Satürn Akrep Geçiþi (2012-2015) Mezarlardan Yükselen Bahar

 

"Zehir dýþarý akmadan yürek yýkanmýyor, Ama fazla da üzülme hayat bitiyor bir gün, Ayrýlýktan kaçýlmýyor, Hem çok zor hem de çok kýsa bir macera ömür, Ömür imtihanla geçiyor ...Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem,Unutmam acý tatlý ne varsa hazinemdir,Acýnýn insana kattýðý deðeri bilirim küsemem, Acýdan geçmeyen hayatlar biraz eksiktir "S.Aksu

 

Transit Satürn Akrep Burcunda

5 Ekim 2012 tarihinde, Transit Satürn, Terazi burcundaki seyrinin ardýndan Akrep Burcuna geçiþ yapacak. 24 Aralýk 2014 tarihine kadar Akrep burcu alanýnda konaklayacak.

Satürn’ün görevi, imtihandýr, sabrýn denenmesidir, öðretmendir, zamanýn eðitmenidir, þer gelmeden hayrýn kýymeti bilinmez, düzen sarsýlmadan, iyi mi kötü mü olduðu anlaþýlmaz. Yaþam, sonu ölüm olan bir yol, bu yolda giydiðin ayakkabýyý sen seçersin, beðeneni olur beðenmeyeni, yoluna taþ döþeyeni olur, gül döþeyeni, Satürn tüm bunlarý gözler önüne serer, gerçekçi bir yaklaþýmla canýný yaka yaka, burnunu sürte sürte, gösterir sana, dayanma gücünü artýrýr. Taþ döþeyenler de hayrýnadýr, Ýmtihan iþte, ya alýrsýn dersini güzelce, verirsin geçer gidersin, ya da kalýrsýn orada ömür sonuna kadar bahtýna lanet edersin. Bahtýn senin adýmlarýndan oluþur da, suçlayacak birilerini ararsýn.

Satürn, bulunduðu burca ait konularda öyle güllük gülistanlýk bir bað-bahçe oluþturmaz. Bunu Terazi burcu seyrinde de gördük, Terazi burcunda Satürn, gerek bireysel gerekse Dünya astrolojisine, 7.ev yaþam alanýna iliþkin konularda epey bir eðitime tabi tuttu. Ortaklýklar, evlilikler, hukuksal konular, ülkeler arasý anlaþmazlýklar, çiðnenen ve fesh edilen anlaþmalar, açýk açýk birbirine düþmanlýðýný ilan eden yönetimler, toplumsal ayaklanma, yasaklamalar vb. 2,5 senedir bireysel olarak haritasýnda etki alan, çürük yapýya sahip olan iliþkileri, her olayýn sebebi türlü türlü olsa da sonuç itibariyle Satürn’ün sýnavýnda, sabrý az olanlarý, dersine kulak kabartmayanlarý salladý, savurdu attý. Olumlu etkide, pek çok iliþki içinde düzenlemeler, yeniden baþlamalar, çürük tahtalarý yenisiyle deðiþtirmeler, yeni bir düzen oluþturmalar, hukuksal konularda hakkýn iadesi, toplumsal alanda, çaba verenin toplumca aldýðý itibar ile Satürn mükâfatý da getirmiþ oldu.

Evvela, Satürn’ün Akrep geçiþi, Oðlak Burcunda seyreden Pluto ile mutual reception (karþýlýklý aðýrlama-ortak güç birliði) etkisi verecektir. Oðlaðýn idarecisi Satürn Akrepte, Akrebin idarecisi Pluto Oðlakta, Her iki burçta, yöneticilerini birbirlerinin burcunda aðýrlayacaklar, karþýlýklý bir aðýrlama ortaya çýkacaktýr. Satürn ve Pluto iki malefik etki birbiriyle uyumlu çalýþacak, aralarýndaki, toprak/su gücü ve göksel olumlu açýyla, endiþeye mahal yok, durum o kadar da kritik deðil dünya için, sadece sancýlý bir yeni baþlangýç olacak hepimiz için.

