11 Ocak 2013 Oðlak Burcu Yeni Ay Etkileri Sebep - Felek

Su ile çamur arasýna çekildim.
Eflâtun ve Farabî’den ayrýldým.
Kimseden göz dilenmedim.
Cihaný ancak kendi gözümle gördüm.

- Muhammed Ýkbâl

 

11 Ocak 2013 tarihinde, TSÝ 21.43’ de, Oðlak Burcunun 21 º de,(hadi 22 olsun) yýlýn ilk YENÝ Ay’ýna Merhaba diyeceðiz. Güneþ ve Ay, Toprak burçlarý arasýnda, en dayanýklý, sabýrlý, azimli, yýlmadan, korkmadan, hedefine ilerleyen, muhafazakâr, ilkelerine baðlý, toplumun oluþturduðu bilince ve kurallara riayet eden, dürüst, çalýþkan, sistem yapýcý ve koruyucu, düzen getirici, melankoliye eðilimli, inatçý, zirveye talip olan bu yolda gece gündüz çalýþan, geldiði yeri hak etmek adýna her çileyi göðüsleyen, þikâyet etmeyen, zýrlamayan, soðuk ve kuru tabiatýnda, gerçekçi düþünen, hayallerle oyalanmayan, kendini avutmayan, hayal kurmak yerine eyleme geçen, 10.evin, tepe noktasýnýn (MC), yengeç Burcunda köklenmiþ aðacýn, meyvelenmiþ en yüksek dalý olan, ekilenin biçilmesini temsil eden, Satürn ‘ ün (Zuhal), idaresinde olan, aile kurumunu, þirketleri, büyük kurum ve kuruluþlarý, hükümetleri, yönetim biçimlerini vb. temsil eden Oðlak Burcunda kavuþacak.

10 Þubat 2013’de Kova burcunda gerçekleþecek Yeni Ay etkisine kadar, Oðlak Burcu temalarýnda aktifleþme olacaktýr. Yeni Ay enerjileri, taze baþlangýçlara iþaret eder ve bazen de eski olan, bir geçmiþi olan, yaþanmýþlýklarýn, þu dünya sahnesinde oynadýðýnýz oyunlarýn finaline iþaret eder. Birþeyler bitmeli ki, baþka bir þeye baþlansýn. Aþýlan daðlara göre, aðacýn cinsine, köküne göre baþlangýçlar da. Bazen sil baþtan baþlamak lazým, bazen, çürükse yapý, ha yýkýldý ha yýkýlacak yerine, alýp balyozu elimize bi güzel yýkmalý, nerede eksiðiz nerede hata objektif olarak bakmalý, deðerlendirmeli ve yeniden iþe koyulmalý. Ne düþüncelerinizin ne de yapýlarýnýzýn kölesi olmayýn putlaþtýrmayýn, insan yanýlabilir, bi zamanlar þifa olan artýk olmayabilir, sürekli zarar var ise, bir an evvel dönmek iyidir. Yeniden baþlamak yýkmak sallanan yapýyý, ayýklamak çürüklerimizi, içten dýþa doðru bir inþaat baþlatmalý. Zor deðil inan zor deðil, geçmiþte yapan da sendin, þimdi yapacak olan da sensin,

Hayatýmýzýn muhasebesini yapmak, kâr, zarar, gelir, gider dengesine bakmak, hedeflerimizi yeniden gözden geçirmek, yürüdüðümüz yolda hýzýmýzý kontrol etmek, aile oluþumunu, sorumluklarýmýzý, toplumdaki yerimizi vb. saðlýklý düþüneceðimiz bir dönem. Neyi istiyoruz, ne kadar samimiyiz, istediðimiz þeyler için dürüstçe bir çaba veriyor muyuz,  gibi özeleþtiri adýna da oldukça olumlu ki, yeni ay, dolunay þu bu vs. sadece bahanesi, vesilesi, insan öyle bir noktaya gelir ki, ne yýldýzlardan gelen enerjiler etkiler, ne de dünyasýnda olumsuz olup bitenler, normal, akil olan bir insan þu yukarýda yazdýðým Oðlak Burcunun temalarýný hergün olmasa da, bir program hazýrlayýp, haftada bir gün yapsa, ne dersiniz yaþamak daha kolay olurdu. Bu zaman nehrinde akýp giderken, çerle çöple bu kadar boðuþmak, oyalanmak yerine ve her sorunun çözümü akýl ve gönül uyumundayken.

Þimdi Gökyüzündeki Tabloya bakalým, felek çemberinden, yeryüzüne ineceklere bakalým, sebeplere bakalým…

