme, anlaþmalar, söylentiler, hukuksal konular, yasal düzenlemeler vs. olur ise. Tarihlerini, mahiyetini özellikle not alsýnlar, BÜYÜK ALDATMACININ birer parçasýdýr. Hayr görünse de, Su görünse de! Yanýlmak duasýyla. Yay ülkeler arasý istihbarat, Jüpiter ikizler, casuslar, muhbirler, ikiyüzlü kolayca þekil deðiþtiren ikna gücü yüksek olan etkiler, Uluslararasý çapta oldukça büyük ses getirecek ülkeler arasý yepyeni krizler yaratacak casusluk haberlerinde artýþ olabilir. Vay be serhat! Neler dönüyor neler!

Uluslararasý çapta, dolandýrýcýlýk, kaçakçýlýk, tarihi eserlere, doðal kaynaklara ait yapýlan yanlýþlar, þunlar bunlar 1 ay ve devamýnda manþet olabilir. Bu konularda geçmiþi olan, sabýkasý olan bir þekilde haksýz yollarla birilerinin ahý, kaný, üzerinden kendisine kazanç saðlayanlarýn haberlerinde artýþ olabilir. Jüpiter-Ýkizler makalemizde deðindiðimiz temalar, Bu tutulumla en dolu ve en deli haliyle görünür hale gelebilir. Venüs ve Merkür’de iþin içinde olunca, iþte tetiklenme dedikleri böyle.

2009’dan baþlayan ve þu zamana kadar yazdýðým yay burcunda gerçekleþen, tutulum ve diðer ay fazlarýna ait yazýlarda, global etkilerine sýkça deðinmiþtim, arþivden siteye ekledim, Orada yazdýklarým hala geçerlidir global yorum olarak, üþenmezseniz okuyun, hani dünya iþlerine milli meselelere kafa yoran biriyseniz, Kaddafi’nin ölümünden, Esad' ýn durumuna kadar hepsi yazmakta geçmiþ makalelerde. Yok, be Elif, tefekkür halindeyiz, izliyoruz tiyatroyu, inanýyoruz ki;

“ENFAL 30. …çünkü Allah tuzak kuranlarýn en iyisidir. “ Eyvallah der Elif: )

Bu da çok kýymetli! Balýkdaþým için; (etme! )

“ENFAL 56. Onlar, kendileriyle antlaþma yaptýðýn, sonra her defasýnda hiç çekinmeden ahidlerini bozan kimselerdir.”

Sözün Özü: Tutulumlardan, doða da insan da etkilenir, Doðum anýnýzda yay burcunun 4 derecesi hangi yaþam sahnenize denk geliyor ise o konularda aktifleþme olacaktýr. Tutulum fotoðrafýna baktýðýnýzda, anda hangi yýldýz ve gezgenler açý yapmýþ ve hangi evinizde ise, içsel ya da dýþsal gelecek etkiler de o alanlardan olacaktýr. Bu bir tür rehberlik, biz bilelim de, ne gelmekte, giden ne, ona göre bir plan yapalým, Takdir Mevla’dan yine. Hayatýmýza ait, her konuda, kapý bir komþundan tut, yedi kat yabancý olduðun insanlara kadar, iþ, eþ, aþk, saðlýk, eðitim, öðrenim, anne/baba, çevre, ideallerin, vazgeçiþlerin, direncin her biri için bir keþif zamaný olabilir, ömrümüzün pasta karýþýmýna ekleyeceðimiz birþeyleri fark edebiliriz, fazla gelen bir þey var ve fazlalýk tadýný tuzunu bozuyor ise ondan da vazgeçebiliriz, yeni tatlar ortaya çýkarabiliriz. Sadece ne istediðimizden emin olalým, iki arada bir derede deðiþken, depresif hallerde kendimizi ve bizimle olanlarý tüketmeyelim, diðerleri sebep ise ama öyle keyfi deðil hakikaten diðerleri sebep ise bu depresif hallere deðiþken hallere, “ teþekkür ederim, güzel bir yolculuktu, aldýk-verdik, paylaþtýk, öðrendik, öðrettik, ama artýk istiap haddimizi doldurduk, negatif etkilemeye baþladýk birbirimizi, bundan fazlasýnda deðiþim olsa da, dönüþüm olsa da, bu hal deðiþmeyecek, vedalaþalým” diyebiliriz. Kendimizi de, diðerini de Azad edebiliriz, tutkunun aþýrýsý tutuklar!

Evet, ince ince, tüm motifleriyle yazdýk, anlattýk, ortaya bir örtü çýktý, ister battaniye olarak kullan, üþüyorsundur sen þimdi, çekiver üzerine ýsýnsýn ruhun biraz, istersen paspas yap al ayaðýnýn altýna, sokaðýn tozunu silsin, çok gezmiþ, çok yorulmuþsundur sen þimdi!

Sevgimle Kalýn Emi

Elif Hece Öztürk

22 Mayýs 2013- Ankara

astrolojistik@gmail.com


(6) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: yaðmur:)
.... - selam sana ey kalbinin mürekkebiyle yazan,ruhlarýmýza dokunan onlarý saran ...yazýn müthiþ olmuþ..Hiç aklýmda yokken cama yapýþan bembeyaz kar-pare'lerinin verdiði huzuru gibisin ;)
27 Mayıs 2013, Pazartesi, 16:57Gönderen: Denis
üþüyorsundur sen þimdi - ruhumun ýsýnmasý için üzerime çekip battaniye olarak kullanmak istiyorum...benim için yazýlmýþ gibi sanki..yüreðine, kalbine saðlýk hecem...
23 Mayıs 2013, Perşembe, 15:46Gönderen: Ýlirya Seven
Üþüdüm üstümü örtsene anne,anne,anne,anneciðim... - Anneciðim!!!!!!!! Ýçimi donduran sýcak yaz günleri...yaz Elif yaz...Bak bu hayat!!!!Tut Elif tut, bak bu ben!!!!!!kaçýyorum kendimden... kim bilecek?kim görecek?üstümü ört Elif!!!! ört ki ölem...
23 Mayıs 2013, Perşembe, 02:03Gönderen: ceylan yüce
ruhumu örttün sýcaklýgýnla yýne.. - emek verip sanki hepimizin sevdýgý renkleri bilerek ördügün,þu sýcak ama kalbimizin,içimizin üþüdügü adeta bir topragýný kaybetmemek adýna savas verdýgý þu gunlerde.. sýcacýk battanýyen yýne o kadar iyi geldiki elifim..bana hep güc verdi öncü oldu kalemýn..hiç kurumasýn..seni seviyorum..
22 Mayıs 2013, Çarşamba, 18:36Gönderen: Birgül ermekin
yine dokturmussun Elifim. - emeðine, bilgine saðlýk....
22 Mayıs 2013, Çarşamba, 15:54Gönderen: gölge
üff - okudum okudum ve yine kaçasým geldi. Galiba korkaklýk .... offf offff
22 Mayıs 2013, Çarşamba, 15:28