Balýk Burcunda seyreden Neptün ve Þiron, bu karþýlýklý aðýrlamaya destek verecektir. 2013’ün ikinci yarýsýyla Jüpiter’in Yengeç Burcuna geçiþi, Oðlak Pluto ’ya iliþkin uykuda olan devin uyanmasýna yardým etmesiyle, þöyle bir çalkalanacak dünya, sonra yaralarý ýslah etmek adýna, þiron-neptün-satürn-pluto devreye girecektir. Dünya yaralý þuanda, bir belirsizlik hâkim, Neptün çözdükçe çözüyor herþeyi, hayatlarýmýzý, düþüncelerimizi, ülkeleri, siyasileri, yaþam alýþkanlýklarýmýzý, ruhsal oluþumumuzu, manevi deðerlerimizi, Ýlahi yasalara yaklaþýmýmýzý, dinleri, öðretileri ne var ne yok çözüyor bu belirsizlik normaldir. Ýnsanlýk geminden kurtulmuþ deli taylar gibi þuursuzca koþmakta oraya buraya, savrulmakta adeta. Çözümlere kör bakan gözlerimiz, Akrep Satürn sayesinde açýlacaktýr. Evet, Satürn bu âlemin düzenleyicisidir,

Global anlamda Akrep Burcu-8.ev alaný, dünya ekonomisini, bankalarý, ortak menfaat adýna bir araya gelmiþ oluþumlarý, yer altý dünyasýný, cinselliðe iliþkin konularý, üremeyi, çürüyen yapýlarý, zehirli atýklarý, bilim adamlarýný, suçlularý ve suç koþullarýný, dönüþümü bambaþka bir hal almayý (baþkalaþma), ölüm oranlarýný, ulusal borçlarý, yabancý hisse senetleri, tahvilleri, borsayý, vergileri, sigorta þirketlerini, sosyal güvenliði, savaþ esnasýnda rakip ülkenin mali durumunu. Kamunun gelirleri ve kazanma gücünü, tarihi eserleri, yeraltý madenlerini, petrolü, uluslarýn kültürel taþýnmaz miraslarýný temsil eder.

Bireysel anlamda; transit Satürn hangi yaþam evinizden geçiyor ise,(Akrep Burcu hangi ev diliminde ise), sorumluluðun artmasý, düzen ihtiyacý, güvenlik açýðýný fark etmek, daha ciddi ve soðukkanlý bir duruþa sahip olmak, o alanda lay loy lom olduðumuz, pekte önemsemediðimiz derslerin tekrarýný yaþamak, zamaný deðerlendirmeyi, sistemli çalýþmayý öðrenmek. Ve sabrýn sonunda varýlan selamet.

Peki, Satürn Akrep burcunda ne gibi etkiler getirebilir, ne tür olaylara zemin hazýrlar, biz ne yapmalýyýz?

Satürn Akrep burcunda konakladýðý sürece,  insanýn korkularýný artýracaktýr, nedir, kaybetme korkusu, düzenin bozulmasý, ekonomik zorluklar,  ölümün soðukluðunu hissetmek, dünya gerçeklerine ve ölüm ötesine baktýðýmýz o yüzeysel bakýþý derinleþtirmek, bankalar, krediler, borçlanmalar, faiz oranlarýna iliþkin yeni düzenlemeler, duygusal derinliði olan baðlarýmýza ait, sýnýrlamayý öðrenmek, tutkunun tutukladýðý iliþkilerde daha bir mesafe ve sýnýr çizmek, bunu yaparken bir cerrah gibi neþteri soðukkanlýlýkla iliþkilerimize deðdirmek, özgüvenin ne olduðunu idrak etmek, yalnýz yaþamakla, yalnýz olmak arasýndaki farký öðrenmek ve yalnýzlýðýn aslýnda kötü olmadýðýný, zaman zaman belli periyotlarda, bireyin yalnýz kalmasýnýn, kendini güçlendirdiðini fark etmesi, Satürn ve akrep en çokta yalnýzlýktýr. Ýyi bir yalnýzlýktýr bu. (yalnýzlýk benim eski sevgilim Burak Aydos- Oðlak/Akrep Karmasý- Selam ettim abime hatýrýmdasýn)

 