Oðlak burcunda, üçten fazla gezegenin bir burçta olmasýyla oluþan o burca ait özelliklerin güçlenmesi anlamýna gelen bir stelyum görüyoruz. Venüs, Pluto, Merkür, Güneþ, Ay ve Juno asteroidi Oðlak etkilerini güçlendirmiþ. Yeni Ay enerjisi, kaya gibi saðlam (ki hoþ yel alýr, sel alýr, el alýr) iþlere adým atmak adýna bir cesarete iþaret ediyor. Samimi bir çaba ve iþimize, iliþkilerimize, yaptýðýmýz her eylemde, akýl/gönül terazisinde, dürüst olduðumuz her iþ zaten kaya gibi saðlam olur, baþarýya ulaþtýrýr. Kimsenin çabasý havada asýlý kalmaz, cezasý da. Venüs oðlak burcunda, Pluto ile kavuþumda ikili iliþkilere ve finans dünyasýna dikkat çekmekte, Koç burcunda seyreden Transit Uranüs ile kare açýsýný unutmadan, beklenmedik deðiþimler sancýlý bir þekilde hayatýmýzda tezahür edebilir. Her insanýn düþünce ve eylem sistemi kendine özgüdür, bireysel haritasýndadýr kodlarý, tüm dünya bir anda hiç beklenmeyen, iliþki ve finans alanýnda deðiþimlere girecek deðil elbet. Doðum anýnýzdaki kodlarýnýza denk geliyor ise, þu zamana kadar geliþtirdiðiniz bilincinize, oluþturduðunuz yapýya göre etkileyecektir. Biraz teknik yazalým, Kiþinin Yükselen Burcu Yengeç olsun, Oðlak burcu 22 dereceye tekabül eden yaþam alaný, evlilik, ortaklýk, yeni anlaþmalar, ticaret hayatýndaki etkilerin ortamý olan 7.evde Yeni Ay cereyan etsin. Bu evde de kiþinin, kiþisel gezegenlerden güneþ ile mars arasýnda olan bir gezgeni olsun, diyelim ki, mars olsun, mars 20-25 derece arasý oðlak burcunda yer alsýn 7.evde, þimdi mars zaten 7.evde kontrolü zor, tartýþmasý, rekabeti, huzursuzluðu çok olan bir evlilik, ortaklýklara iþaret eder,  evvelinde kiþinin bu alanda, sorunlarý vardýr ve geliverir sebep! Güneþ-ay-mars kavuþur 7.evde yeni ay enerjisiyle, zaten sinyalleri baþlamýþtýr, yemek ocaktadýr, ya kapat altýný piþtiði kadar de devam et yoluna ya da býrak yansýn ateþte, harala gürele dal bu konulara. Hakkýn emrine boyun eðen bu gökyüzü sakinleri, düþünce ve nefsimize artý ve eksi enerjiler göndermekte, bu enerji lafýný da sevmiyorum ama þimdilik mecburen bi söz icat edene dek idare etcez artýk, Sözün özü; imtihan dediðimiz iþler, iþte böyle oluþuyor. YARADANIN sebebe ihtiyacý yok, ama bizlerin hayatý her kerrede sebeplerle. Edilen dua dahi iþte bu gelen etkiler için bir tür korunma, sebep…

Genel yorumlarý bu yüzden saðlýklý bulmuyorum, yoksa ne kelam tükenir ne de kalem, gözlerimiz görmese de aðzýmýz söyler, bi kalem tutan el bulunur elbet.

Toprak ve Su burcu olanlar ve kiþisel gezegenleri, bu burçlarýn 5-10 derecelerinde olan, yaþý, konumu, hali, ahvali yerinde olanlar için, bu dönem hayatlarýna uzun yýllar devam edecek bir iliþki getirebilir, yuva kurmak düþüncesi çok yoðun olarak zihinlerinde yer alabilir. Evli olanlar için ise, uygun konumda alenin çoðalmasý bir bebek düþüncesi yerleþebilir zihne. Ýþ alanýnda Juno asteroidi, ortaklýðýn simgesidir ayný zamanda, Venüs’te ona keza, dürüst, sorumluluk sahibi, oldukça saðlam bir ortaklýk, bireysel bazda yine ortak bir iþ alaný için ideal bir zaman olduðunu söylemek isterim. Haritalarýnýza bakýn þimdi, Balýk-Baþak-Oðlak-Yengeç-Boða-Akrep olanalr,5 ile 10 derece arasýnda kiþisel yýldýzlarý olanlar ve günce tutmaya baþlayýn, e tabi beþikteki bebek deðil, hali ahvali zemini uygun olanlar, lap diye atladýðýmýz için kendimize imtihan olan biz deðil miyiz hý !  bi dene istersen bi tefekkür et þöyle huzurlu isen niye, huzursuz isen niye? Hep baþkalarýný suçlamak niye, hele ki kaderi ne fena, ne kadar fena öyle… Güle meftun isen o gül bahçesi sana yakýnlaþtýrýlýr, neye meftun isen yakýnlýðýnda olan da o. E biraz çeki düzen verelim be kendimize. Yaradan daha ne kadar, rahmet, bereket, merhamet etsin bize…(tüm bunlar kendime siz alýnmayýn aman deyim üzerinize emi)

 

 

 

Yeni Ay Etkileri ve 2013 Senesine Bir Bakýþ

 

1.EVDE: Yeni ay, yükselen burcunda cereyan edenler, Oðlak burcunun 22 derecesi 1.evine denk gelenler ve Oðlak burcu olanlar için, hayatlarýnda uzun zamandýr bekledikleri Pluto baskýsýnýn üstlerinden bi nebze kalkacaðý yeni adýmlar atmaya baþlayacaklarý, yürümeyi yeniden öðrenecekleri bir etki söz konusu. Fiziksel saðlýklarýyla ilgili, medikal astrolojide, diþ, kemikler, iskelet sistemi, iþitme organlarýný ve derimizi etkileyen Satürn etkisini göz ardý etmeden, bu alanlarda tedavi olmak adýna olumlu bir dönem. Uzun vadeyi kapsayan, sabýr ve emek isteyen, yaþamlarýnda önemli bir deðiþimin baþlangýcý olacak etkilere açýklar, Oðlak bilinci, bütünlükten yanadýr, etraflýca düþünür, çoðu zaman, katý, asýk suratlý, sürekli melankolik gibi duran yapýlarý, bizler lay lomlarda iken onlarýn her ne olursa olsun aldýðý sorumluluklar ciddiyetinde olmalarýndan kaynaklanýr. Bizler bin kere düþmeye meyilliyiz, oðlaklar bir kere. E bu da onlara Hakk’ýn lütfu, âlemde her insanýn bir yeri var, sorumluluðu var, terkip olduðu esmalarý bir yansýtma biçimi var. Bizler bozacaðýz, daðýtacaðýz, oðlaklar düzenleyecek, derleyecek, toparlayacak. Çokça da yorulacaklar, e onlar da bu iþler için yaratýlmýþ, bize zor olan, onlara kolay. Her neyse Yeni Ay’ý 1.evinde doðanlar, her ne ise uzun zamandýr adým atmayý beklediðiniz iþler, dünyevi ya da uhrevi,  bu ilim sadece sebebi olsun emi. Keza felek, sebep, vesile, kader aynýdýr.

