24 Aralýk 2011 Oðlak Burcunda Yeni Ay Etkileri- ARÞÝV


24 Aralýk 2011 Oðlak Burcunda Yeni Ay Etkileri

seni düþünmek güzel þey, seni düþünmek ümitli þey,
dünyanýn en güzel sesinden, en güzel þarkýyý dinlemek gibi bir þey
fakat artýk ümit yetmiyor bana, ben artýk þarký dinlemek deðil,
þarký söylemek istiyorum
 N.H.R.

 

 

24 Aralýk 2011 Türkiye saatiyle 20.06’ da Oðlak Burcunun 2 ° 34 ‘ derecesinde yeni ay oluþacak. Oðlak burcu öncü iþarette, toprak elementinden ve yöneticisi Satürn olmasý nedeniyle, bu yeni ay oluþumunda, Satürn’e özgü konularla ilgili, toplumdaki yerimiz, geleceðe ait ulaþmak istediðimiz hedeflerimiz, kendimizi saðlama almak, güvenlik açýklarýmýzý kapatmaya yönelmek, duygusal yönden ziyade daha mantýklý ve somut olaný istemek, bunun için yeni inþaya baþlamak gibi konularda yeni kararlar, baþlangýçlar bizi bekliyor olabilir. Oðlak gelenekçi, muhafazakâr ve iþkolik bir yapýya sahiptir, aþaðýlarla iþi yoktur ve gözü hep zirvededir, ha düþünürsek þayet onun yaratýlýþýndan gelen fýtratý da budur ve cidden geldiði konumu hem hak eder hem de hakkýný verir. Ýþte bu yüzden vicdanen rahat olarak ulaþtýðýmýz konum köklü olur, içimize sinen herþey gibi ve elbette sabýr ve istikrarla.

 

Gökyüzü tablosuna baktýðýmýzda, dönüþümün temsilcisi pluto, yeni ay etkisine damga vurmuþ, güneþ-ay ve pluto kavuþumlu yeni ay, uzun süredir devam eden yer altýna gömdüðümüz, yüzleþmekten korktuðumuz, hem için için isteyip hem de, güvenliðimiz, gelecek garantimiz gibi korkularla eylemsiz kaldýðýmýz kendimizi kanser etme yoluna gittiðimiz konularla ilgili özellikle yengeç-terazi-koç ve yine bu burçlarýn baþlangýç derecelerinde kiþisel yýldýzlara sahip olan, 90.150.180 ve kavuþum açýlarýna sahip olanlar için 2012 ve devamý niteliðinde bir yeniden doðum olabilir. Pluto en sert açýlarla þahlandýrýr, bazý gezegenlerin olumlu açýlarý þifadýr pluto ise etki itibariyle krizlerden sonra gelen doðumu simgelemesiyle, yeni ay enerjisiyle birleþen gücüyle en sert açýlarý yapacaðý burçlar adýna en hayýrlýsý olacaktýr. Koç burcunda seyreden Uranüs’ün yeni ay enerjisine kattýðý 90 lýk zorlayan kare etkisiyle, zor gelen deðiþimler için itici bir güç oluþuyor.

 

 

Oðlak gelenekçiliðinde ve kuralcýlýðýnda, kendimizi hapsettiðimiz dünyevi kavramlarýn içinde cebelleþirken çok ince bir ayrýntý olan, her kulun kendinden sorumlu tutulacaðýný ve yalnýzca kendisini var edene hesap vereceðini  hatýrlayýp, 2012 senesi için bir güzel insanýn kendini hapis ettiði dünya esaretinden özgürleþme ve karanlýðýndan arýnma baþlangýcý. Saygýsýzca özgürlük deðil, edebince kul olmanýn içsel özgürlüðü adýna, sanýrým biraz ara vermeli dünyevi hýrslara, olmamýþlarýn hüznünü yaþamaya, olanlarýn yasýný tutmaya. Oðlak katýlýðýný eritmek çok ama çok zordur, inatlarýndan vazgeçirmek çok zordur. Biraz da kendini yaþa demek çok zordur, herþeyi düzenleme hastalýðý varken kendi özel yaþamýndaki düzensizliðinden kaçýþý yine iþkolikliðe veren herhangi bir statü için hýrsa düþen oðlak (ay-yükselen-ve haritamýzda oðlak /Satürn ün bulunduðu yaþam alaný herkes için geçerli) Uranüs’ün bu enerjisi, pluto’nun da desteði ile ilgili ev alanlarýmýzda tam 2 sene kadar bizleri yumuþatacaða benzer.

 

 