Yazma ve bilgi konusunda asla sýkýntýmýz yok, lakin uzatmaya da lüzum yok, zaman kýymetli, Satürn Akrepte tüm dünya geneli için, ölüm korkusunu aþýlayacaktýr, yok olmayý, hiç olmayý öðrenecek insan, buna göre planlar yapacak, buna göre hayatýna çeki düzen verecek buna göre adým atacaktýr. Arz talep meselesine istinaden, bankalarýn sunduðu cafcaflý hizmetlere çeki düzen verilecektir, kredi konularýnda yeni düzenlemeler yapýlacaktýr, el þeyiyle gerdek zamaný bitmiþtir. Elinizden alýnan gelinler olabilir, bunlarla deneceksinizdir, bunlarý öðreneceksinizdir, ayaðýnýzý yorgana göre uzatma nedir bileceksinizdir. Ha herkes için mi? Niye herkes için olsun ki, sen bu dersi zaten almýþsan, Satürn’e özgü kuralýna riayet etmiþ, iyice hesaplamýþ adým atmýþsan, vur-kaçlarla iþin yok ise, hakikaten üretim adýna bu iþlerin içinde isen, lüksün, þuyun buyun için borçlanmamýþsan sana ne ki, sen rahat ol. Dersini almamýþa zorla ders veremezsin býrak feleðin çarký öðretsin en iyi öðretmen O’dur.

(yükselen akrep kimliðim açýða çýkýyor iyice:) Balýk yanlarým öyle çok budanmýþ ki olsun o kadar dimi: ) 8 senenin kazancý da bu oldu sanýrým, Akrepliðimle barýþmak…)

Ve ülkemizin 5.ev alanýnda seyredecek Satürn, bunu daha evvel Türk Time’da bolca izah etmiþtim. Oradan da takip edebilirsiniz. Astrolojik bir saðlama adýna, Satürn ülkemizin 5.ev alanýna 21 derece Terazide Yücelim pozisyonunda iken girmiþti, gündeme baktýðýmýzda geçmiþe doðru, 5.ev alanýyla Satürn etkisinin nasýl örtüþtüðünü görebilirsiniz. Sanat camiasýndan ölümler ve halký üzen olaylar, çocuk nüfusuna iliþkin eðitime dayalý uygulamalar, Eðlence hayatýna iliþkin kýsýtlamalar vs. Þimdi kýsaca deðinir isek,

5.ev alaný, halkýn moralini, eðlence anlayýþýný, çocuk nüfusunu, sanat camiasýný, popüler insanlarý, sanatsal tarihi deðeri olan emtialarýný, borsayý, spekülasyonlarý, yatýrýmlarý, aldýðý riskleri, halkýn ortak üzüntüsünü, 3.ev ile birlikte ilk eðitim evresini okullarý, büyükelçileri, hükümet temsilcilerini yönetir.

Satürn 5.evde zararlýdýr, Satürn eðlenmeyi sevmez, boþ zaman diye bir þey yoktur Satürn için, Satürn elem-keder, kabz etme, kýsýtlamadýr, sorumluluk bilincine sahiptir, görevden kaçýþ yoktur. Bu durumda, ülkemiz Akrep etkili, 2015 e kadar burada hükmünü sürecek olan Satürn, sýrasýyla, Güneþ-Vulcan-Þans Noktasý-Venüs-Vesta-Jüpiter ve Vertex noktamýz üzerinden geçiþ yapacaktýr. Hayat kimse için ballý börek deðil, Satürn Akrep geçiþi ülkemizi zorlayabilir, moralimizi bozacak üzüntüleri bize getirebilir, manipülatif oyunlar daha çok artabilir, ülkemiz büyükçe bir sorumluluðu üstlenebilir, fakat herþeye raðmen hayat devam ediyor eder ve tarumar olanlar yeniden kurulabilir. Pek çok kýsýtlama gelecektir, yeni düzenler ortaya çýkacaktýr, alýþkanlýðýmýz olup yine yolda yürümeye devam edeceðizdir.

Satürn Akrep geçiþi Tüm dünya için Hayýrlar getirsin, Þerdeki hayrý görelim. Yaþamak bir oyun, içindeki vicdana göre kurallarýna uyarsan sana ne yel deðer ne de ateþ. Deðse bile en fazla 3 gün sürer etkisi, sen yine devam edersin yolunda. Sen Rahat ol,

 

Sevgimle Kalýn emi

Elif Hece Öztürk /4 Ekim 2012

                                                astrolojistik@gmail.com

 

                                  "Acýdan doðar insan, aþktýr insaný yaratan..."