Minicik bi açýklama: Bitkinin büyümesi, kemiklerin geliþmesi için neden güneþ ýþýðýna, ýsýsýna ihtiyaç duyuyoruz, D vitamini neden güneþ enerjisinden gelmekte, milyarlarca uzaktaki bir cisim demek ki kemiðe kadar etkiliyor, demek ki büyümeyi geliþmeyi saðlýyor, Güneþ dýþ dünyamýzý, þu dar-ý dünyadaki eylemlerimizi, karakter yapýmýzýn temelini etkiliyor ise, ay ‘da iþte aynen öyle içimizdeki dünyayý etkiliyor. Beden Güneþ, Ruh, nefs, Ay. Ýnsanýn %70’i su, ikisi bir harç oluþturuyor maya dediðimiz de bu olmalý sanýrým. Bu enerjilerde iç ve dýþ mayamýza cüzi bir etki ediyor. Güneþe çýkarsan güçlenirsin, fazla kalýrsan yanarsýn, Bir denge illa ki bir denge. Astroloji ilmi o kadar sýð deðil, amma tapýlacak bir ilim de deðil. Ehlinin elinde þifa, ehli olmayanýn elinde ise bir zehr.

Eski âlimler, bu ay evrelerinin vesilelerinden oldukça iyi istifade etmiþler. Gerçi hoþ o zamanlar Hakka daha yakýnmýþtý kullar, daha samimilermiþti,  hani ibadete baþlamadan evvel dýþ temizlik yapýlýr abdest alýnýr ya, o insanlar iç temizliklerine de ayný hassasiyeti gösterdiklerinden bu vesileler, sebepler onlara kolaylýk saðlamýþ. Þimdilerde ne kadar dýþ temiz olursa olsun, içimiz cehennemken nasýl ulaþsýn hayr bize, sebep nasýl dönüþsün hayra …! Suçlamak yok kaderi! Ýç ve dýþ bakýnca kendimize, noksanýmýza öyle çok ki.

Sebep deyince bak aklýma bi’ türkü geldi;

Ýlkin ilkin kalkamaz ol yerinden
Ahirinde ben tutayým elinden
Ayrýlasýn sahibinden evinden
Ýki büklüm olup kalasýn sebep(Allah muhafaza)

 

 

 

2.EVDE: Yeni Ay’ý 2.evinde karþýlayacak olanlar, Oðlak burcu 22 derece, 2.evine denk gelenler, önemli bir kiþisel gezgenle kavuþumu olanlar, maddesel konular, kiþisel deðerler, sahip olduðunuz, sizi siz yapan iç ve dýþ somut olarak elinizde olan ve yansýttýðýnýz herþey, bu alanlarla ilgili bu yeni ay evresiyle hareketlenmeler olabilir. (olabilir diyorum, olacak deðil !) 2.ev alanlarýný pek sevmem ruhumu daraltýyor, geniþ bir ovada dörtnala koþarken ruhum, ne gereði var 2.evin konularýna…

 

Yükselen ve Güneþ Yay'lar iþte 2.ev etkileri bu fotoðrafta gördüðünüz karelerde.bakýn ne görüyorsunuz, ne hissediyorsunuz aynen öyle : ) size iltimas geçtim bak, fotoðraflý anlatým yaptým :) e sizden baþkasýda anlamaz zaten ne demek istediðimi:) iyi ki hayatýmda varsýnýz...öpüyorum yükselen ve güneþ yaylarý ruhlarýndan...

3.EVDE: Yeni Ay 3.evinde cereyan edecek olanlar, yükselen ve Güneþ Akrepler, 22derece alaný 3.eve denk gelenler, kiþisel gezegenleri ile kavuþum yapacak olanlar, (her ev alanýnda ayný þeyi yazmayým, yine ayný diyeyim diðerlerinde siz anlayýn emi) bu alan, taþýnmalarý, seyahatleri, arkadaþlýk ve komþu iliþkilerimizi, yakýnlarýmýzý, iletiþim tarzýmýzý, düþünce olarak kendimizi nelerle beslediðimizi, düþüncelerimizi nasýl ifade ettiðimizi, eðitim/öðrenim alanýmýzý idare eder. Ha þimdi ne olacak,50 yaþýndaki bir insan okula mý baþlayacak, (ha baþlayada bilir, en azýndan içimde ukde Hukuk tahsili etcem),bu yeni ay evresiyle, düþüncelerimizi besleyecek olan, yepyeni arkadaþlýklar kurabiliriz, iletiþim vasýtasýyla, uygun açýlarda ise kendimizi ifade edeceðimiz daha rahat ortamlarda olabiliriz,  kendimizi geliþtirmemize olanak saðlayacak, bir alanýn eðitimine baþlayabiliriz, ne imiþ eðitim öðrenim sadece, akademik kariyer adýna yapýlan deðilmiþ. Seyahatlerimiz olabilir ki bir yükselen akrep olarak size istatistiktik olayým, bu yazdýklarýmý yaþýyorum þuanda: ) hayýrlara vesile olsun. Bana düþen sebeplere yapýþmak en doðal halimle: ) uzatacaðým, uzun uzun yazacaðým da, kendimden, kendim yoruluyorum : ) oysaki benim iþim bu, yazýcý, anlatýcý :) neyse iþte etiketleri ben vereyim üzerinde çalýþmak size emi. Hem artýk herkes astrolojistik: ) bu güzel bir geliþme, el birliðiyle geliþtireceðiz bu ilmi, týpký,  Endülüs Döneminde olduðu gibi…

“dost elinden gel olmazsa varýlmaz
rýzasýz bahçenin gülü derilmez
kalpten kalbe bir yol vardýr görülmez
gönülden gönüle gider, yol gizli gizli”

 