Yeni ay enerjisi ve pluto birlikteliðine, Boða burcunda yer alan Jüpiter’de olumlu destek vermiþ durumda, boða âlemin finans alanýný ayakta tutar, sahip olma isteðimizi artýrýr, kararlý, pratik ve uyumlu, huzur pin kodu olan, hazlarýna düþkün, iþe yarar bir iþarettir, hýrslarý fazladýr, bu herþeyin en iyisine en kalitelisine sahip olma arzusundan ileri gelir pek öyle boðanýn ünle namla þanla iþi de yoktur. “Üne bakma, altýndan çýkan una,aðzýndasn çýkan kelama bak “(babacýðýmýn mirasý bendenize bu söz),Jüpiter’in verdiði bu destekle, yaþamlarýmýza dönüp bir bakalým, artýk biz küçük âlemler sýrayla deðil bir an evvel sýralý sýrasýz harekete geçelim, yaþamýmýza huzursuzluk veren etkileri sevgiyle uðurlayalým, þahýs, iþ, evlilik, iliþkilerin tümü, ise yaramaz bizi üzen kavramlar, korkularýmýz, yaþadýðýmýz kent, baðýmlýlýk noktasýna getirdiðimiz alýþkanlýklarýmýz gibi. Oðlak /Satürn enerjisi toplumdaki konum ve saygýyla ilintili olduðu için, þuan ki yerimiz nedir? Beklediðimiz þey nedir? Saygý görüyor muyuz? O saygýyý hak edecek ne yapmaktayýz gibi pek çok soruyu da bilincimize iþleyecektir. Pluto ve Jüpiter etkisiyle, geniþletip vizyonumuzu, içimizdeki aleme dönüp tarafsýzca þöyle bir gözden geçirip, pekâlâ Satürn vari yeni inþaatýmýza baþlayabiliriz deðil mi inþaallah hep birlikte.

 

 

Transit Satürn ile Transit Neptün arasýndaki oluþan olumlu üçgen açý ile soyut halde olan, uygulama sahasýný oluþturmakta ve görmekte zorlandýðýmýz, hayal, idealler, geleceðimiz adýna önemli olacak kararlar için de güzel bir dönem baþlýyor. Yýldýzlar vesiledir ve evet her insan ayný etkilenmez, bu þuna benzer, gökyüzünde seyreden her bir yýldýzýn kendine özgü evrensel bir sesi melodisi vardýr, Rahman'ý zikrederken her dönüþünde çýkardýðý bir melodi ve o seslere kimi kozmik enerji der, kimi ses dalgalarý vs. iþte bu yýldýzlarýn dönüþlerinde çýkardýðý melodi, kulaðý týkalý olmayana þer dahi olsa hayr olup ulaþýr. Ýþleyecek insanýn kendi iradesi. Gelen belli, gelenin nasýl bir sofrada yeneceði kulun seçimi, kulun masayý kendi eliyle hazýrlayýp, yüzleþmesi...

 

Güneþ-ay –yükselen burcu Oðlak olanlar için son 2 sene oldukça sorunlu geçti, transit satürn'ün yapmýþ olduðu sert etki ile eskisinden daha çok yoruldular daha çok mücadele içine girdiler, yaþam daha bir aðýr olmaya baþladý. Sorumluluklarý arttý, yetiþemez oldular, zamanla yarýþ baþladý. Mesleki alanlarýyla ilgili tatsýzlýklar oldu. Ebeveyn rollerine iliþkin acýlar biriktirdiler, Bu yeni ay hani her zorlukla beraber bir kolaylýk vardýr ya, iþte bu yeni ay evresinde tarlaya tohumlar atmak adýna harekete geçeceðimiz þeylerin her ne ise, ürününü 2012 Ekim ayýnda Satürn’ün akrep burcuna geçmesiyle olumlu yönde biçmeye baþlayacaðýmýzý gösteriyor.

 

 

Haritanýzda Oðlak alaný hangi eve düþüyor ise bu yorum o yaþam alanýna dâhil olarak hepimiz için geçerli. Kiminin 9.evine düþtü oðlak, eðitim hayatýnda ertelenmeler, kýsýtlý imkanlar, sorunlar, yasal süreci olan konulara iliþkin tatsýzlýklar, kiminin 4.evine düþtü oðlak, aile bireyleri ile ilgili sýkýntýlar, anne/baba saðlýðý, kiþinin kendi kurduðu yuva içinde yaþadýðý huzursuzluklar, kararsýzlýk, harekete geçememe, kiminin iliþki bazýnda 5.ev alanýnda, yaþamýna giren sýkýntýlý insanlar, sýkýntýlý mücadelesi bol iliþkiler, yorgunluklar… Olsun varsýn yorgunluklarýmýz hayata attýðýmýz en afili imzadýr ve acý ruhun fiyakasýdýr. Güzelleþtik deðil mi hepimiz güzeliz. O zaman? 13 Aralýk 2012 de Yay Burcunun 21 derecsinde Bir Yeni Ay cereyan edecektir. Geçen senenin Aralýk ayýnda cereyan eden Yeni Ay Etkileri ön hazýrlýk olarak arþivden, sitemize eklenmiþtir.

 

“o zaman þarký söylemek lazým avaz avaz
o zaman þarký söylemeli çýðlýk çýðlýða
o zaman yüreðin yükü hafifler belki biraz
o zaman þarký söylemek lazým avaz avaz” S.A.

 

Sevgimle Kalýn emi

 

Elif Hece Öztürk / Yaðmurlu bir Ankara sabahýndan

24 Aralýk 2011

 

Arþiv Linki: http://astrolojistik.blogcu.com/24-aralik-2011-oglak-burcunda-yeni-ay-etkileri/11601029

 

                                    astrolojistik@gmail.com

 

Zamanýn Ötesinden Gelen edit:13 Aralýk 2012 de Yay Burcunun 21 derecsinde Bir Yeni Ay cereyan edecektir. Geçen senenin Aralýk ayýnda cereyan eden Yeni Ay Etkileri ön hazýrlýk olarak arþivden, sitemize eklenmiþtir.


(0) YORUMLAR ( Yorum Ekle )