NOT: Daha evvel kaleme aldýðým Transit Satürn Etkilerini anlatan yazýmý ilave ediyorum, 6.eve kadar anlatmýþtým devamý olsa da olmasa da olur kitap çalýþmamda. Buradaki anlatýmlarla saðlamasýný rahatlýkla yapabilirsiniz. Yaþam evlerinin anlamýný bilmek kâfidir. Bu da nette deðiþmez evrensel bir bilgi olarak bol bol mevcuttur. Sentezi sizden, gözlemi sizden, istatistiði bizden:) Bilgiyi, evet öyle çabuk öyle kolay harcamayalým, Þu net çöplüðünde kaybolup gitmesin.

Transit Satürn Etkileri

Astrolojide Satürn( zuhal,sekendiz,kronos ) gezegeni Oðlak burcunun yöneticisi ve Kova burcunun (yardýmcý) yöneticiliðini üstlenir. Terazi burcunda yücelir(21 derece), Koç burcunda gücünü yitirir. Yengeç ve Aslan burcunda zararlý konumdadýr. Satürn  yedinci felek göðündedir, günü cumartesi, madeni kurþun, Yüce Yaratýcýnýn esmalarýndan, El Kabid-El Mani, El Kuddus, El Vasi, El Âlim' e tekabül eder. Bu Esmalarýn tezahürlerini içinde barýndýrýr, doðum anýndaki etkiye göre bu esmalar düþükte olabilir yüksekte, her iki haliyle de dengelenmesi gerekir. Oðlak’ta Satürn’ün düzenleme, saðlam yapýlar inþa etme, kontrollü hýrs, Kova burcunda ise yüksek akýl, idrak gücü, ileri görüþlülük, icat yeteneði ve sayýsal zekânýn gücüne iþaret eder. Satürn bir döngüsünü 29,5 senede tamamlar, burçlar kuþaðýnda her bir burçta 2,5 sene kadar kalýrAdýný Roma Tarým yöneticisi Saturnus’dan almýþtýr. Mitolojik tasvirinde babasý Uranüs’ü oraðýyla hadým etmiþtir.

 

 

Satürn’ün +/- özellikleri:Kabz edilme, daralma, sýkýþma, bunalma, elem keder, mutsuzluk, yargýlanma, sorgulanma, içe dönme kapanma, yaþlanma, býkkýnlýk, aðýr gelen görevler, sorumluluk alma, ciddiyet, soðukluk, asabilik, düzen takýntýsý, gelecek kaygýsý, materyalist endiþeler, çürükle saðlamýn ayrýþmasý. Zamanýn geçmediði hissi, gündüzün kýsalýp gecenin uzadýkça uzamasý, kemik, eklemler, diþ ve cilt, bedenin iskelet sistemi, feleðin çemberi, kaderin çarký, imtihanlarýn ekilenle paralel olmasý, yaþlý ebeveynler ve yaþlý insanlar, otorite kabul edilen kimseler iþinde ustalaþmýþ dünyalýlar, katý kurallar, hoþ görgüsüzlük, kaba bir akýl, sýð bir zihniyet. Yoksulluk, sýkýntýlý her türden dünyalýk telaþe, ya süreci uzayan bir boþanma, ya da bir miras kavgasý, ya hayatýnýza lap diye giren birinin sizin üzerinizde hak iddia etmeye baþlamasý, baskýcý tutumu ve tüm düzeninizi iç ve dýþ âlemde yeniden yapýlandýrmaya çalýþmasý, hani sevgiyle olur ise olur, ama bu daha farklý ben akýllýyým, sen aptal söylemleriyle kiþiliðinizi eze eze, ego tatmini üzerine...

 