4.EVDE: Yeni Ay 4.evind cereyan edecek olanlar, Yükselen Teraziler, Güneþ Teraziler, (YÝNE AYNI),e biraz bu enerji sizi zorlayacaða benzer, ASC. Çizginizde 20-25 dereceler dâhilinde ise, evlilik yaþamýnýzda, aile yaþamýnýzda, yasadýðýnýz oturduðunuz ev ortamýnda, yeni ay kare etkisi biraz zorlar sanýrým. Bir anlýk kararlar almayýn emi. Kiþisel yýldýzlarýnýz da etki ediyor ise, emlak konularýyla ilgili özel durumlar var ise, ve yine eþler arasýnda bir tatsýz durum var ise, bu yeni ay enerjisinin getirdiðini, hemence þer odaða dökmeyin emi. Zaten son 3 senedir bi yandan Satürn transiti bir yandan Koç Uranüs’ün getirdiði, marjinallik, asilik, bir özgür olma baðýmsýz olma hevesleri, özgürlükle, baþka þeyleri karýþtýrmanýza olanak saðlayan enerjilerle bi surun bi soluklanýn emi. Bu etki bu yeni ay yaþadýðýnýz evi, kurduðunuz aileyi, düzeni imtihan edebilir, yok elin iyisi, kolay mý alýþmak yeni baþtan birine, þiddet ve sorumsuzluk yok ise karþý tarafta kurduðunuz düzenlere sadýk kalýn emi. Ha bir de Uranüs sizi çok etkiliyor bi 5 sene daha etkileyecek, sakýn siz olmayasýnýz sorunun kaynaðý hý ! Yýkmak kolay da yapmasý çok zor. (16 adet istatistiðim üzerine bunlar kaleme alýnmýþtýr. Gözlem-istatistik).ha karþý taraflardan da gelebilir bu minvalde etkiler. En doðru ve herkesin hayrýna olaný seçmek ise bizim nefsimize.

5.EVDE: Yükselen ve Öz Burcu Baþak olanlar,(YÝNE AYNI), baþak sürekli zihni meþgul olan, pratik ve faydacý olan, hizmet odaklý bir iþarettir. Boða en iyi tohumu seçer, Baþak alýr o tohumu, tüm ýrgatlýðýný iþin hamallýk kýsmý olan, çapalama, ekme, sulama, biçme, ýsýdan, tehlikelerden koruyacak sitemler, en saðlýklý þekilde büyüyeceði ortamlarý hazýrlamak gibi iþleri üstlenir. Ve Oðlak Burcuda bu ürünü en karlý olacak þekilde pazarlar, satýþýný yapar, tohumu çoðaltýr, tohuma ait ürünü en iyi olacak þekilde markalaþtýrýr, kurumsallaþtýrýr. Þimdi bize ne bu bilgiler5.ev alanýyla mý ilgili diyeceksinizdir, evet efendim 5.ev alanýyla ilgilidir, Baþak enerjisinde olanlar için bu yeni ay etkisi, ellerinde olan baktýklarý büyüttükleri, hani o çekingen hallerinden bi türlü sýyrýlýpta iþi pazarlama sunmaya gelince çekingen kaldýklarý alanlarda, ellerindeki projeler, iþ hayatlarý, ürettikleri ne var ise ki 5.ev üretmek evidir(yaratmak sözünü kullanmayacaðýmý daha evvel belirtmiþtim) olumlu bir dönemdeler, Ha üretmek deyince 5.ev alaný çocuklarýmýzýn evidir, ikili resmiyeti olmayan iliþkilerimizin evidir. Evli olanlar için bebek dönemi olabilir, çocuklarý olanlar adýna, çocuklarýyla ilgili güzel geliþmeler cereyan edebilir. Hayatýnda biri olmayan yalnýz olanlar ise gönül kapýlarýndan birini, içeri alabilir. Yeni taptaze baþlangýçlar yapabilirler. Tabii ki, Neptün ve Þiron balýk burcunda, aman ha baþaklar Neptün vurgunundan kaçýnýn, Þiron yaralarýndan muhafaza edin kendinizi emi. Zaten kýlý kýrk yardýðýnýz ve ben gibi kýlkuyruk idealist ve huysuz olduðunuzdan dolayý sizden yana umutluyum. Bu zýt enerjiyi siz Baþaklar olumlu kullanacaksýnýz. 1998-2012 arasý çoðu aslan telef oldu gerçi ya:) ama ne idi, yine ne kadar merhametli, kendi fiillerimizle oluþturduðumuz þerlerin dahi sonunda, bakýp samimiyetimize, aczimize yine merhamet ediyor bize, þerden sonra gelen hayr her anda hemde. Elhamdülillah…!

 

6.EVDE: Yükselen ve Güneþ Aslanlar (YÝNE AYNI),bu yaþam alaný, saðlýðýmýzý, günlük yaþam içinde verdiðimiz mücadelemizi, yorgunluðumuzu, fiziksel olarak beslenmemizi, saðlýðýmýza ait iyileþtirme tekniklerini, çalýþtýðýmýz ortamý ve bu ortamdaki arkadaþlarýmýzý, sorumluluk bilincimizi vs. yönetmekte. E þimdi saðlama yapalým mý beraberce. Aslanlar adýna birleþmeyen bir açý söz konusu, yani kör açý kalýbý (150), bu yeni ay evresi, Jüpiter/Ýkizler desteði ve Uranüs /Koç desteði ile kör gözlerini açabilir. Ya saman gibi olmayalým nolur ya, insanýn her aný kendine hizmet etmeye gönüllü melaikelerle dolu, sýzlanmayý keselim bi lütfen. O saðlýksýz olan kiþinin kendisini yakýp kül eden en büyük düþmaný olan egolarý bi susturalým yahu, her zaman krallar gibi yaþayacak ya da krallar gibi karþýlanacak deðiliz ya: ) bir takdir eden bulunur elbet, görevin olduðu için yap iþini, sevdiðin için yap iþini, boþver takdiri þunu bunu, pohpohlanma aþkýný salla bi tarafa, su akar yataðýný bulur, ne bu hýrs ne bu takdir görme isteði, odaklan hedefine ve yýlmadan ilerle, týka kulaðýný, bazen bunlara öyle çok takýlýrýz ki, e iþte imtihan ya, asýl amacýmýzdan uzaklaþýrýz, imtihaný döndür hayra, bunlar seni kýzdýrmasýn bilakis teþekkür et, he he de geç emi: ) saðlýklý alanýna da dikkat, deri, kemik, diþ, iskelet sistemi gibi emi.