Olumlu yönlerinde ise, odaklanmýþ zihin, kontrollü gitme, adil bir görüþ, korumaya alma, Transitlerle geçtiði her ev diliminde yaþam evleriyse yaþama yönelik, iliþki evleriyse iliþkilere yönelik, varlýk evleriyse sahip olduklarýnýza yönelik yoklayan sarsan, sarsaklaþtýran, bildiðinizi bilmez yaptýran bir etki. Peki ya bu denli vahim mi, elbette deðil, size ait olan hatalarýnýzla yüzleþtirecektir, eksik býraktýðýnýz alanlarý yeniden gündeme getirecektir, düzelttiniz düzelttiniz ne ala, transit bitiminde mükâfatý da o denli büyük olacaktýr. Her halükarda deneneceksinizdir kader denilen deðiþmezin ve ne denli kader karþýsýnda aciz olduðumuzun gerçeðini bize gösterecektir. Yaþam haritanýzda doðduðunuz anda aldýðýnýz ilk etkilerle kuracaðý baðlantýlarýn malefik ve benefik olmasý, yücelim, düþüþ, zararlý, güçlü, kendi tabiatý, Satürn’ün derslerinden nasýl fayda saðlayacaðýmýzý nasýl yumuþak geçiþ yapacaðýmýzý gösterecektir. Satürn’ün dersi, kiþiyi eðitmek, yormak, sýkmak ama kemale erdirmektir, ne ise kemaliniz O’ dur cemaliniz.

 

Transit Satürn 1.Evden Geçerken;yorgunum, bitkinim, fiziksel olarak yaþlýlýk belirtilerim kendini göstermeye baþladý (1.evden geçerken yaþýnýz kaç olursa olsun 17 de bir 37 de bir )saçlarýmda beyazlar çoðalýyor ve dökülüyor, diþlerimde çürüme dökülme baþladý, eklemlerim aðrýyor ve sürekli üþüyorum, sanki bir rüzgâr içimde ruhumda göðüs boþluðumda esiyor durmaksýzýn, utanmasam aðustos ayýnda kalýn giysilerimle çýkacaðým dýþarý. Çevremdeki insan sayýsý azalmaya baþladý, hergün görmeye aþina olduðum yüzler bir þekilde yaþamýmdan ya da çevremden uzaklaþmakta çýkmaktalar. An da var olan yaþamýmý sorguluyorum ve geleceðe ait derin bir endiþedeyim karamsarlýkla birleþmiþ ve bana masal geliyor teskin ve teselli etmeye çalýþan diller. Uyumak istemiyorum, uyuduðumda ise uyanmak istemiyorum, bedenimi yenilemem lazým, diyet yapmalýyým, saðlýðýmla ilgili sorunlar artmakta bir an evvel saðlýk alanýnda düzenleme yapmam gerekiyor. Hayatýmla ilgili düzenlemeler yapmalýyým. Yaþadýðým evimle, bende olan biz adýný verdiðimiz hayatýma dâhil olanlarla ilgili düzenlemeler. Ama hareket edemiyorum.

Natal güneþ ve Ay üzerinden kavuþum/karþýt açý yaparken de ayný etkiyi verir.

Genel hava bu minvaldedir, doðum anýnýzdaki sahip olduðunuz kader yolunuz üzerinde hangi kavþakta ve hangi araçla yakýnlýk uzaklýk iliþkisinde ise bu kendinize ve çevrenize saðlýðýnýza tüm yaþam alanýnýza iliþkin yapacaðýnýz düzenlemelerinde yönünü gösterecektir.

 

 

Transit Satürn 2.Evden Geçerken;çok çalýþýyorum ama az kazanýyorum, sahip olduðum deðerlerle ilgili sürekli endiþe içindeyim, gelecek kaygým had safhada, umulmadýk masraflar çýkýyor ve yetiþmekte zorlanýyorum, yatýrým yapmak istiyorum, bu yatýrým daha çok emlak üzerine toprakla ilintili. Materyal dünya ile ilgili sorunlarým var ise Satürn beni sýnava çekecektir, aðustos böceði ve karýnca gibi. Yaþ ve konuma göre madde ile tanýþýlacaktýr Satürn bu evde kiþiyi bu alanda eðitime tabi tutacaktýr. Bir zaman þuursuzca savurduðu maddenin deðerini kiþi anlamaya baþlayacaktýr. Cimrilik getirisi olabilir ya da düzenlemeyi öðrenecektir hesaplý gidilmesi gerektiðini iktisadý öðrenecektir.

 

Transit Satürn 3.Evden Geçerken;konuþmalarýmda ölçülü olmayý öðreniyorum, yakýnlarýmla kardeþ ve komþularýmla bir þekilde iletiþimde olduðum kiþilerle sorunlarým olabilir oluþabilir, eksik býraktýðým ve öðrenmekte inat ettiðim ne var ise Satürn bana öðretmek için üzerime gelecektir. Ve bildiðim her þey yetersiz ve ne kadar da tecrübesizim. Zorunlu seyahatlere çýkmam gerekebilir ve bu beni pek te memnun etmeyebilir çeþitli sorunlar yaþayabilirim yolculuklarýmda. Astroloji, doðaüstü olaylar ilgimi çekebilir. Bu dönemde yeni yepyeni bir konuda öðrenme merakým artabilir, ilk adýmýný atabilirim ve sebatkâr olur isme o alanda uzmanlaþabilirim. Eðitim hayatýnda ise kiþi bu transiti yaþadýðý dönemlere denk geliyor ise bir þekilde çok çalýþmasý nefes almadan eðitimine eðilmesi gerekecektir aksi takdirde Satürn bu dönemin ilk karesi olan 7,5 sene sonra kiþiyi kontrole gelecektir nerede 6.evde nedir orasý iþ hayatý çalýþma alaný günlük yaþam için gereksinimlerin kazanýlmasý adýna verilen mücadeleler. Saðlamasý adýna. Kitabýmda geniþ kapsamlý olarak deðindim, buraya aktardýðým özet.

 

Transit Satürn 4.Evden Geçerken;Olumlu ýþýklar altýnda ise ve yaþ konumda müsait ise, maddesel olarak durumunuz olsun ya da olmasýn istatistiktir, kiþiye bu transitte mülkiyet edindirebilir. Ev almak gibi, bir inþaata baþlamak gibi, yaþanýlan evi yeniden dekore etmek gibi. Bu da tedbiri gerektirir sýkýntýya düþebilirim. Ebeveynlerimle sorunlarým olabilir, aramýzda çatýþmalar çýkabilir bu çoðunlukla maddesel konulardadýr. Anne/baba saðlýk sorunlarý olur ve uzun süre bakmak ve hatta evimde aðýrlayabilirim. Evliliðimde sýkýntýlý bir süreç olabilir sorunun temeli ebeveynler olabilir, yuvamla ailemle ilgili aðýr sorumluluklarým olabilir ve bu da beni hayattan keyif almayan sürekli þikâyet eden bir moda sokabilir. Sürekli çocukluk anýlarýmý hatýrlarým ve bunlar hiçte iç açýcý þeyler deðildir suçlayacak birini arayabilirim.
 

Transit Satürn 5.Evden Geçerken;Çocuklarýmla ilgili aðýr sorumluluklarým olabilir, onlarýn geleceði adýna çok fazla endiþe duyabilirim (yaþ ve konuma göre),kendimden yaþça büyük insanlarýn hayranlýðýný kazanabilir ve hatta uzun soluklu bir iliþkiye adým atabilirim bu süreçte. Devam eden iliþkilerimde ise baský altýnda hissederim kendimi ve bu da yaþam motivemi düþürür heyecanlarým sönebilir. Çocuk sahibi olmaktan bir þekilde ya çok korkarým ya da olmak için pek çok engeller çýkabilir karþýma. Sert etkiler altýnda isem yalnýzlaþabilirim eðlenceden sosyal hayattan koparým(ben bu transite gelmeden çok þükür karþýt kutbu 11.evde koptum yalnýzlaþtým)bilinçaltým karþý cinse sevgimi göstermede ve vermede engel olur, fiziksel aktiviteler yaparken sakatlanabilirim (ya da hafif olsun kemik kýrýlma burkulma vb.)

 

 

Transit Satürn 6.Evden Geçerken;her zaman olduðundan daha fazla çalýþmak zorunda bulabilirsiniz kendinizi, daha dikkatli ve kontrollü gitmeniz gerekecektir. Çalýþma ortamýnýzda çeþitli sorunlar çýkabilir, olumlu ýþýklarla attýðýnýz tohum ve yaþ konuma göre bir terfii gündeme getirebilir ve bu sizi çok zorlayacak sorumluluðunun artacaðý bir görev olabilir, Satürn’ün zorlayarak sabýrla deneyerek getirdiði her deðiþim aslýnda ödüldür bunu hiç unutmayalým. Zahmetsiz rahmet olmaz, Satürn zahmeti ve akabinde rahmeti getirir, görmek ayrý bakmak ayrý. Gündelik yaþamýn mücadelesi aðýrlaþabilir, çok fazla çalýþmaktan dolayý saðlýðýnýzý bozabilirsiniz. Safra kesesi taþlarýný ve bedenin ürettiði diðer taþlarý Satürn yönetir bir þekilde bu konularda saðlýðýmýz bozulabilir.(yerleþtiði burç ve niteliðine göre saðlýk sorunlarýnýn nerelerden geleceðini görebiliriz)