7.EVDE: Caným Yengeçlerim, kadergahým:) hem öðrencim, hem de öðretmenim olan yengeçler, hem hastam, hem devam, hem de hasta edenlerim :) yükselen ve güneþ Yengeçler, (YÝNE AYNI) bu etkiyi, evlilik, ortaklýk, yeni anlaþmalar, ikametle ilgili konumlarý, açýk açýk size meydan okuyan unsurlar, alanýnda zýt açýda almaktasýnýz. Üstelik Oðlak Burcundaki Stelyumunda kaþrýsýndasýnýz. Bu yeni Ay iliþkiler alanýnda, ortaklýk yaptýðýnýz iþler alanýnda, toplumla olan sosyal çevrenizle olan iliþkileriniz alanýnda, yeni bir yere baþlamak, yeni bir iþe adým atmak alanýnda diyor ki, sana kapýlar açýlabilir, Temmuz 2013 öncesi Jüpiter Gezegenlerin azam-ý ikramý teþrif etmeden evvel hanene, bir tohum zamanýndasýn seni bi yoklayabilir þöyle, Toprak ve su burçlarý adýna taptaze iliþkiler görünüyor gökyüzünün konaklarýnda, sen de dâhilsin buna, bu zýt enerji senin için karþý taraftan kendini görmeni saðlayabilir. Þöyle bir kendine iliþkiler, toplumsal ve sosyal alanlarda çeki düzen vermeni saðlayabilir. Sancýlý bir süreç olabilir ki zaten 2008 den bu yana alýþtýnýz ve hatta 2004den bu yana her anýnýz sancý bi doðmadý þu bebek deðil mi? 2014 de inþallah nur topu gibi e aðlatan Mevla, güldürür elbet. Ortaklýklarý olan, hukuksal konularla ilgili bir gündemi olan yengeçler ise, yeniden bir deðerlendirme yapabilirler, bu konulara iliþkin yoðun bir trafik yaþayabilirler. Zaten 2013 yazý itibariyle inþirah eden el göðüslerinde olacak.  Ýnþallah hayýrlýsý onlar için.

8.EVDE: Yükselen ve Güneþ Ýkizler, (YÝNE AYNI),8.ev alaný için nette büyük hatalar dolaþmakta uyarmak isterim evvela, her bilgili almayýn bilincinize ve hatta olumsuz olanlara o kadar odaklanmayýn elbette pembe gözlük de takmayýn. Sadece süzün bi emi. Her 8.evine Satürn transiti gelen, eþini, ebeveynini kaybetmez, her 8.evinde Uranüs transiti gelen hayatýný kaybetmez, böyle bir saçmalýk yok, olsa dahi olmasý gerektiði için zira Ölüm ve Sonrasý asýl gaybi bilgidir. Ha iþaretlerle keþf ehli olanlar arifler vs. bu alanlarda icazetli olanlara bildirilebilir bir þekilde ki onlar dahi sýrlýdýr, bu alanlarda konuþmaz ve bir þekilde perdelerler. Ölüm illa ki somut deðildir, insan yaþarken de ölür, bir iflas, büyük bir travma, bir hastalýðýn pençesinden kurtulduktan sonraki hayat, iþte doðum ve ölüm evi, krizler evi, sýkýntýlar, gizemler, karanlýk dehlizler, borçlanmalar, ortak olan gelirler, baþkasýna ait olan bizim paylaþtýðýmýz gelirler, eþlere ait gelirler bu evin alanýndadýr. Cinsellik konusu, üremek de tabii ki. Þimdi sizleri bu temalarda etkileyecektir. Jüpiter’in pek öyle size hayrý dokunduðunu söylemek mümkün deðil, her sene popüler bir söylemdir gýrla gider, e artýk halka böyle þeyler vermeyin, çöp ettiniz þu ilmi, evet Jüpiter azam-ý ikramýdýr gezegenlerin, Hakkýn Rezzak, Fettah, Latiyf, Hadi, Muðni kapýsýdýr da, e neden tam anlatmýyorsunuz Fettah açýlan kapýlar ise, kiþi o kapýlardan þerri de isteyebilir, Rezzak rýzýk ise, kiþi haram olana da talip olabilir, Muðni geniþlik ise, insan sorunlarýný da geniþletebilir, büyütebilir. Ýkizler burcunda Jüpiter fazla etkin olmayabilir. Yay burcunun zýttý ikizler ve zýtlýk düþmanlýk demektir, düþmanýn evinde insan ne kadar rahat edebilir ki. Bundan sonra Jüpiter bu sene þu burçta derken lütfen bilinçli deyin emi. Yengeç burcunda Jüpiter Yücelir, þeref alýr, zira yengecin tabiatýna uygundur Jüpiter, iþte þimdi deyin 2013 ve 2014 Yengeçler adýna yine çabalarýna istinaden, tabii ki öyle miskince oturduklarý yerden deðil, lütfu bol olacak dönemler diye…

”(valla okudum da gergin gibi yazmýþým, inan ki deðil:) Relaks YA HÛ desturu olan birini germek çok zor olsa gerek, Yay mýyým ne bu ne gamsýzlýk bu ne rahatlýk bu ne alýmsýzlýk: ) yumuþak yumuþak yazýverdim:) “

9.EVDE: Boða ve Yükselen Boðalar için, bu yeni ay (YÝNE AYNI) neler getirecek bakalým. 9.ev alaný, ahlak yapýmýz, felsefemiz, uzak ülkeler, uzun seyahatler, yabancýlarla olan diyaloglarýmýz, maneviyatýmýz, dini temalý olan özel uðraþýlarýmýz, yaþama baktýðýmýz vizyon, ileri derecede eðitimini aldýðýmýz uzmanlaþtýðýmýz alanlar, yükseköðrenim diyelim buna, yargýya intikal etmiþ hukuksal konular vb. alanlarýn yeridir. Boða burcundan olanlar için, uzaklardan gelenler, uzaklara gidecekler, yabancý temalý, kültürleri ve alýþkanlýklarý dýþýnda hayatlarýnda yer bulmuþ geliþmelerle ilgili bir gündem sözkonusu. Satürn akrep burcunda þimdilik 0-10 derece arasýnda dünyaya elen yani 21 Nisan -2 Mayýs arasý doðumlu olan Boðalarý etkilemekte, Oðlak Burcundaki Pluto ve Balýk burcundaki Neptün Þiron da ayný þekilde bu dilimde olanlarý etkilemekte. Boðalarýn sabitliðini kýracak nefes almalarýný saðlayacak, yaþamlarýna farklý bir pencereden ve geniþ bir pencereden bakmalarýný saðlayacak birileri dâhil olabilir, buna paralel geliþmeler cereyan edebilir  : ) Abim Boða Burcu, þimdi Ankara’ya geçeceðim, sýla i rahim yapýp döneceðiz, abimin sabit yapýsýna bi el atayým bari, istatistiðim, kobayým olsun, Ankara’dan bildiririm geliþmeleri:)

10.EVDE: Koç –Yükselen Koçlar (YÝNE AYNI) 10.EV temalarý nedir? Mesleðindir, mesleðinle ilgili edindiðin statün ve gelirindir, ebeveynlerindir, dünya evinde kurduðun yapýnýn son katý çatýsýdýr, toplumun nazarýndaki yerindir, oluþturduðun bir düzen vardýr, aile, iþ, arkadaþ, özel ve genel bu düzene ait, yapýlanmanýn nasýl olduðudur. Hedeflerindir, idealin olan konular ve sorumluluk almaktýr, disiplindir, hayatýnda en çok sabrý göstermen gereken evlerden biridir, Bir koç için sabýr ne demek çok iyi bilirim. ) öldür ama sabret deme, lakin hayat bu öðretiyor ama yine sabýrsýzlýk yeri geliyor çýkýyor bir yerden. Evet, Koç etkili olan dostlarým, yeni ay enerjisi biraz zorlayacak gibi, öncü insanlarsýnýz, liderlik yapan baþý çeken, masum, çocukça bir kalbe sahipsiniz, öfkeleriniz dahi saman alevi, kalbi tövbeye en yatkýn olan insanlar çoðunlukla Koçlardan çýkýyor istatistik yine :) hayatýnýzýn tepesine çýkardýðýnýz her ne ise ama her ne ise sizi 1 aylýk süreç beklemekte, karlý bir dað oluþabilir önünüzde, ya aþmak zirveye týrmanmak, ya da vazgeçmek deneyimi bekleyebilir. Ebeveynlerimizle ilgili konular gündeme gelebilir, yaþamýmýzda istediðimiz yer adýna yeniden bir yapýmýzý elimizde mevcut olaný gözden geçirme dönemi olabilir. 10.ev hýrslarýmýzýn evidir, Oðlak Stelyum enerjisi, Uranüs’ün büyülü tuhaf þaþýrtan enerjisiyle, beklemediðimiz þekilde cereyan edecek olaylar vuku bulur ise sakin olmalý bu dönem biraz daha sessizliðe iþaret etmekte. Sizlere buna benzer enerjiler gelebilir, tekrar yazayým, hatýrlatayým, enerji budur gelen deðiþmez de, kiþinin yaþý, konumu, oluþturduðu bilinci, maneviyatý içindeki dünyanýn sultanýyla olan ünsiyeti, gelen etkinin niteliðini kendi yapýsýna göre deðerlendirir.

 

11.EVDE: Yükselen ve Güneþ Balýklar, kendi burcum olduðu için kýsa tutacaðým : )e bizim suçumuz ne demeyin sevgili Balýklar, BALIK iþte, kahrý da hoþ, lütfu da hoþ, bir akvaryumumuz var, diþimizle týrnaðýmýzla, kimseden yardým istemeden yaptýðýmýz, Yalnýz Rahmana dayandýðýmýz, e þimdi bize gelen etki negatif de olsa biz oh ne güzle oldu iyi oldu diyenlerdeniz, Bu böyle olmasaydý ben kendime gelmezdim, iyi ki sevgili unutmamýþta hep hatýrlatýyor kendini diyenlerdeniz: ) demeyenlerimiz de var tabii ki, e onlarda güzel biz de güzeliz, balýk bu biri saða doðru akmak ister diðeri sola: )çift iþarette, saffýmýza baðlý iþte.11.ev alaný, insanýn ürettiði, meydana çýkardýðý ürünlerini sunma pazarýdýr, Hý ! bir balýk için Pazar mý denildi ne fena  : ) balýk þimdi hemen kaçar, aman kimse bilmesin onu, benden evvel baþkasý seni görüp sevmesin  : )daðýldýk yine toparlayalým hemence. Zaten destaný da aþtý, Orhun kitabeleri mübarek! Bir kahve alayým öyle sonlandýralým : ) 04:41

Evet, nerede kalmýþtýk, Pazar demiþtik en son; 04.49

“Kendi çaðým benim, derin anlamlarýmý anlamaz, benim Yusuf’um bu pazar için deðildir.”M.ÝKBAL