 

 

Satürn en zor devresini 12.ev 1.ev ve 2.evden geçerken gösterir buna saklý süreç deriz. Bu dönemde olaylara müdahaleniz fazla olmaz, akýl idrak azalýr, bir yalnýzlaþma içe dönme soðuðu ruhunuza kadar hissedersiniz.12.ev geçiþinde evinizin perdelerini dahi açmak istemez gün ýþýðýný görmekten kaçýnýrsýnýz.1.evden geçerken ne kadar sýkýcý bunaltýcý insan var ise bir b ir hayatýnýza girmeye baþlar yaþlý insanlarla vakit geçirmekten daha çok hoþlanýrsýnýz. Bu yaþamýnýza dâhil olan insanlar bir þekilde sizi eðitecek gözünüzü acýyla açacak insanlardýr. Âmâ fazla da uzatmayýn zemin saðlam deðil ve önceki tohumlarýnýz defolu ise bununda idrakine varmýþ iseniz sizi hasta edecek deðil sizi siz olduðunuz için anlayacak sizin düzeninize karýþmayacak olduðu gibi kabullenecek insanlara çekilin zira bazý þeyler fýtratý gereðidir insanýn ve diðer bir insanýn müdahalesi iyilik adýna dahi olsa sizi daha da yoracaktýr. Herkes kendi çöpünü görmeli.

 

Satürn geçiþlerinden yaþamýmýz adýna tedbir almak için diðer yaþam alanýna geçmeden önünüzü görmeye çalýþýn. Bu zamandaki huzursuzluklarýn hemen hemen kaynaðý satürnyenliðimizdendir, materyalist bir yapý, kuru ve soðuk bir duruþ, sürekli gelecek kaygýsý. Unutmayalým ki rýzýklarýmýz tayin edilmiþtir ezelden bu elbette ki tembellik yapmak deðildir gökten zembille de inmez soframýza hiçbir þey, sadece tedbirli gidelim çabamýzý gösterelim ama tevekkülü unutmayalým. Satürn’ün diðer gezegenlerle kurduðu açý korelasyonuna göre bu mükâfat zamaný da olabilir, ceza zamanýda, Satürn etkisi hasattýr saðlamasýda bu ötesi pekte mühim deðil. Her 7,5 senede bir yoklayacaðýný unutmayalým. Evliliklerde bile en kritik zaman bu dönemlere gelir.

 

LÝNK: http://www.astrolojistik.com/index.php?c=read&id=611

Satürn Akrep 1.ev alanýyla bundan sonra Twitter adresim açýk olacak, yormadan, incitmeden, incinmeden, yol arkadaþlýðý yapmak isteyen olur ise ekleyebilirsiniz.

http://twitter.com/ElifHece

 