11.EV alaný, iletiþimin en üst halidir, 3.evde yakýnlarýmýzla bizi birebir tanýyanlarla iletiþimdeyizdir, 11.çeve geldiðimizde, yeni tanýyacaðýmýz, tanýþacaðýmýz, geniþ gruplarý simgeler, iletiþimin üst skalasý, teknolojik iletiþimi simgeler, Ayný dava için yola çýkanlarý simgeler, hepimizin istekleri arzularý vardýr, hani ara sýra hayal ettiði, olmasýný ümit ettiði, beklediði bir yarýn vardýr, yarýnlarý vardýr, dualar, istekkler, arzular evidir bu yüzden. Evet, Balýklar, Satürn desteði bizimle, 2007-2010 arasý geçtik feleðin çemberinden, Satürn baþak etkisiyle hizaya geldik bir düzene bir nizama kavuþtuk en azýndan þu daðýnýk, hep emanet gibi yaþayan kendimizi, yine emanet sonuçta dünya geçici bir meskenden ibaret, en azýndan gelecek adýna biraz daha ayaklarýmýz saðlam basmaya baþladý, Neptün ve Þiron da hanemizde, bu yeni ay evresiyle yukarýda sýraladýðým alanlarda hayatýnýzda aktifleþme olabilir. Seçim size ait. Güzel enerjilerle çevrelenmiþsiniz ne güzel. Bir davanýz var ise durmak yok yola devam   : ) bir hayaliniz bir duanýz bir isteðiniz var ise iþte sonlara yaklaþýyorsunuz belki de kimbilir, ýsrarla duanýzda devam edin ve eyleme geçin artýk bu yeni ay bunu söylemekte. Ha sorunu olan sorunlu olan balýklar var ise, dediðim gibi, bireysel haritalarýnýzda kodlarý, bu etkiler, birebir bu enerjiyi kiþisel gezegenleriyle, doðum haritasý ve transitlerle olumlu alanlar için geçerli. Anlatabildim mi bilmiyorum  ) genel yorumlarý sevmiyorum ve mümkün mertebe uzatýyorum etkileri bireysel ve istatistiklerle kaviliyorum. Ha haritasýnda olumlu görünümler de vardýr, lakin harekete geçmez, nefsine uyar, baþka þeylere takýlýr gider, çöple uðraþýr þerle boðuþur vs. ve tabii ki Ýlahi olanýn emri son kararý kaderin de ötesinde. Onun da nasibine gelmiþ öyle. Herþey astroloji ilminin nizamýnda deðil elbette.

12.EVDE: Yükselen ve Öz Kovalar, 12.ev temasý, bilinçaltýmýzý, korkularýmýzý, bizi sindiren, pasifize eden sorunlarýmýzý, yokluk, yoksunluk, sýkýntý, hastalýk, keder, üzüntü gibi konularý içerir, hani yüzümüze gülen arkamýzdan kuyumuzu kazanlar vardýr ya iþte bu ev bu insanlara da iþaret eder. Bu evde kendimizi sabote eden biz olduðumuz gibi, bilmediðimiz bir güç tarafýndan da sabote ediliyoruzdur bunlarýn sýkýntýlarý vardýr bu ev kýsaca Balýk Burcunun evidir ya hani, kurban/kurtarýcý, adanmak, adamak, vazgeçmek, pes etmek, Teslim olmak, karanlýðýmýzla yüzleþmek, manevi olarak aydýnlanmak alanýdýr, kimse bir þeyini feda etmeden, Cananýna can sunmadan sonsuz hazza eremez, bu ev biraz da bunu öðretir insana, ne adayan harcar ne de adanan harcar bunu öðretir insana. Bu yeni ay evresi biraz da bu etkileri içeriyor gibi sanki feda etmemiz gereken birþeyler mi var ne hayatlarýmýzda, Satürn Akrep Burcunda ilerlerken, sizleri karelerken, Uranüs enerjisi Koçta sürekli dürtüpdurup (ege þivesi kurban olayým) hesapsýz kitapsýz anlýk iþlere meylettir iken hý ne dersiniz, biraz içimize dönmek, manen kendimizi beslemek içimizdeki dünyadaki çöplere bir bakýp atmak, çözülmek, yüzleþmek, arýnmak sonra aydýnlýða çýkýp hayata yeni bir merhaba dememizi mi istiyor acaba!  Bu yeni ay enerjisi siz kovalarý çok yakýndan ilgilendiriyor, 22 derecelerde güneþiniz olmasýna da gerek yok, Oðlaktaki stelyum, güçlü gezegen kümeleþmesi, yeni ay enerjisinin bilincinizin baðlý olduðu Oðlak burcunda cereyan etmesi, 1 ay sonra kendi burcunuzda geçekleþecek yeni ay ve yine misafir gelecek diðer gezegenlerin etkisi. Þu mesajý vermekte sanýrým, bak 1 ay sonra bir kapý açýlabilir yaþamýnda, þimdiden baþla temizliðe, aklýný meþgul edecek bir þey kalmasýn, kendinle yüzleþ, bi yapýlandýr içindeki dünyayý yeniden, her þey içimizde, düþüncelerimizle geçeriz eyleme, içindeki ne ise dýþýnda bulacaðýn da odur, bi kontrol et hazýrlýk yap mý demek istiyor ne…

Evet, bir Yeni Ay makalemizin sonuna yine geldik, bu defa hem yeni ay hem de 2013 de burçlarý neler bekliyor diyenler için kendi tarzýmla umarým anlayabilirsiniz, gayet huysuzca bir makale hazýrladým. Yeni ay, Güneþ ve Ay Rahman olanýn ayetleri, emrine boyun eðen kuvveler, emre boyun eðmek demek, emir almayý gerektirir, sadece güneþ, ýþýk ve ýsýyý, ay geceye ýþýðý vermek adýna, sadece mevsimlerin oluþmasý adýna, deðil sanýrým bu emirler ki, yukarýda da bahsetmiþtim, bunlarýn dýþýnda da pek çok etkileri mevcut, Kitabýmýzda da sýk sýk deðinilir, Güneþ ve Ay’ýn hareketlerine, düþünenler adýna ibretine vs. Elbette burada astroloji ilmini savunmak deðil meramým, dedim ya, astroloji ilmi bahanesi, insan ve doða yaþýmda etkin olan sebeplerin belki de binde biri, Haktan aldýklarý emir üzerine bizlere ne getirmekle mükellefler ise inþaAllah "-HAK ETTÝÐÝMÝZLE DEÐÝL YÝNE DE LÜTFUYLA AÐIRLAR BÝZÝ…-" Sabit olmayýn, hiçbirþeye sabitlenmeyin emi, putlaþtýrmayýn, ölüm/kalým savaþýna dökmeyin emi, yýkýlabilir dünyamýz, tarumar olabilir gönül yurdumuz, insan yasadýðý müddetçe yine doðrulur yine kalkar ayaða. Ölüme kadar olan bu misafirlikte hiçbirþeyi benim diye sahiplenmeyin emi. Yaþadýðýnýz anda ne ise yanýnýzda elinizde olanlar kadrini kýymetini bilin Hakkýný vererek ruhunuzla yaþayýn. Samimice dürüstçe yürüyün. Gitse de, alýnsa da, yok olsa da, bambaþka bir yere taþýsa da bizi hayat, yine, yine de bahar gelir, bakmayýn, görün emi. Bak kýþýn sonunda bahar var…

Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar câna batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler görmeden yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli…

 

Seheri sen sevdirdin, hep gel emi…

 (8.Geleneksel Ankara, sýla-i rahim Kýþ sezonunu hafta sonu açýyorum inþaallah:) ne zaman geleceksin diye sual edenlere duyurulur:) 5 ay beraberiz,saðlýklý yaþam, dengeli beslenme, düzenli uyku…ana kucaðý, baba ocaðý, aðabey sýcaðý, Halacýðým- aþkýsý diyen bir dilin tatlýlýðý, ve yârin gönül otaðý (Hacý Bayram Veliyullah)… elhamdülillah.

Sevgimle Kalýn emi

Elif Hece Öztürk

Ýzmir – 11 Ocak 2013

gönül daðý yaðmur boran olunca
akar can özüme sel gizli gizli
bir tenhada Can, Cânâný bulunca
sinemi yaralar, dil gizli gizli…

astrolojistik@gmail.com


Not: Gönül Daðý - Rahmetle- Hasretle Neþet Ertaþ- Jülide Özçelik yorumu eþliðinde bu makale kaleme alýnmýþtýr.


(10) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Londra Akrep kartal.
Elif Elif - Bayildim ozellikle Ikizler yorumuna... Ruhundan operim..Allah'a emanet ol..Sevgilerimle..
29 Aralık 2013, Pazar, 15:27Gönderen: adým yok benim
güzel olmuþ - böyle ev ev ayrý ayrý yazmanýz çok güzel olmuþ, bizler için. sizin için biraz yorucu olsada böyle devam etmesini isteriz...
19 Ocak 2013, Cumartesi, 09:39Gönderen: Elif Hece
@beran- urfalý angaralý izmirli:) - Mail gönderdim.) teþekkür ederim merak ettiðin için ve özür de dileyim merakta býraktýðým için:) sevgimle öperim ruhundan
16 Ocak 2013, Çarşamba, 09:38Gönderen: beran
hanýmefendi merak edilmektesiniz :))) - .
16 Ocak 2013, Çarşamba, 05:27Gönderen: Birgül
yeniaayýmm - Caným elifim, eline, emeðine. bilgine saðlýk. çok güzel bir yazý olmus yine.
12 Ocak 2013, Cumartesi, 16:12Gönderen: Elif
Kutlu doðum ayý - Hem bu yeni ay Mübarek Peygamberimizin dünyayý þereflendirdiði ay..Hiç bu ayda kuluna zulmedermi hüdasý? Bunu düþünerek de teselli buluyorum..:)

12 Ocak 2013, Cumartesi, 06:39Gönderen: Elif
Teþekkürler - Öncelikle hayýr dularýnýz için teþekkür ederim...Þu karmaþýk duygular içinde okuduðum yazýnýzý yanlýþ anlamýþým..tekrar okuduðumda doðrusunu anladým Elhamdülillah...Yorgun olmanýza raðmen gönderdiðiniz Mesajýnýz için çok teþekkür ederim Allah razý olsun.. Kainattaki her þey Rabbimin emrinde dilerse bu tutulumlardada bizlere hayýr getiririr inþallah..Allah'a emanet olun..
12 Ocak 2013, Cumartesi, 06:27Gönderen: Ayfer ablan
yay - Yükseleni yay olanlardaným..sen de iyi yürekli, mis gibi, tertemiz, arý, duru, saf ve sonsuz bir güzelliksin....sen beni umutlandýrdýn ya...layýk olduðun tüm o güzelliklere kavuþtursun Mevla da seni.
11 Ocak 2013, Cuma, 19:07Gönderen: Elif Hece
adaþýma - Selam Elif Haným,
geçmiþ olsun, neyi haklý çýkaracak allahmuhafaza,
orada astrolojide yanlýþ olan bir konuya temas ettim.insanlarý korkutuyorlar
8.eve gelen bir transit ya da natal haritada bir gezgen etkisi tutulum vs olunca nette yalan yanlýþ ittikadi olarak þirke kaçan,
ölüm konusuyla ilgili öleceksiniz þu bu vs gibi yorumlar var.bunlarýn sakýncasýna deðindim. yanlýþ mý anlaþýldým yanlýþ mý anlattým anlayamadým:( çok üzüldüm hem rahatsýzlýðýnýza hem d ebu açýklamamýn yanlþ anlaþýlmasýna. Astoloji ilminin ötesind ekulun samimiyetle Rabbine olan yakýnlýðý iliþkisi dualarý vs. yeniden doðumunuz olsun bu inþaallah. hastalýkta nimettir inanan için. neyse uzatmayým yorgunum biraz. sevgiyle
11 Ocak 2013, Cuma, 17:10Gönderen: Elif
yükseleni ikizler olan kovalar ne yapsýn? - 24 ocak doðumlu Yükseleni ikizler olan kova olarak yazýnýzý okuduðumda biraz üzüldüm.Ama sonra kendime toplan ey Elif Herþey Rabbin emri iledir diyerek telkin verdim..Gelirse Ölüm Mevladan gelecek.. Onun kahrýda hoþ lutfuda hoþ..24 ocak doðum günüm sonrasýnda çýkacak tomografi sonuçlarým belki sizi haklý çýkaracak.Belki bekide diyebildiðime göre Rabbimden umud kesmemiþim hala Elhamdülillah..
11 Ocak 2013, Cuma, 13:05