(10) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Deniz
beðeni - vay çok etkilendim tarzýndan....
17 Eylül 2014, Çarşamba, 19:50Gönderen: libra
neler oluyor bana? - Ýyi günler,
Yolumu göklere yeni yeni adamaya baþladým. Çok acemiyim. Ama hayatýmda satürn etkisi çok yoðun. 2008 ortalarýndan bu yana. Terazi burcuyum. yükselen burcum ya oðlak ya kova. Üzerimden satürn geçerken yaþadýðým süreci çok net gördüm þimdi. Kþeke o zamanlarda da bunlara bir anlam vereilseydim. Bir süreç olarak görebiþlseydim. Þimdi akrep burcundan geçen satürn natal haritamda 9. evde. ve satürn aslýnda natal haritamda da 8. evde. jüpiter kavuþumunda ve güneþimle açýda. Güneþim de 8. evde. Akrep burcu.9. evle 8. evim arasýnda ve beni nasýl etkileyecek bilemiyorum.
Zorluklar benim için devam ediyor. Maddesel zorlular, kendi gölgelerim ile sorunlar. Hayatý anlamlý kýlma debelenmeleri, içime dönüp sürekli ayna tutma zamaný. Bir taraftan panikliyorum da. bir yoldayým ve kafam karýþýk....
3 Haziran 2014, Salı, 11:22Gönderen: Özlem
Satürn'ün Cilveleri - Merhaba yazýnýzý tesadüf eseri satürn akrep araþtýrmasý yaparken buldum iyi ki de bulmuþum. Koç burcuyum yükselenim akrep 1.evden direk etkileniyorum ve satürn etkilerini þimdiden göstermeye baþladý. Umutsuz, karamsar olmayan ben hiç birþeyden keyif alamaz oldum sürekli dua ediyorum umarým hayrýmýza olur tüm güzellikler:)
5 Kasım 2012, Pazartesi, 16:28Gönderen: çiler ceylan yüce
evet bir mezarlýkdan filiz yeseriyor..inþallah! - Mezarlardan bahar yükselýrmý..yükselýr ve hatta o ölüm kokan yer Rabbim isterse bir anda cennet bahcesýne dönermiþ..ve ben bunu senýn sabret ceylaným sabret demenle baþardým..ve daha inþallah da basaracagýmda..bir sýhýrlý el deymiþcesýne hayatýma..hýc sesýmý cýkarmadan sesizce kýmseye birseyler söylemeden.. aldýgým 7 buçuk zor yýlýn sonuclarýnýn elýmden gitmesýnden adeta korkarcasýna ..Rabbýme Fettah ve Rezzak yollarýný acdýgý için þükrederek yürüyorum....hýc býr seyý zorsunmadan ve yüksünmeden..býlýyorum ki hala sýnavdayým..ve karsýlasdýgým hýc býr zorluk bený yýldýrmýyor..caným Elýfým satürnum 2 .evde..oglakda..yaný elýmdekýlerýn kaybetdýklerýmýn degerlerýný ne kadar ýyý anladýgýmý anla artýk..Hersey senýn bana destek ve güc vermenle basladý..her duamda dýlýmde olacaksýn..Ýnþallah Rabbým her sýnavý dua ve esmalarla ve emeklerýmýzle gecme gücü verir hepimize..
11 Ekim 2012, Perşembe, 03:58Gönderen: olric
waw dedim - elif haným, birebir anlatmýþsýnýz, terazi satürn geçiþi 2.evde yaþadýklarýmý. umarým akrep 3.ev transiti ihya eder :) emeðinize, bilginize saðlýk.

5 Ekim 2012, Cuma, 21:01Gönderen: adaþýnýz Elif
sabýr - Elif Haným, 6.evden sonrasýný, tez zamanda bekliyoruz:p kitabýnýz satürn engeline takýlýr, çýkmasý zaman alýr. sabredemem.

bir ikizler kadýný:pPp
5 Ekim 2012, Cuma, 17:01Gönderen: sinan
satürn - selam elif haným, emeðinize saðlýk. ülkemiz için daha kapsamlý bir analiz hazýrlayacak mýsýnýz? sizin görüþlerinize önem veriyorum. ülkemiz akrep stelyumuna sahip, bu bizi nasýl etkileyecek, almamýz gereken tedbirler nelerdir?

saygýlar
5 Ekim 2012, Cuma, 17:42Gönderen: Nurgül
satürn 12.ev - Merhaba Elif Hece, oldukça kapsamlý, doyurucu bir yazý olmuþ yine. Teþekkür ediyorum. Satürn 12.evimden geçecek, 6.evden sonrasý yok, nasýl etkiler beni. Bir de kitabýnýz olmasa da olmaz, kitabýnýzý bekliyoruz. Sevgiler
5 Ekim 2012, Cuma, 10:53Gönderen: yolcu
elif' misin hece' misin - Güzel yavrum, dili þifamýz, yüzü ayýmýz, Elifimiz, Hecemiz. þu sözlerinle ne çok insana þifa oluyorsun bir bilsen, 7 göðün, 7.feleði Zuhal, tüm insanlarý kendine getirecek, Yüce Yaratýcýnýn ayetlerini þifa diye getirsin.

Hürmetlerimle

bir garip yolcu
5 Ekim 2012, Cuma, 10:43Gönderen: veli kaçmaz
kader - evet Elif Hece, inanýyoruz ki, olan herþey olmuþtur, olacak olan herþey de olmuþtur, yeni olacak olan bir þey yoktur...
Görelim Mevla'm n'etmiþ...
5 Ekim 2012, Cuma, 09:33